Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Bistånd SoL och LSS

Det är ditt personliga behov som styr vilket stöd som du har rätt att få. Stödet regleras i Socialtjänstlagen (SoL) och i Lagen om särskilt stöd till vissa funktionsnedsatta (LSS). När du kontaktar oss behöver du inte veta vilken lag som är aktuell för din del.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som riktar sig till personer som har en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning som är bestående. Det betyder att den inte går över. Funktionsnedsättningen kan vara medfödd eller något du fått senare i livet genom en sjukdom eller skada, och den innebär att du har stora svårigheter i det vardagliga livet.

LSS-lagens mål är att människor med omfattande funktionsnedsättning själva ska kunna påverka sitt liv, och kunna skapa ett värdigt liv, så likt andra människors som möjligt och i gemenskap med andra. LSS vänder sig framförallt till personer under 65 år.

Följande grupper har rätt till insatser enligt LSS

 • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • Personer med betydande och bestående begåvningsmässig eller kognitiv funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder förorsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • Personer med andra varaktiga och omfattande fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

De olika insatserna enligt LSS för vuxna

 • Personlig assistans
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Bostad med särskild service för vuxna
 • Daglig verksamhet
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet (vuxna och barn)
 • Korttidstillsyn (för barn)
 • Familjehem (för barn)

Om du inte kan få stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan du ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen (SoL). Du har också rätt att ansöka om stöd enligt SoL även om du omfattas av LSS.

Du kan exempelvis ansöka om:

 • hemtjänst
 • ledsagning
 • dagverksamhet/sysselsättning
 • avlösning
 • boendestöd
 • trygghetslarm
 • särskilt boende.

Du som beviljats hemtjänst eller särskilt boende/bostad med särskild service får betala en hemtjänst-, eller omsorgsavgift. Avgiften baseras på din inkomst. Det är ingen avgift för boendestöd eller insatsen sysselsättning.

För att få reda på om du har rätt till bistånd/hjälp måste du ansöka hos kommunen.

Kommunen kan godkänna olika omvårdnadsinsatser och service. För att få hjälp, krävs det att den enskilde själv ansöker om hjälpen. Kommunen får inte ge stöd om den enskilde inte har begärt det.

Alla har rätt att ansöka om hjälp. Kommunen ska sedan utreda och bedöma om ansökan kan beviljas utifrån, dels gällande lagstiftning och dels kommunens regelverk. 

Om kommunen kommer fram till att du inte är berättigad till det du ansökt om kan du överklaga beslutet till länsrätten. Läs mer under rubriken Mer om Dina rättigheter och Rätt att överklaga.

Uppgifter om dina personliga förhållanden skyddas av sekretesslagen och av bestämmelse om tystnadsplikt. Dokumentation från biståndsbedömningen får inte lämnas ut till någon obehörig utan ditt samtycke. Du har rätt att själv ta del av innehållet. All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt.

Handläggningstiden för ärenden inom SoL, socialtjänstlagen kan variera på mellan två till fem veckor, beroende på hur omfattande dina behov är, vilken grad av hjälp i hemmet du behöver eller om du är i behov av särskilt boende.

Ärenden som kräver mindre utredning exempelvis trygghetslarm och ett icke akut hemtjänstärende kan normalt ta omkring två veckor från det att ansökan gjordes. 

Handläggningstid för ärenden inom LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade kan variera stort beroende på ärendets omfattning och art. Dock ska handläggning enligt lag ske skyndsamt.

Om du inte är nöjd med ett beslut som du har fått av din handläggare har du möjlighet att överklaga det hos Förvaltningsrätten.

Du måste skicka in din överklagan inom tre veckor från det att du har fått beslutet. Handläggare, nämnd/utskott gör dels en rättidsprövning och eventuell omprövning. Om beslutet inte ändras som du önskar så ansvarar handläggare, nämnd/utskott för att din överklagan skickas vidare till Förvaltningsrätten.

Rättidsprövning betyder att man fastställer att din överklagan har kommit in i rätt tid (inom tre veckors perioden)

Din överklagan ska innehålla uppgifter om:

 • Vilket beslut som överklagas
 • Varför du anser att beslutet är felaktigt
 • Vilken ändring du vill ha
 • Ditt namn, personnummer, postadress och telefonnummer

Glöm inte att du måste skriva under din överklagan.

Skicka överklagan till:
Håbo kommun
Socialförvaltningen
Handläggare eller nämnd/utskott
746 80 Bålsta

Kontakt och ansökan

Du kan ansöka via våra e-tjänster eller genom att använda en blankett:

Ansökan om bistånd enligt SoL - e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om bistånd enligt SoL - blankett Pdf, 298.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om insatser enligt LSS - e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om insatser enligt LSS - blankett Pdf, 243.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan även kontakta kommunens biståndshandläggare om du har frågor eller vill göra en ansökan:

Telefon: 0171-525 00
Telefontid: Måndag, onsdag, torsdag och fredag, klockan 08:30 - 09:30.

E-post: bistand@habo.se

Sidansvarig: Socialförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster