Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Naturmiljöer med mångfald

År 2030 bevaras och nyttjas den biologiska mångfalden i Håbo på ett hållbart sätt. Vi värnar naturens ekosystem och har utvecklat och vävt samman våra friluftsområden med tillgängliga naturområden. Vi förvaltar våra rika naturmiljöer ansvarsfullt och hållbart för dagens och framtida generationer.

För att uppnå naturmiljöer med mångfald ska vi:

  • Öka andelen skyddad natur genom att långsiktigt förvalta samt varsamt utveckla natur- och vattenområden med höga natur-, kultur- och friluftsvärden för att stärka biologisk mångfald, livskvalitet och folkhälsa.
  • Säkerställ en hållbar förvaltning av mark genom hållbara metoder för att den ska utgöra en resurs för biologisk mångfald, rekreation, livsmedelsförsörjning och klimatanpassning.
  • Planera hållbart och långsiktigt genom att skapa en god bebyggd miljö med stärkta gröna
    samband och ekosystemtjänster.

Vi bidrar främst till följande globala mål i arbetet med naturmiljöer med mångfald:

 

Globala mål 2, 3, 10, 11, 13, 15

Klicka på målen för att läsa mer om de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030

Det här gör Håbo kommun

Hållbarhetslöftena som Håbo tecknat med Länsstyrelsen fungerar som verktyg för arbetet med naturmiljöer med mångfald i kommunen.

Håbo kommun arbetar efter ett grönstrukturprogram som beskriver de gröna värdena och dess betydelse för en hållbar samhällsutveckling. Att planera för en bra grönstruktur är att planera för ett hållbart samhälle och ett gott liv för dess invånare.

Arbetet med naturvård och biologisk mångfald utgår bland annat från Naturvårdsplanen (uppdaterad 2022) och innefattar exempelvis betesmarker, skog, vattendrag och ängsmarker.

Invasiva främmande arter är ett växande problem som påverkar biologisk mångfald, hälsa och orsakar kostnader både för enskilda och för samhället.

Vår omgivande natur förser oss med gratis tjänster, även kallade ekosystemtjänster såsom rening av luft och vatten, rekreation, svalka och skydd mot översvämning.

Håbo arbetar strategiskt för att säkra värdefulla naturmiljöer. Läs mer om detta arbete i våra styrdokument.

Kommunekolog Anett Wass berättar i Sveriges Radios inslag om hur Håbo arbetar för att gynna pollinerare

Trädgårdsmästare Ingela Boman och parkarbetare Mona Holmqvist berättar om sitt arbete och hållbarhetsfokus.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster