Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Suicidprevention i Håbo

Ett hjärtformat blad mellan två fingrar

Håbo kommun har ett långsiktigt arbete för att främja hälsa, utbilda i suicidprevention och förebygga suicid. Vårt arbete sker genom stödjande insatser och åtgärder i den fysiska miljön och för personer i alla åldrar.

Suicid, eller självmord, kan ses som en psykologisk olycka där en person i en situation eller under en tid upplever sig inte orka leva när problemen ser olösliga och outhärdliga ut. Suicid är nästan alltid resultatet av ett stort psykiskt lidande. Men suicid går att förebygga och motverka, det handlar inte om en enskild metod eller aktivitet utan är ett ansvar som hela samhället har.

Suicid är ett folkhälsoproblem som förutom förlust av människoliv leder till psykiskt lidande och försämrad hälsa hos efterlevande som anhöriga och andra berörda.

På Suicide Zero hittar du fakta och råd om självmord Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

God psykisk hälsa är grundläggande för att människor ska kunna förverkliga sina möjligheter, hantera livets svårigheter och bidra till samhället. Psykisk ohälsa får konsekvenser på många olika sätt. Det orsakar stort lidande i människors liv och påverkar hela samhället, både socialt och ekonomiskt.

Varje år tar runt 1200 personer sina liv i Sverige enligt uppgifter från Socialstyrelsen. Antalet har minskat de senaste decennierna i nästan alla åldersgrupper, men inte bland unga människor.

I Uppsala län dör i genomsnitt 50 personer varje år av suicid. Det utförs cirka 10 gånger så många suicidförsök som antalet fullbordade suicid. Antalet personer som berörs kring varje suicid och suicidförsök bedöms vara cirka 6–10 personer. Det innebär att när det årligen dör cirka 50 personer i suicid i Uppsala län, utförs det cirka 500 suicidförsök och det i sin tur påverkar årligen mellan 3 000–5 000 anhöriga.

Förebyggande arbete

Arbetet med att förebygga suicid i Håbo kommun riktar sig till personer i alla åldrar. Vi arbetar med att minska riskerna genom informations- och utbildningssatsningar. Det sker via familjeteamets råd och stöd, äldre- och handikappombudsmannen och elevhälsans personal. Det finns också utbildad personal inom Första hjälpen till psykisk hälsa i våra verksamheter som berör barn, unga, vuxna och äldre. Vi arbetar även för trygga platser och ökat skydd mot suicid i den fysiska miljön.

Informationsinsatser genomförs årligen på suicidpreventiva dagen den 10 september, bland annat med ljuständning utanför kommunhuset.

Strategi för suicidprevention

I Håbo kommun antogs en strategi för suicidprevention under juni 2023. Strategin anger en kommunövergripande målsättning och agerande gällande suicidprevention och är en del av kommunens strategiska hållbarhetsarbete. Suicidpreventionsstrategin är ett aktiverande dokument som ska säkerställa ett aktivt arbete i de kommunala verksamheterna.

Det förebyggande arbetet mot suicid är centralt för kommunens främjande och förebyggande insatser inom:

 • Skola, förskola och elevhälsa
 • Fria nyttigheter och mötesplatser som biliotek och fritidsgårdar
 • Socialförvaltningens och vård- och omsorgsförvaltningens många olika verksamheter och omsorger
 • Badhus, friluftsbad och fritidsanläggningar
 • Samhällsbyggnad kring vägar, broar, järnvägsplattformar och övergångar.

Målsättning och syfte med arbetet

Mål och syfte med kommunens suicidpreventiva arbete är att kommunens nämnder och styrelser formar sitt suicidpreventiva arbete. Ett långsiktigt arbete för att främja hälsa, utbilda i suicidprevention och förebygga suicid i Håbo genom insatser i våra verksamheter och åtgärder i den fysiska miljön. Det suicidpreventiva arbetet är för personer i alla åldrar.

Målsättningen med arbetet är att minska suicid och suicidförsök i Håbo kommun genom att många aktörer engageras i genomförandet av det suicidpreventiva arbetet. Insatserna baseras på åtgärder för minskade riskfaktorer för suicidalitet genom information, utbildning, råd och stöd samt ökat skydd mot suicid.

Fokusområden i det suicidpreventiva arbetet

Arbetet med att uppnå strategins mål handlar för kommunens olika verksamheter om att:

 • Kartlägga riskfaktorer för suicid
 • Upprätta relevanta åtgärder vid påvisat behov
 • Samordna åtgärder
 • Utbilda och informera
 • Utveckla verksamhetsnära rutiner
 • Finnas som stöd till suicidnära personer
 • Finnas som stöd till närstående.

Läs mer

Strategi för suicidprevention - Håbo kommun Pdf, 710.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Tre insatsnivåer för att förebygga suicid

Forskningen visar att suicidprevention måste omfatta insatser inom en rad fält. Insatserna kan innefatta ökad medvetenhet, minskad stigmatisering och diskriminering, stödjande miljöer i skolor och äldreomsorg, utformning av byggnader, stadsmiljö och bostäder, arbetsplatser, fritidsgårdar, träffpunkter och äldreboenden. Arbetet bör ske i samverkan med civilsamhällets organisationer. Kommunens arbete handlar främst om behandlande och förebyggande insatser.

Akuta insatser
På denna nivå finns verksamheter vars uppgifter är att göra akuta insatser för att förhindra suicid. Hit räknas exempelvis blåljusverksamheter, akutpsykiatri och omhändertagande av personer i psykologisk kris.

Behandlande insatser
På denna nivå finns verksamheter som erbjuder stöd och behandling. Hit räknas exempelvis primärvård, hemsjukvård, vård vid psykisk sjukdom, kommunens stöd och behandlingsverksamhet.

Förebyggande insatser
På denna nivå finns verksamheter som kan bidra till att förebygga suicid genom att vara relationsskapande, ha kunskap om riskgrupper och kunskap om var det går att söka hjälp. De verksamheter som är främjande och förebyggande och vänder sig till allmänheten. Hit räknas kommunens olika verksamheter om bad och simhall, skola och förskola, arbetsmarknadsenhet, råd och stöd, äldreomsorg, LSS, de fria nyttigheterna som bibliotek, öppen förskola och fritidsgårdar, med flera verksamheter.

Stöd för äldre - biståndsenheten


Telefon: 0171-525 00 (Kontaktcenter)
Telefontid: Måndag, onsdag, torsdag och fredag, klockan 08:30 - 09:30.

Stöd för barn och unga

Mottagningsgruppen, avdelningen för stöd till barn, unga och familj
Telefon: 0171-529 31
Telefontid: Måndag, onsdag, torsdag och fredag, klockan 09:00 - 11:30
Tisdagar klockan 13:30 - 15:00

Besöksadress: Centrumgränd 2 i Bålsta.

Stöd för vuxna

Telefon: 0171-525 00 (Kontaktcenter)

Anhörigkonsulent
Helene Kos
E-post: helene.kos@habo.se
Telefon: 0171-527 06
Adress: Källvägen 12, 746 33 Bålsta

Ombudsman för äldre och funktionsnedsatta
Tina Tiefensee
E-post: tina.tiefensee@habo.se
Telefon: 0171-525 74
Adress: Källvägen 12, 746 33 Bålsta

Elevhälsans skolkuratorer

Läs mer om barn- och elevhälsan i Håbo. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nakterhuset
Håbo kommuns öppenvårdsmottagning vänder sig till personer med missbruk och anhöriga för samtalsstöd. För mer information, kontakta:

Håkan Tagesson, beroendeterapeut
Telefon: 0171-525 77
E-post: hakan.tagesson@habo.se

Lokalt stöd i Håbo


En väg in - För barn och ungdomar med psykisk ohälsa i Uppsala län
Telefon: 018-611 25 29
Läs mer här En väg in (1177 - Region Uppsala) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Familjeläkarna
Telefon: 0171-62 00 00
Adress: Centrumgränd 2, 746 32 Bålsta

Bålstadoktorn
Telefon: 0171-66 71 00
Adress: Sjövägen 12, 746 31 Bålsta

Ungdomsmottagning Familjeläkarna Bålsta
Telefon: 0171-62 00 62
Adress: Centrumgränd 2 i Bålsta, ingång Folktandvården.

Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP)
Telefon: 0171-41 83 80
Adress: Linbanegatan 8, Enköping

Trygga Barnens kontaktperson i Bålsta
Sophia Trygghjälte
E-post: sophia.trygghjalte@tryggabarnen.org

Trygga Barnens syfte är att stötta barn och unga som lever i eller har växt upp i en familj där någon har problem med missbruk. Vår vision är att alla barn får det stöd och den trygghet de har rätt till. Vi som jobbar i Trygga Barnens stödverksamhet har egna erfarenheter av att vara anhörig till någon med missbruk och psykisk ohälsa. Trygga Barnen är en politiskt och religiöst oberoende stiftelse utan vinstintresse.

Håbo pastorats Sorgegrupper
Du behöver inte vara kristen eller vara medlem i Svenska kyrkan och det kostar ingenting.
Telefon: 0171-46 80 20
Webbadress med information om stödsamtal Svenskakyrkan, Stödsamtal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationella stödlinjer

Tveka inte att be om hjälp

Om du eller någon du känner har tankar på självmord är det viktigt att du söker hjälp, vänd dig till en vårdcentral, ring 1177 eller gå in på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

På webbplatsen 1177 finns också en lista med länkar till råd och stöd för personer som behöver någon att tala, mejla eller chatta med:

Råd och stöd på mejl, chatt och telefon - 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sök vård direkt på en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112 om du mår så dåligt att situationen känns outhärdlig eller om du har allvarliga tankar eller planer på att ta ditt liv.

I samband med internationella suicidpreventiva dagen den 10 september uppmärksammar vi vilken roll kommunen kan ha i arbetet med att bidra till psykisk hälsa i vardagen.

Det finns flera personer som jobbar för Håbo kommun och som på olika sätt arbetar med stöd, hälsa och insatser för barn, unga, vuxna och äldre kopplat till psykisk hälsa.

Vad jobbar du med?

Jag jobbar som skolkurator på en av kommunens grundskolor, Futurum mot år 6-9.

Vem kan få hjälp av dig?

Alla elever som är i behov av stöttning utifrån deras mående, samt vårdnadshavare och skolperson som söker rådgivning utifrån deras barns eller elevers psykosociala hälsa.

Hur kommer man i kontakt med dig?

Barn över tolv år kan själva söka kontakt med kurator utan att vårdnadshavare måste informeras och kan då använda chattfunktionen i skolans teams, mejla eller sms:a för att boka en tid eller bara söka upp mig. Jag finns på skolan måndag till fredag.

När det gäller insatser som samtalsstöd till barn under tolv års ålder krävs medgivande ifrån vårdnadshavarna och lättast är att vårdnadshavarna själva kontaktar mig via telefon eller mejlar mig för att boka en telefontid. Ibland kommer de yngre barnen själva och söker upp mig och då informerar jag vårdnadshavarna om att jag bedömer att barnet har behov av att träffa mig vid flera tillfällen.

Skolpersonalen kan komma i kontakt med mig genom att ringa, mejla, träffa mig på mitt arbetsrum eller lyfta ärendet på elevhälsoteamets möten.

Det går att nå mig via telefon 0171-529 33 eller e-post anette.nordin@edu.habo.se

Vad jobbar du med?

Jag är enhetschef på Ung Håbo som är kommunens ungdomsverksamhet. Vi som jobbar på Ung Håbo har i uppdrag att erbjuda trygga och roliga mötesplatser och akti-viteter för kommunens alla ungdomar där de kan vara på sin fritid. Vi har tre mötes-platser i kommunen, Generator i Bålsta, Slottsgården i Skolkoster och Aktivitetsparken i Bålsta. Till Generator kan du som är 13-19 år komma. Till Slottsgården kan du som är 11-19 år komma och Aktivitetsparken är för alla åldrar. På våra mötesplatser kan du och spela musik, pingis, dansa, spela fotboll, måla, baka, hänga med kompi-sar, prata med våra fritidsledare och mycket annat. Under lov så hittar vi alltid på massa roliga saker som du kan vara med på. Det kan vara utflykter, läger där du får spela i band eller rida, kurs i att dreja eller prova på teater. Hos oss är alla aktiviteter gratis. Vi finns där för er ungdomar, era intressen och önskemål.

Vem kan få hjälp av dig?

Alla unga i kommunen. Du får gärna kontakta mig om du undrar något om ungdomsverksamheten i kommunen. Om du till exempel har en idé på någon aktivitet som du vill att vi anordnar eller om du själv vill arrangera något.

Hur kommer man i kontakt med dig?

Du når mig på mejl jennifer.martins@habo.se eller telefon 0171-526 06.

Sidansvarig: Socialförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster