Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@398d4d9c
org.mozilla.javascript.Undefined@398d4d9c
org.mozilla.javascript.Undefined@398d4d9c
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@398d4d9c
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Köldmedier

En bild på ett köldmedieaggregat.

Köldmedier är ämnen som bland annat används i kylskåp, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar. Köldmedier bidrar med både att tunna ut ozonskiktet och växthuseffekten. För att minska på användningen av köldmedier har Europeiska Unionen (EU) och Sverige infört bestämmelser med stegvisa utfasningar.

Om du är verksamhetsutövare av en anläggning med köldmedier har du huvudansvaret för att bestämmelserna följs. Du kanske förvaltar bostäder eller bedriver en restaurang, blomsteraffär eller livmedelsaffär. Då är det viktigt att du känner till och följer de regler som gäller för nyinstallation och skötsel av kylaggregat som innehåller köldmedier.

Regler vid läckagekontroll

För att säkerställa att köldmedieaggregat är i bra skick krävs kontroller. Den 1 januari 2015 trädde den nya f-gasförordningen ikraft. Läckagekontrollintervall av köldmediesystem ändrades då från att baseras på antalet kilo i aggregatet till att baseras på CO2e (koldioxidekvivalenter). Koldioxidekvivalenter är ett sätt att ange hur stor växthuseffekt ett utsläpp av en gas har av samma mängd koldioxid (CO2). Köldmedium med stor klimatpåverkan innebär tätare kontroller.

Kontrollerna ska göras enligt följande intervall:

  • 1 gång per 12 månader för system (aggregat) med 5 ton CO2e eller mer.
  • 1 gång per 6 månader för system (aggregat) med 50 ton CO2e eller mer.
  • 1 gång per 3 månader för system (aggregat) med 500 ton CO2e eller mer.

Om anläggningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla. Kontrollerna ska utföras av ett godkänt (ackrediterat) kontrollorgan, som utfärdar en kontrollrapport. Uppgifter om vilka kylföretag som är certifierade finns på INCERT.

Koldioxidekvivalenter

För att räkna fram koldioxidekvivalenten ska mängden köldmediegas multipliceras med gasens GWP-faktor (Global Warming Potential faktor). På Svenska Kyl & Värmepumpsföreningens webbplats ”Allt om fgas” finns ett hjälpverktyg du kan använda för att få fram vilka intervall som gäller för just din anläggning. Du kan även kontakta certifierade kylföretag för mer information.

Rapport till miljöavdelningen

Om den sammanlagda fyllnadsmängden för din anläggning motsvarar 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska alla kontroller som gjorts under ett kalenderår redovisas i en köldmedierapport till miljöavdelningen. Sammanräkningen ska endast göras på de kylaggregat i anläggningen som omfattas av läckagekontroll (5 ton CO2e eller mer). Inrapporteringen ska du göra senast 31 mars för året som har gått.

Regler för 2016 års inrapportering

Anläggningar som har sammanlagt 10 kg HFC eller mer ska rapportera in det till miljöavdelningen. Rapporter som gäller 2016 års läckagekontroll ska vara hos miljöavdelningen senast den 31 mars 2017. Den som är ansvarig ägare den 31 mars 2017 ansvarar för att rapporteringen från 2016 sker i tid.

Årsrapport för 2017

De nya reglerna som börjar gälla 1 januari 2017 avser alla händelser som sker under år 2017 och framåt. Resultatet av de kontroller som gjorts för en anläggning som innehåller totalt 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer under år 2017 ska sammanställas och skickas in senast den 31 mars 2018.

Installationsintyg

Miljöavdelningen ska i god tid informeras före installation av enskild kylutrustning på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer. Samma krav gäller vid konvertering av kylutrustning då ett köldmedium ersätter ett annat.

Skrotningsintyg

När en anläggning eller ett aggregat ska skrotas måste en certifierad tekniker anlitas. Det är operatören (ägaren) som ansvarar för att köldmedierna tas om hand på ett kontrollerat sätt. Ett skrotningsintyg ska godkännas och undertecknas av ägaren innan det skickas in till miljöavdelningen. Om ett enskilt aggregat skrotas kan det redovisas i årsrapporten.

Undvik miljösanktionsavgift

Många av ovanstående krav kan leda till miljösanktionsavgift om du inte följer dem. Det innebär att du kan få betala en straffavgift enligt förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Sidansvarig: Madelene Krantz-Frid

2018-07-19

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster