Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Skyddad natur

Backsippa

Att långsiktig skydda natur är viktigt för att bevara områden som är värdefulla för biologisk mångfald, rekreation, vattenförsörjning och en hållbar samhällsutveckling. Naturreservat är ett av de vanligaste sätten i Sverige att skydda värdefull natur.

Länsstyrelsen och kommunerna ansvarar för att bilda naturreservat, som är ett långsiktigt skydd och gäller för all överskådlig tid. Andra skyddsformer är exempelvis Natura 2000, biotopskydd, vattenskyddsområden och strandskydd.

Det finns flera skäl att bilda naturreservat men två av de vanligaste är att bevara ett rikt växt- och djurliv och värdefulla naturmiljöer. Exempel på miljöer är gammal skog med mycket död ved, äldre lövrik skog och olika typer av våtmarker.

Ett annat starkt skäl är säkerställa områden för allmänhetens friluftsliv.

Naturreservat i Håbo kommun

Det finns åtta naturreservat i Håbo kommun:

 • Arnöhuvud
 • Ekillaåsen
 • Granåsen
 • Hjälstaviken
 • Kalmarnäslandet
 • Sandhagen
 • Sandviksåsen
 • Skokloster.

Granåsens naturreservat är kommunalt medan övriga är statliga.

Natura 2000 i Håbo kommun

Natur 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU som omfattar värdefulla arter och naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv.

I Håbo kommun finns åtta Natura 2000-områden:

 • Arnöhuvud
 • Biskops-Arnö
 • Ekillaåsen
 • Hjälstaviken
 • Kalmarnäslandet
 • Sandhagen
 • Sandviksåsen
 • Stora och Lilla Ullfjärden.

Biotopskyddsområden i Håbo kommun

Biotopskyddsområden kan inrättas för att skydda små mark- och vattenområden med speciella och livsnödvändiga förutsättningar för växter och djur.

Generella biotopskydd gäller för alléer, källor med omgivande våtmark i jordbruksmark, odlingsrösen i jordbruksmark, småvatten och våtmark i jordbruksmark, stenmurar i jordbruksmark samt åkerholmar regleras i Miljöbalken.

Skogsstyrelsen och länsstyrelsen kan inrätta särskilda biotopskyddsområden. Ett antal sådana biotopskyddsområden inrättade av Skogsstyrelsen finns i Håbo kommun framförallt på Skohalvön.

Sidansvarig: Anett Wass

Klicka för support
Stäng supportfönster