Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Gödselhantering

Bredvid ladugården utomhus är det gjuten betongplatta där det förvaras gödsel.

Eftersom gödsel inte ska spridas på snö och tjäle bör det finnas möjlighet att förvara och lagra gödsel motsvarande en gödselproduktion under 6-8 månander för häst och nötkreatur. 

Lagringsutrymmena ska vara utformade så att avrinning eller läckage till omgivningen inte kan ske. Flytgödselbrunnar ska fyllas på under täckning och ha ett stabilt svämtäcke eller annan täckning som effektivt minskar ammoniakförlusterna. Att bygga ett riktigt tak ovanför urinbehållaren minskar inte bara avgång av ammoniak, utan ökar även lagringsvolymen med 30 cm per år eftersom nederbörden inte samlas upp och motsvarande mängd gödsel kan lagras. 

Lagring i stuka i fält

Lagring i stuka på fält kan ske av hästgödsel och gödsel från djupströbädd samt fjäderfägödsel från golvuppfödning. Sådan gödsel har i regel så hög torrsubstans att lagring i stuka på fält utgör en liten risk ur miljösynpunkt. För att lägga en stuka ute på fält får inte gödseln ha högre vattenhalt än 75%, gödseln måste ha en sån konsistens att den kan lagras till 1,5 m höjd eller högre 

Är torrsubstanshalten på gödseln högre än 25% bör gödseln kunna lagras i stuka om följande krav är uppfyllda: 

  • Lagringen sker på det fält där gödseln ska spridas. Lagringsplatsen flyttas inom fältet vid återkommande lagring på samma fält.
  • Utläggningen kan ske utan att markskador uppkommer.
  • Större mängder än vad grödans växtnäringsbehov på fältet motiverar skall inte lagras i stukan.
  • Lagringsplatsen väljs så att ingen utlakning eller ytavrinning sker med vårflod eller häftigt regn till vattendrag eller dike.
  • Jorden på lagringsplatsen är av ett sådant slag att den förhindrar snabb genomrinning, helst lera.
  • Torr fjäderfägödsel täcks med tätt material.
  • Gödseln i stukan bör inte lagrars mer än ett år, helst bör spridningen ske inom ett halvt år. Hästgödsel kan behöva lagras längre.

En stuka läggs upp vid enstaka tillfällen och är inte en uppläggningsplats där daglig tillförsel av gödsel sker.

Container

Att lägga gödsel i container är godtagbart om containern är tät och töms när den är full. Dock bör man ta reda på var den töms. 

Gödsel i rasthagen

Rastgårdar är ofta underdimensionerade vilket leder till att växttäcket blir söndertrampat och förlorar sin förmåga att ta upp näring från gödsel. Detta ökar risken för utlakningsförluster och bortsköljning på ytan vilket medför att fosfor förs ut i vattendrag och även bakterier, parasiter och virus. Det vatten som rinner av en överbelastad rastgård är jämförbart med gödselvatten och ska därför ledas till gödselbrunn eller platta. För att motverka att en rastgård ”läcker” näring bör man samla upp gödseln och lägga den på gödselhögen.

Det allra bästa för både djur och miljö är att ha en så stor rasthage att växttäcket inte förstörs. Växterna tar då upp näringen från gödseln och rasthagen är att betrakta som ett bete.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster