Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Överklaga beslut

Kommunmedlemmar kan överklaga kommunala beslut. Det finns två olika typer av överklaganden; laglighetsprövning som är överklagande av allmänna beslut och förvaltningsbesvär som är överklagande av specifikt beslut som rör dig.

Laglighetsprövning

Denna typ av överklagande görs om du anser att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Du kan läsa om laglighetsprövning i kommunallagens 13 kapitel. Vid en laglighetsprövning kan domstolen enbart avgöra om beslutet är lagligt eller inte. Den prövar inte lämpligheten av beslutet. Vidare kan domstolen inte fatta ett nytt beslut i frågan – bara bestämma om beslutet ska gälla eller upphävas.

Vem kan överklaga ett beslut?

Bara den som kommunmedlem i Håbo kommun får överklaga ett beslut genom laglighetsprövning. Medlem av Håbo kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt här.

Hur gör man för att överklaga ett beslut?

Överklagan ska göras skriftligt. I överklagan skriver du vilket beslut du vill överklaga och varför du tycker att beslutet är fel. Överklagan ska ha inkommit inom tre veckor från den dag som beslutsprotokollet anslogs på kommunens anslagstavla.

Vart skickar jag överklagan?

Överklagan skickas till Förvaltningsrätten i Uppsala län, Box 1853, 75148 Uppsala.

Förvaltningsbesvär

Förvaltningsbesvär görs av den som berörs av ett beslut ochsom inte är nöjd med beslutet. Det kan handla om exempelvis belsut om bygglov, skolskjuts eller socialt bistånd. Du kan läsa om förvaltningsbesvär i 40-48 §§ förvaltningslagen (2017:900).

Vem kan överklaga ett beslut?

Bara du som är berörd av beslutet kan överklaga det genom förvaltningsbesvär.

Hur gör jag för att överklaga ett beslut?

Det ska framgå av beslutet som du vill överklaga hur en överklagan går till. I korthet gäller följande. Din överklagan ska vara skriftlig. Den ska innehålla vilken ändring du vill ha av beslutet och skälen varför du vill ha ändringen. Det rekommenderas att du tydligt anger att din skrivelse är en överklagan.

Överklagan ska ha kommit in till myndigheten senast tre veckor efter att du tog emot beslutet.

Kostar det något att överklaga?

Det kostar inget att överklaga. Vid överklagande till förvaltningsrätt, kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen står du bara för dina egna kostnader och behöver inte betala motpartens om du förlorar.

Vart skickar jag överklagan?

Överklagan ska skickas till den myndighet som meddelat dig beslutet. Ställ dock ditt överklagande till den instans som beslutet överklagas hos, det står i den bifogade informationen som du får med beslutet.

Hit skickar du din överklagan

Om du vill överklaga ett beslut så kan du sända din överklagan till:
Håbo kommun, Namn på myndigheten, 74680 Bålsta.

Vad händer efter min överklagan?

När din överklagan har inkommit avgör myndigheten om din överklagan har inkommit i rätt tid. Myndigheten tar också ställning till om beslutet ska ändras på det sätt du vill. Oavsett om myndigheten ändrar beslutet eller inte kommer din överklagan att sändas vidare till överklagandeinstansen. Har myndigheten ändrat beslutet kommer även det nya beslutet att skickas med.

Domstolen kan vid förvaltningsbesvär besluta att bifalla din överklagan (att ändra beslutet så som du önskar) eller att avslå din överklagan (att beslutet står sig). Domstolen kan också återförvisa ärendet till myndigheten för ny handläggning.

 

Sidansvarig: Socialförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster