Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Social dokumentation

Personal inom kommunens vård och omsorg är skyldig att dokumentera enligt socialtjänstlagen. Kortfattat så beskriver den sociala dokumentationen hur vården och omsorgen för en enskild person ska genomföras rent praktiskt. Dokumentationen sker tillsammans med den enskilde som har rätt att läsa det som skrivs om hen.

En viktig del av den sociala dokumentationen är genomförandeplanen, som syftar till att skapa en tydlig struktur för genomförandet och uppföljningen av de insatser som beslutats av biståndshandläggaren. Genom planen tydliggörs både för den enskilde och för personalen vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur. En aktuell plan upprättad tillsammans med den enskilde ger en bra grund för ett personcentrerat arbetssätt. Att arbeta personcentrerat innebär att stöd och hjälp utgår från vad som är viktigt för den enskilde själv.

Den sociala dokumentationen och genomförandeplanen är också viktiga för att kunna följa upp insatserna, så att man kan säkerställa att den enskilde får den hjälp och det stöd man kommit överens om.

Tillgodoser flera syften

Den sociala dokumentationen inom socialtjänsten ska tillgodose flera syften. För den enskilde är det viktigt att kunna följa sitt ärende. För personalen är dokumentationen ett viktigt arbetsinstrument, bland annat för den individuella planeringen, handläggningen av ärenden, genomförandet och uppföljningen. Genom den sociala dokumentationen går det att löpande följa vad som görs och hur situationen ser ut för den enskilde utifrån hens ansökan, behov och genomförandet av beslutade insatser.

Satsningar inom social dokumentation

Under 2022 genomfördes en utbildningssatsning i social dokumentation för samtliga medarbetare inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg i Håbo kommun. Vidare togs det fram en gemensam genomförandeplansmall utifrån IBIC (Individens Behov i Centrum) och det infördes även dokumentationsombud ute i verksamheterna. Dokumentationsombudens uppgift är att fungera som ett stöd i dokumentationsprocessen för medarbetare. Under våren 2023 skapade vi också ett digitalt utbildnings- och stödmaterial inom social dokumentation, i kompetensutvecklande syfte, som en fortsättning på den här utbildningssatsningen inom området. Projektet med att ta fram materialet var ett samarbete mellan socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen.Sidansvarig: Socialförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster