Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Bostadsanpassning

En rullstolssymbol i en symbol för ett hus, med gröna träd och gräs i bakgrunden

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsanpassnings-bidrag för att bygga om och anpassa ditt hem. Bidraget är till för att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva ett så självständigt liv som möjligt

Bostadsanpassningsbidrag kan beviljas till en skälig kostnad för åtgärder i och i anslutning till bostaden, som är nödvändiga för att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Det är bygg- och miljönämnden som ansvarar för bostadsanpassningsbidrag.

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till en enskild person som äger en bostad för permanent bruk eller som har hyreslägenhet eller bostadsrätt.

Boverkets handbok om bostadsanpassningsbidraget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om bostaden hyrs i andra hand tas hänsyn till hur lång hyrestiden är. För anpassning av en hyres- eller bostadsrättslägenhet krävs fastighetsägarens medgivande.

Det finns flera olika villkor som ska vara uppfyllda för att få bidrag ska kunna beviljas. Det regleras i Lag om bostadsanspassningsbidrag (2018:222).

Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till bostaden. Åtgärderna ska underlätta och möjliggöra det dagliga livet för den enskilde. Med fasta funktioner menas sådant som man normalt inte tar med sig vid en eventuell flytt till exempel en höj- och sänkbar köksinredning.

I vissa särskilda fall kan bidrag beviljas till åtgärder som behövs för rehabilitering, funktionsträning, sjukvård och hobbyverksamhet.

Du äger din beviljade åtgärd eller anpassning och ansvarar därmed för normalt bostadsunderhåll av den. Bidrag kan dock lämnas till reparation, service och besiktning av tekniskt avancerad utrustning. Övriga reparationer eller underhåll räknas som normalt underhåll och är därmed fastighetsägarens ansvar.

Exempel på anpassningar:

 • Bredda dörröppningar
 • Ta bort eller anpassa trösklar (i de fall där förskrivna hjälpmedel inte fungerar)
 • Stödhandtag
 • Ordna duschplats i stället för badkar
 • Dörrautomatik med handdosa
 • Ramper
 • Hissar
 • Räcken och ledstänger
 • Hårdgöring av gångväg

Information till dig som ansöker eller beviljats om bostadsanpassningsbidrag för en hiss Pdf, 142.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Vid nybyggnad lämnas bostadsanpassningsbidrag bara för sådan specifik anordning eller inredning som förekommer på grund av att en boende har en funktionsnedsättning. Bidrag lämnas dock inte för hiss. Bostaden ska byggas enligt kraven på tillgänglighet och vid känd funktionsnedsättning ska utformning och inredning planeras utifrån funktionsnedsättningen.

Vid byte eller köp av ny bostad lämnas inte bostadsanpassningsbidrag till sådana åtgärder som beror på att den nya bostaden i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader i eller i an-slutning till bostaden är uppenbart olämplig, med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Fastighets­ägaren kan ansöka om åter­ställnings­bidrag för att återställa din lägenhet efter att du flyttat. Det gäller flerbostadshus, inte enskilt boende.

Ansök i vår e-tjänst eller på blanketten för ansökan om bostadsanpassningsbidrag.

E-tjänst - Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Blankett - Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Pdf, 316.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar som ska lämnas in:

 • Ansökan om bostadsanpassningsbidrag.
 • Intyg som styrker behovet av bostadsanpassning. Intygen ska vara utfärdade av arbetsterapeut, läkare eller någon annan sakkunnig.
 • Förslag på åtgärder som fylls i av till exempel arbetsterapeut.

Du som sökande beställer själv arbetet från entreprenören när du har fått beslutet. Det är konsumenttjänstlagen som gäller mellan dig som privatperson och entreprenören.

Kommunen beslutar om bidraget enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag och gällande praxis.

Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du är missnöjd med kommunens beslut kan du överklaga till förvaltningsrätten. Mer information finns i beslutet.

Kontakta gärna handläggaren för en eventuell slutbesiktning när anpassningen är klar. Kommunen betalar fakturan med det beviljade beloppet. Vid egna utlägg redovisas kvitton för att få bidraget utbetalt.

Verksamheten är avgiftsfri och finansieras via skattemedel.

Vid ansökan om bostadsanpassningsbidrag av barn under 18 år krävs underskrift av vårdnadshavarna.

Av 10 kapitlet 2 § Föräldrabalken (1949:381) följer att om båda föräldrarna har vårdnaden om barnet så är också båda förmyndare för barnet. Det innebär att båda föräldrarna ska skriva under ansökan om bostadsanpassningsbidrag som företrädare för barnet.

Är en av föräldrarna ensam vårdnadshavare behövs bara den förälderns underskrift.

Som vårdnadshavare lämnar du ditt medgivande på blanketten för din ansökan.

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Pdf, 316.2 kB, öppnas i nytt fönster.

För att bostadsanpassningsbidrag ska beviljas måste den som äger bostaden gå med på att anpassningen utförs.

Även den eller de som innehar nyttjanderätten till exempelvis en hyreslägenhet där anpassningen ska utföras måste samtycka till att åtgärden utförs.

Om sökanden är delägare i ett en- eller tvåbostadshus eller en ägarlägenhetsfastighet krävs medgivande från övriga delägare. Likaså om det är flera som står på kontraktet till exempelvis en hyreslägenhet.

Den som äger bostaden måste dessutom utfästa sig att inte kräva någon ersättning av sökanden eller den eller de som har nyttjanderätten till bostaden för att återställa anpassningen.

Blankett - Medgivande till bostadsanpassning från nyttjanderättshavare Pdf, 441.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta handläggare för bostadsanpassning

e-post: bostadsanpassningsbidrag@habo.se

Telefon: 0171-525 00

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster