Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Bostadsanpassning

En rullstolssymbol i en symbol för ett hus, med gröna träd och gräs i bakgrunden

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag för att bygga om och anpassa ditt hem. Bidraget är till för att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva ett så självständigt liv som möjligt

Bostadsanpassningsbidrag kan beviljas till en skälig kostnad för åtgärder i och i anslutning till bostaden, som är nödvändiga för att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Vem kan få bidrag?

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till en enskild person som äger en bostad för permanent bruk, eller som har hyreslägenhet eller bostadsrätt.

Om bostaden hyrs i andra hand tas hänsyn till hur lång hyrestiden är. För anpassning av en hyres- eller bostadsrättslägenhet krävs fastighetsägarens medgivande.

Det finns flera olika villkor som ska vara uppfyllda för att få bidrag ska kunna beviljas. Det regleras i Lag om bostadsanspassningsbidrag (2018:222).

Under Relaterad information hittar du länkar till mer information om bostadsanpassningsbidraget.

Vad ges bidrag till?

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till bostaden. Åtgärderna ska underlätta och möjliggöra det dagliga livet för den enskilde. Med fasta funktioner menas sådant som man normalt inte tar med sig vid en eventuell flytt, till exempel en höj- och sänkbar köksinredning.

I vissa särskilda fall kan bidrag beviljas till åtgärder som behövs för rehabilitering, funktionsträning, sjukvård och hobbyverksamhet.

Du äger din beviljade åtgärd/anpassning och ansvarar därmed för normalt bostadsunderhåll av den. Bidrag kan dock lämnas till reparation, service och besiktning av tekniskt avancerad utrustning. Övriga reparationer/underhåll räknas som normalt underhåll och är därmed fastighetsägarens ansvar.

Exempel på anpassningar:

 • Bredda dörröppningar
 • Ta bort eller anpassa trösklar (i de fall där förskrivna hjälpmedel inte fungerar)
 • Stödhandtag
 • Ordna duschplats i stället för badkar
 • Dörrautomatik med handdosa
 • Ramper
 • Hissar
 • Räcken och ledstänger
 • Hårdgöring av gångväg

Vad gäller om du köper ny bostad eller bygger ny bostad?

Vid nybyggnad lämnas bostadsanpassningsbidrag bara för sådan specifik anordning eller inredning som förekommer på grund av att en boende har en funktionsnedsättning. Bidrag lämnas dock inte för hiss. Bostaden ska byggas enligt kraven på tillgänglighet och vid känd funktionsnedsättning ska utformning och inredning planeras utifrån funktionsnedsättningen.

Vid byte/köp av ny bostad lämnas inte bostadsanpassningsbidrag till sådana åtgärder som beror på att den nya bostaden i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden är uppenbart olämplig, med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Fastighets­ägaren kan ansöka om åter­ställnings­bidrag för att återställa din lägenhet efter att du flyttat. (Gäller flerbostadshus, inte enskilt boende)

Ansökan och kontakt

Ansök via e-tjänsten under Relaterade e-tjänster, eller via blanketten under Relaterad information.

Handlingar som ska lämnas in:

 • Ansökan om bostadsanpassningsbidrag.
 • Intyg som styrker behovet av bostadsanpassning. Intygen ska vara utfärdade av arbetsterapeut, läkare eller någon annan sakkunnig. Vid mindre omfattande åtgärder där behovet är uppenbart behövs inget intyg.
 • Förslag på åtgärder (fylls i av till exempel arbetsterapeut).

Har du frågor kontakta gärna kommunens handläggare av bostadsanpassning.

Du som sökande beställer själv arbetet från entreprenören när du har fått beslutet. Det är konsumenttjänstlagen som gäller mellan dig som privatperson och entreprenören.

Beslut

Kommunen beslutar om bidraget enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag och gällande praxis.

Överklagan

Om du är missnöjd med kommunens beslut kan du överklaga till förvaltningsrätten. Mer information finns i beslutet.

Utbetalning

 • Kontakta gärna handläggaren för en eventuell slutbesiktning när anpassningen är klar.
 • Kommunen betalar fakturan med det beviljade beloppet.
 • Vid egna utlägg redovisas kvitton för att få bidraget utbetalt.
 • Verksamheten är avgiftsfri och finansieras via skattemedel.

Underskrift vårdnadshavare

Vid ansökan om bostadsanpassningsbidrag av barn under 18 år krävs underskrift av vårdnadshavaren/vårdnadshavarna.

Av 10 kapitlet 2 § Föräldrabalken (1949:381) följer att om båda föräldrarna har vårdnaden om barnet så är också båda förmyndare för barnet. Det innebär att båda föräldrarna ska skriva under ansökan om bostadsanpassningsbidrag som företrädare för barnet.

Är en av föräldrarna ensam vårdnadshavare behövs bara den förälderns underskrift.

Som vårdnadshavare lämnar du ditt medgivande genom att fylla i ruta 10 "Underskrift - sökande/vårdnadshavare" i blanketten för ansökan om bostadsanpassningsbidragPDF.

Annan ägare/nyttjanderättshavare

För att bostadsanpassningsbidrag ska beviljas måste den som äger bostaden gå med på att anpassningen utförs.

Även den eller de som innehar nyttjanderätten till exempelvis en hyreslägenhet där anpassningen ska utföras måste samtycka till att åtgärden utförs.

Om sökanden är delägare i ett en- eller tvåbostadshus eller en ägarlägenhetsfastighet krävs medgivande från övriga delägare. Likaså om det är flera som står på kontraktet till exempelvis en hyreslägenhet.

Den som äger bostaden måste dessutom utfästa sig att inte kräva någon ersättning av sökanden eller den eller de som har nyttjanderätten till bostaden för att återställa anpassningen.

Blanketten "Medgivande till bostadsanpassning från nyttjanderättshavare"PDF

Sidansvarig: Alexandra Höglund

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster