Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

PCB

PCB är ett miljö- och hälsoskadligt ämne som bland annat påverkar immunförsvar och fortplantning. Användningen förbjöds år 1973, men ämnet finns fortfarande kvar i miljön på grund av dess långa nedbrytningstid.

Det PCB som är kvar finns främst i byggnader; fogmassor, isolerrutor, kondensatorer samt i en viss typ av plastbaserade golv, acrydurgolv. Det är viktigt att hindra att PCB sprids till miljön, och att du som fastighetsägare sanerar dina byggnader från PCB.

Vägledning - PCB

Du som har ansvar för inventering och sanering, arbetar med tillsyn på myndigheter, äger utrustning, byggnader och anläggningar där PCB kan finnas. Gå in på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information.

Vad säger lagen?

PCB-förordningen som trädde i kraft den 1 mars 2007, reglerar såväl inventering som sanering. Genom ändring i PCB-förordningen i augusti 2010 omfattas även byggnader som fogats om före år 1999 av förordningens krav på inventering och, vid behov, sanering. Det finns olika tidsgränser för när saneringen ska vara klar. Tidsgränserna är satta utifrån när husen byggdes och den uppmätta PCB-halten.

Tidsplan för sanering av byggnader

Om PCB-halten är över 500 mg/kg ska du sanera så snart som möjligt men senast:

 • den 30 juni 2014 för byggnader uppförda eller renoverade mellan 1956–1969
 • den 30 juni 2016 för byggnader uppförda eller renoverade mellan 1970–1973
 • den 30 juni 2016 för industribyggnader uppförda eller renoverade mellan 1956–1973
 • den 30 juni 2016 för invändiga fog- och golvmassor med PCB
 • i samband med renovering, ombyggnation eller rivning om massan har använts för att ersätta en PCB-produkt som har tagits bort efter 1998
 • resultat av inventeringen samt åtgärdsplan ska skriftligen rapporteras till Miljöavdelningen.

Fog- eller golvmassor som har lägre halter av PCB (50-500mg/kg), ska du sanera senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning av byggnaden.

Kraven i förordningen omfattar dock inte en- och tvåbostadshus som ”ägs av fysiska personer eller dödsbon och som är indelade som småhus enligt fastighetstaxeringslagen”. Om en sådan fastighetsägare misstänker att det finns PCB i sin byggnad (huset byggt eller renoverat under perioden 1956 – 1973) rekommenderar man vanligtvis att genomföra en inventering och vid behov låta sanera den enligt gällande regelverk.

Som fastighetsägare måste du:

1. Inventera din fastighet

Inventeringsarbetet kan beställas av en konsult med kompetens att inventera PCB. Inventeringen har till uppgift att göra en bedömning av var och hur mycket PCB som finns i en byggnad och ta reda på vilka byggnadsdelar som måste saneras.

Övriga byggvaror, till exempel isolerrutor och kondensatorer, som innehåller eller kan misstänkas innehålla PCB ska dokumenteras. Produkterna ska märkas upp för att kunna omhändertas på ett miljöriktigt sätt vid byte, underhåll och rivning. De ska då tas omhand som farligt avfall enligt reglerna i avfallsförordningen (2001:1063).

Om det i fogar eller golvmassor finns PCB-halter över 500 mg/kg ska byggnaden saneras. Sanering får ske efter anmälan till Miljöavdelningen. Vad gäller fogar och halkskyddade golv med lägre halt PCB (50–500 mg/kg) ska dessa avlägsnas senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning.

2. Rapportera

Rapportera resultat till miljöavdelningen så snart inventeringen är klar. Om du har frågor får du gärna kontakta oss.

En fullständig inventering ska innehålla följande:

 • En sammanställning med information om byggnaden och resultat av inventeringen.
 • Inventeringsprotokoll.
 • Situationsplan med byggnadsnummer.
 • Fotografier (Om mjukfogar inte förekommer ska det till exempel visas med fotografier.)
 • Analysprotokoll från laboratorium

3. Sanera

Som fastighetsägare måste du anmäla att du ska sanera PCB till miljöavdelningen. Det gör du senast tre veckor innan du påbörjar arbetet. Vanligtvis får du ett beslut om försiktighetsmått som ska följas under saneringsarbetet. Det är viktigt att den görs av ett företag med sanerare som är utbildade i PCB-sanering och arbetar enlig branschföreningens rekommenderade metoder. Syftet är att ta bort det farliga materialet med största möjliga hänsyn till miljön och människors hälsa.

4. Slutrapportera

När saneringen är klar ska du lämna in en slutrapport till miljöavdelningen.

Har PCB spridits till marken från utomhusfogar?

Om du har utomhusfogar med PCB är risken stor att marken intill är förorenad. Du behöver ta prover på marken om byggnaden står på mark som inte är asfalterad i ett bostadsområde eller vid en skola eller förskola. En miljökonsult med erfarenhet av liknande provtagningar ska göra provtagningen. Kontakta miljöavdelningen inför provtagning. Om du har tagit prov på marken och påträffat PCB-halter som överskrider 0,008 mg/kg måste du omgående meddela miljöavdelningen.

Vid andra typer av byggnader där det finns eller har funnits PCB i utomhusfogar behöver du undersöka marken i förväg om du ska göra markarbeten i anslutning till byggnaderna. Det är viktigt att jord som innehåller PCB hanteras på rätt sätt och inte flyttas omkring inom fastigheten eller används felaktigt på annan plats.

Dispens

Miljöavdelningen kan vid särskilda skäl ge dispens att sanera en fastighet vid senare tidpunkt, om:

 1. en ombyggnad, renovering eller rivning planeras under de närmast följande åren,
 2. massan sitter mycket svåråtkomligt,
 3. det är nödvändigt för att en samhällsviktig verksamhet inte ska försvåras på ett betydande sätt, eller
 4. det finns andra särskilda skäl

Flera regler som är tillämpbara på PCB i byggnader; se www.sanerapcb.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Bygg- och miljöförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster