Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) är ett sista skyddsnät när det inte finns någon annan lösning. Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation.

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) är ett tillfälligt stöd till dess att du kan försörja dig själv. En förutsättning för att du ska få stöd är att du inte kan klara av din ekonomiska situation.

Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd

Du ska ha ansökt om andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till, till exempel bostadsbidrag, underhållsstöd eller a-kassa. Det gör du innan du ansöker om ekonomiskt bistånd.

Rätt till ekonomiskt bistånd?

När du ansöker om ekonomiskt bistånd utreder vi din situation, det vill säga hela hushållets inkomster och tillgångar, för att se om du är berättigad till ekonomiskt bistånd. Om du har pengar på banken eller andra ekonomiska tillgångar måste du använda dessa till din försörjning innan du kan få ekonomiskt bistånd.

 

Tillsammans med dig gör vi en planering för hur du ska bli självförsörjande.

Ekonomiskt bistånd baseras på en riksnorm som är gemensam för alla kommuner. Riksnormen justeras årligen av regeringen. Storleken på det ekonomiska biståndet påverkas av hela hushållets inkomster och tillgångar. Beräkning görs även bakåt i tiden för att utreda hur den ekonomiska situationen har sett ut de senaste månaderna.

Ekonomiskt bistånd ska täcka rimliga kostnader för:

 • mat
 • hygien
 • kläder och skor
 • fritid
 • barnförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • telefon

Hushållet kan även ansöka om kostnader för boende, hushållsel, a-kasseavgift, bredband, tandvård, medicin, läkarvård, glasögon, arbetsresor och hemförsäkring om det finns behov av det.

Om du har pengar på banken eller andra ekonomiska tillgångar måste du använda dem till din försörjning innan du kan få ekonomiskt bistånd. Du måste också ha ansökt om andra ersättningar som du har rätt till, som till exempel bostadsbidrag, underhållsstöd eller a-kassa.

Det är viktigt att du lämnar riktiga uppgifter och inte utelämnar information. Om vi får in felaktiga uppgifter kan det resultera i återbetalningskrav eller åtal.

Du har ett eget ansvar att planera din ekonomi och du måste själv aktivt arbeta för att bli självförsörjande. Ett krav är därför att du har kontakt med din handläggare och följer uppgjord planering.

Du som är arbetssökande

 • du ska träffa en handläggare för att prata om din planering mot självförsörjande första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd.
 • du ska därefter ha en regelbunden kontakt med din handläggare.
 • du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande.
 • du ska redovisa att du aktivt söker alla arbeten du är kvalificerad för inom pendlingsavstånd.

Din ansökan kan ifrågasättas och avslås om du tackar nej till ett arbete, en arbetsmarknadsåtgärd eller inte bedöms vara aktivt arbetssökande.

Du som har nedsatt arbetsförmåga (helt eller delvis) och inte kan söka arbete eller arbeta på grund av hälsoskäl, ska ha ett aktuellt sjukskrivningsintyg som styrker det. Tillsammans med din vårdgivare/ vårdkontakt kommer vi upprätta en rehabiliteringsplan för att du ska komma vidare ut i arbete eller annan försörjning. 

Du som är föräldraledig

 • En förälder till barn under ett år kan vara föräldraledig och ska ta ut föräldrapenning via Försäkringskassan sju dagar per vecka med full ersättning.
 • Föräldrar ska ansöka om barnomsorgsplats när barnet är tre månader.
 • Du som är föräldraledig ska tillsammans med din handläggare göra upp en planering för hur du ska bli självförsörjande efter föräldraledigheten.

Du som studerar

När du studerar ska du klara dig på studiemedel eller andra studiestöd. Ekonomiskt bistånd beviljas i regel inte till studerande. Vid sommarferie kan du vara berättigad till ekonomiskt bistånd om du aktivt sökt arbete hela våren men inte lyckats få något. Du kommer behöva redovisa arbeten du sökt och vi prövar din ansökan utifrån övriga krav som ställs.

Du kan ansöka om bistånd till boende. Det betyder att du kan få hyra en lägenhet via socialförvaltningen. För att vi ska kunna bevilja det måste vi enligt lag göra en utredning och följa vissa regler för bistånd.

Det är viktigt att veta att bristen på bostäder inte är en tillräcklig anledning för att få bostad via socialförvaltningen. Du hittar mer information om vilka kriterier du behöver uppfylla här nedan.

Du måste vara helt bostadslös

Vi beviljar bistånd till boende i särskilda fall och för att vi ska kunna göra det måste du vara helt bostadslös. Du måste ha gjort allt du kan för att själv hitta en bostad, till exempel som inneboende eller ett andrahandskontrakt. Du måste också ha ställt dig i bostadskö. Det räcker till exempel inte att det är brist på bostäder på bostadsmarknaden eller att du har för få köpoäng hos bostadsförmedlingen.

Vad du själv har för ansvar

När du ansöker om bistånd till boende måste du kunna redovisa vad du har gjort på egen hand för att hitta en bostad.

Vi förväntar oss att du:

 • har anmält dig till bostadskö hos privata och kommunala hyresvärdar runtom i landet.
 • aktivt söker efter en bostad under en längre tid genom att ringa eller mejla. Du måste aktivt söka hos flera hyresvärdar runtom i landet. Du måste också ha sökt bostad i form av första- eller andrahandskontrakt via annonssidor.
 • har undersökt möjligheterna till en privat borgensman som kan garantera att hyran betalas såsom för egen skuld. Borgensmannen kan till exempel vara någon i din familj eller släkt, en vän eller arbetsgivare.
 • har en överblick över din ekonomiska situation och har börjat betala av eventuella skulder. Du ska prioritera hyresskulder om du har det. Det är också viktigt att du kontaktar Kronofogden och Upplysningscentralen för att få utdrag som visar din aktuella skuldsituation.

Du måste uppfylla vissa krav

Vi lyder under socialtjänstlagen och måste därför enligt lag utreda om du har rätt till bistånd eller inte. När vi gör utredningen får du en personlig socialsekreterare som går igenom din ansökan om bistånd. När vi gör utredningen kan vi behöva ta hjälp av andra socialsekreterare som till exempel utreder din ekonomi eller dina barn- och familjeförhållanden.

Socialsekreteraren kan till exempel fråga dig om:

 • vad har du gjort själv för att lösa dina problem med boende
 • hur ser din ekonomi ut, om du har några skulder och vad har du gjort för att bli av med dem
 • var du har bott tidigare och hur det har fungerat
 • vad som behövs för att ditt boende ska fungera så bra som möjligt i framtiden
 • om det finns hinder eller svårigheter som påverkar din situation

En utredning ska ske skyndsamt

Socialtjänstlagen säger att en utredning ska ske skyndsamt. Men det är viktigt att tänka på att utredningen kan ta upp till två månader. Så fort vi har fattat ett beslut meddelar vi dig skriftligen. Du kan överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Du måste fortsätta söka bostad

När du hyr en bostad av socialförvaltningen måste du fortsätta att söka efter en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden. För att få bo kvar i socialförvaltningens bostad ska du följa den handlingsplan som du har skrivit tillsammans med din socialsekreterare.

Vi omprövar beslutet regelbundet

Behovet av bistånd till bostad kan förändras över tid. Därför omprövar vi beviljade beslut regelbundet.

Kontakt

Vill du ha råd och information om vad som gäller avseende din situation finns vi tillgängliga måndag till fredag klockan 10:00 - 11:00.

Telefon: 0171-525 00

Sidansvarig: Socialförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster