Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Fastighetsnära insamling av förpackningar från hushåll (FNI)

VARFÖR?

Ny lagstiftning
Regeringen har beslutat om nya regler som gör det enklare för hushåll och verksamheter att sortera sitt förpackningsavfall.

De nya bestämmelserna innebär att kommunerna tar över det operationella ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall, och för information till hushållen om förebyggande och sortering av förpackningsavfall. Idag sköts insamlingen av producenterna.

Syftet är att öka sorteringen av förpackningar så att mängden förpackningar i restavfallet minskar. Det ökar materialåtervinningen.

Producentansvar
Producentansvaret för förpackningar infördes 1995, det innebär att de som sätter en förpackning på marknaden också ansvarar för att den återvinns och att alla ska separera förpackningar från annat avfall och lämna dem till särskild insamling.

Producentansvaret kvarstår också efter 1 januari 2024, men med skillnaden att kommunerna tar över insamlingen av förpackningsavfall från hushåll.

Enklare insamling och sortering av förpackningar för hushåll och verksamheter gör att producenterna kan återvinna mer avfall.

Vad är en förpackning?
Som förpackning räknas allt material som används för att omsluta, skydda eller presentera en vara tills det att den används eller är förbrukad. Mycket av det vi köper idag består av en förpackning.

Förpackningar sorteras efter materialslaget:

 • Pappersförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Ofärgade glasförpackningar
 • Färgade glasförpackningar

Om en förpackning består av flera material som inte går att separera sorteras den efter det material som den består mest av. Korkar, lock och andra delar som är lätta att ta av sorteras för sig.

Här kan du läsa mer om sortering
Broschyr Sorteringsguide Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Sopor.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krav på att sortera ut förpackningar
Kommunen inför nu ett riktat krav om att förpackningar ska samlas in fastighetsnära. Men det är inget nytt krav då kravet har funnits sedan 1994 att förpackningar ska sorteras ut.

VEM?

Fastighetsägare som har infört FNI
I samband med ansvarsövergången till kommunen får fastighetsägare inte välja att anlita någon annan entreprenör än den kommunen upphandlat. Det är därför viktigt att ni ser över befintliga avtal och säkerställer att det gamla avtalet med den tidigare leverantören upphör att gälla den 31 december 2023.

Vi återkommer under hösten med mer information gällande abonnemang för insamling av förpackningar och returpapper (tidningar) via kommunen.

Fastighetsägare som INTE har infört FNI
Lagstiftningen innebär att samtliga hushåll ska kunna lämna förpackningar i nära anslutning till bostaden. Det ska vara samma service på förpackningar som det är på mat- och restavfall. Det tas nu krafttag till att få bort förpackningarna från restavfallet. Kommunen har fått till uppgift att bygga ut insamlingen av förpackningar så att samtliga bostäder är anslutna till systemet senast 2026.

Om ni inte har infört insamling av förpackningar behöver ni påbörja en planering för detta.

Rådgivning, vem kan man kontakta?
Kontakta avfallsenheten på Håbo kommun.

Förpackningsavfall från verksamheter
Kommunen har enbart tilldelats ansvaret av att samla in förpackningar från hushåll. Verksamheter berörs inte.

Verksamheter anlitar valfri entreprenör på fria marknaden för insamling av förpackningsavfall.

Samlokaliserad verksamhet
En samlokaliserad verksamhet kan få förpackningsavfallet hämtat av kommunen enbart om verksamheten finns i en bostadsfastighet samt använder samma avfallsbehållare som hushållen.

NÄR?

Vad gör kommunen nu?
Kommunens avfallsorganisation arbetar just nu med förberedelser för övertagandet av ansvaret. Bland annat så förbereds upphandling av insamlingstjänster.

1 januari 2024
Kommunerna övertar ansvaret för insamlingen av hushållens förpackningsavfall.

1 januari 2026
Kommunerna ska ordna separat insamling av förpackningar på torg, i parker och på andra populära platser utomhus.

1 januari 2027
Från och med 2027 ska alla hushåll ha fastighetsnära insamling. Det innebär att du som fastighetsägare behöver tillgodose utrymme för den utökade avfallshanteringen.

HUR?

Abonnemang och kostnader, kärl och hämtningsintervall

Kommunerna erbjuder kostnadsfri hämtning enlig nedan:

1 gång per vecka:
Pappersförpackningar
Plastförpackningar

Var fjärde vecka:
Ofärgade glasförpackningar
Färgade glasförpackningar
Metallförpackningar
Tidningar

Kommunen erbjuder ett standardabonnemang där kärl med tillhörande dekaler ingår. Behöver man extra kärl, annan kärlstorlek kontakta kommunen. Önskas tätare hämtning kan man lägga till det mot en kostnad.

Utrustning i miljörum tex skyltning, dekaler och kärl

 • Kärl med tillhörande dekaler ingår i abonnemanget.
 • Skyltning till miljörummen - under utredning.

Sorteringsguide
Sorteringsguide finns också i vår Avfalls-app.

Insamlingsentreprenör
Avtal tecknat med Ohlssons AB

Hur hålls avfallet separerat i sopbilen?
Avfallet hämtas med bilar som har olika fack för olika förpackningar så kallade flerfacksbilar.

Vad händer med mitt sorterade avfall?
Allt avfall som du sorterar ut tas till vara på bästa möjliga sätt. Att återvinna förpackningar och tidningar/returpapper, sparar på jordens ändliga resurser då inga nya råvaror förbrukas, och det går dessutom åt mindre energi och transporter att återvinna, än att producera nytt.

 • Plastförpackningar – Plasten i förpackningen blir nya plastprodukter och plasten som inte går att återvinna energiåtervinns.
 • Tidningar/returpapper – återvinns till nya pappersprodukter.
 • Glasförpackningar – Glaset kan återvinnas hur många gånger som helst till nya glasförpackningar, utan att kvaliteten försämras.
 • Pappersförpackningar – Papperet i förpackningen blir nya pappersförpackningar samt andra pappersprodukter. Plasten i förpackningen förbränns för att ge hela processen energi.
 • Metallförpackning – kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras.
 • Matavfall – omvandlas till biogas och biogödsel. Biogas används till fordonsbränsle och biogödsel används på åkermark för att odla nya råvaror.
 • Restavfall – förbränns och ger energi i form av el och värme.

Bygglov
Ta kontakt med bygglovsenheten i din kommun.

VAR?

De vanligast förekommande förpackningsslagen (papper, plast, metall och glas) ska alltid samlas in fastighetsnära. Skrymmande förpackningar av papper och plast ska samlas in på lättillgängliga insamlingsplatser (ÅVS) och övriga förpackningsmaterial (trä, keramik, textil o. dyl.) på kommunens återvinningscentral (ÅVC). Vidare föreslås att kommunen måste ta emot alla förpackningsmaterial på en ÅVC.

Beräkna storlek, antal kärl m.m.
Information finns att hitta i Avfall Sveriges dimensioneringsmodell för avfallsutrymme alternativt i vår Tekniska Handbok. Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Miljöhus/Soprum
Läs mer i vår Tekniska Handbok Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Placering av miljöhus
Läs mer i vår Tekniska Handbok Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Placering av kärl för FNI
FNI placeras med fördel tillsammans med mat- och restavfall.

Kan kärlen stå ute?
Ja

Mått på kärl, utrustning i soprum
Läs mer i vår Tekniska Handbok Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Kommer återvinningsstationerna att finnas kvar?
Ja, tills vidare

Skrymmande förpackningar?
Skrymmande förpackningar som inte ryms i den fastighetsnära insamlingen ska samlas in på återvinningsstationer.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster