Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Skydds- och riskfaktorer

Figur som förklarar vad som avgör hälsan

Källa: Bearbetad figur utifrån, Dahlgren och Whitehead, 1991, modifierad av Folkhälsomyndigheten

Det är inte lätt alla gånger att veta hur man ska göra som förälder. Vi har därför tagit fram informationsmaterial som handlar om skydds- och riskfaktorer.

I dag finns en ökad kunskap om olika skydds- och riskfaktorer (bestämningsfaktorer) för alkohol och drogmissbruk, kriminalitet, skolk och andra problembeteenden.

Risk och skyddsfaktorer i en människas liv har en koppling till hälsans bestämningsfaktorer. Beroende på om en person har många skyddsfaktorer eller riskfaktorer kan hälsan förbättras eller försämras. Bilden längre upp på sidan beskriver hälsans bestämningsfaktorer. Den yttersta halvcirkeln står för omgivningsfaktorer, sedan följer livsvillkor, levnadsvanor/livsstil, sociala nätverk, individen samt de opåverkbara individuella faktorerna ålder, kön och arv. (Bilden inspirerad av Haglund och Svanströms i Folkhälsovetenskap 1992).

Skydds- och riskfaktorer delas in i olika nivåerSkyddsfaktorer hos individen

Riskfaktorer hos individen

Social kompetens

Aggressiv med låg impulskontroll

Känsla av sammanhang

Tidig debut av alla droger

Problemlösningsförmåga

Utanförskap och låga förväntningar på framtidenSkyddsfaktorer i familjen

Riskfaktorer i familjen

Tydliga kärleksfulla regler

Allvarliga konflikter

Föräldrar som är delaktiga

Föräldrars missbruk

Höga/realistiska förväntningar

Svag familjesammanhållning/oklara reglerSkyddsfaktorer i kamratgruppen

Riskfaktorer i kamratgruppen

Delta i organiserade fritidsverksamheter

Kamrater som uppmuntrar/ accepterar missbruk

"välanpassade" kamrater

Kamrater som skolkar/ begår brottSkyddsfaktorer i skolan

Riskfaktorer i skolan

Lärare med höga/realistiska förväntningar

Bristande skolförmåga

Bra skolklimat

Bristande trivsel/ oklara regler

Dialog skola- föräldrar

Låga studieambitioner

Tydlig förankrad policy


Social och emotionell kompetens
Skyddsfaktorer i närmiljön

Riskfaktorer i närmiljön

Områden som kännetecknas av social kontroll, engagerande vuxna, hög organisationsgrad, och "trivsel"

Områden som kännetecknas av fattigdom arbetslöshet, fysiskt förfall och låg kriminalitet hög kriminalitetSkyddsfaktorer i samhället

Riskfaktorer i samhället

Restriktiv lagstiftning

Låg acceptans för lag och ordning

Hög acceptans för lagar och normer

"Drogliberala normer/ liberal lagstiftning"

Liten tillgång på droger

God tillgång på droger

Hög upptäcktsrisk


Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster