Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Buller

Ett hus med hörselkåpa.

Det är sällan eller aldrig helt tyst i vår omgivning. Det låter från trafik, industrier, byggarbetsplatser, restauranger, fläktar och människor. Ljud som upplevs som störande kallar vi för buller.

Vi upplever störningar från buller på olika sätt och vissa är mer känsliga än andra. Buller kan leda till hälsopåverkan som sömnsvårigheter, stress,­ inlärnings- och koncentrations­svårigheter. Mycket höga ljudnivåer kan orsaka hörselnedsättning och tinnitus. Här kan du läsa mer om olika typer av buller och vad du kan göra om du störs av buller.

Hur mäts ljud?

Ljud mäts i decibel (dB) och antalet ljudvågor per sekund mäts i Hertz (Hz). För att anpassa ljudet till människans hörselspektrum läggs ett så kallat A-filter på den uppmätta ljudnivån. Den A-vägda ljudnivån (dBA) representerar bättre hur vi människor uppfattar ljud. För att ta reda på ljudnivån på en viss plats eller från en eller flera bullerkällor kan man göra en bullermätning eller en bullerberäkning. En bullerberäkning är mer omfattande och tar hänsyn till olika bullerkällor medan en bullermätning ger en ögonblicksbild av hur ljudnivån såg ut på en viss plats vid den tidpunkten.

Störs du av buller?

Om du upplever att din sömn, vila eller annan återhämtning återkommande hindras eller försämras på grund av störande buller ska du i första hand kontakta den som orsakar bullret. Till exempel ska du kontakta väghållaren om du störs av trafikbuller och fastighetsägaren om du störs av ventilationsbuller.

Om det inte hjälper att kontakta den som är ansvarig för bullret kan du vända dig till miljöavdelningen. Vi utreder då om störningen kan utgöra en olägenhet enligt miljöbalkens mening. Det betyder att bullret påverkar din hälsa eller välbefinnande negativt. Du kan kontakta oss via miljoavdelningen@habo.se. För att miljöavdelningen ska kunna utreda en bullerstörning behöver vi veta vilken fastighet eller verksamhet som störningen kommer från. Beskriv så tydligt som möjligt vad störningen utgörs av, när och hur ofta den förekommer, källan/orsaken, hur länge den pågått samt om du kontaktat den som orsakar störningen.

Tänk på att vissa arbeten som kan orsaka bullerstörningar är oundvikligt i vår vardag. Det kan handla om snöröjning och sophämtning. Dessa arbeten utförs ofta nattetid för att undvika trafikträngsel. Denna typ av buller är normalt ingen olägenhet.

Hur högt får det låta?

Eftersom alla människor upplever buller på olika sätt finns det riktvärden som utgår från vad människor i allmänhet tycker är besvärande. Hur högt det får låta beror på vilken typ av bullerkälla det är samt om en befinner sig inomhus eller utomhus. Nedan beskrivs de vanligaste bullerkällorna.

Buller inomhus

När vi är hemma, i skolan eller på förskolan vill vi gärna ha det lugnt och tyst. Många upplever däremot att de är störda av buller inomhus från till exempel verksamheter, byggnadens ventilation eller grannens värmepump. Folkhälsomyndigheten tagit fram riktvärden för buller inomhus som inte bör överskridas. Dessa riktvärden bör klaras i bostaden, se nedan (gäller dock inte byggbuller).

Tabell 1: Ljudnivå som inte bör överskridas inomhus i sovrum och vardagsrum.

Ljud

dBA

Genomsnittlig ljudnivå

30

Maximal ljudnivå

45

Ljud från musikanläggningar

25

Lågfrekventljud

Se riktvärden för lågfrekvent buller i Folkhälsomyndighetens allmänna råd FoHMFS 2014:13. Länk finns under relaterad information.

Ljud från grannar

Ljud från grannar kan upplevas som mycket störande exempelvis musik, stegljud, fläktar eller djur som låter. Tillfälliga störande ljud från grannar bedöms ofta som en ordningsfråga och är inte något som miljöavdelningen utreder. Om du upplever störningar från grannen ska du i första hand prata med den personen och i andra hand med eventuellt fastighetsägare/hyresvärd. Om störningarna orsakas av fasta installationer så som fläktar i ventilationssystem eller värmepumpar så kan det bli ett ärende för miljöavdelningen.

Byggbuller

Ibland behövs vissa byggarbeten göras i närheten av din bostad. Det kan vara störande, men bygget pågår ofta under en kortare tid. Därför är riktvärdena för byggbuller inomhus något högre än riktvärdena för andra bullerkällor.

Här kan du läsa mer om buller från byggplatser Länk till annan webbplats.

Buller utomhus

På våra uteplatser vill vi, precis som inomhus, inte störas av buller. Störande buller utomhus kommer oftast ifrån trafik, industrier eller byggarbetsplatser. Buller från värmepumpar eller aktiviteter hos grannar kan också upplevas som störande. För buller utomhus gäller riktvärden som Naturvårdsverket tagit fram. Läs mer nedan om riktvärden för olika bullerkällor samt vart du kan vända dig om du upplever bullerstörningar utomhus.

Buller från industrier och fasta installationer

Många industrier och liknande verksamheter orsakar buller till omgivningen. Buller kan komma från själva tillverkningsprocessen, från transporter inom verksamhetsområdet och från materialhantering. För industribuller gäller riktvärden enligt Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller. Dessa riktvärden gäller även för fasta installationer som exempelvis luftvärmepumpar. Se riktvärden nedan.

Tabell 2: Ljudnivå från industrier som inte bör överskridas utomhus. Gäller vid bland annat bostäder, skolor och förskolor.

Måndag-fredag

klockan 06‑18

Måndag-fredag

klockan 18‑22

Lördag-söndag och helgdag

klockan

06‑18

Natt alla dagar

klockan 22‑06

50 dBA

45 dBA

45 dBA

 40 dBA


För bostäder där ett ärende om detaljplan eller bygglov påbörjats efter den 2 januari 2015 görs olägenhets­bedömningen i plan- eller bygglovs­skedet.

Om du upplever bullerstörningar från den här typen av buller kan du vända dig till miljöavdelningen. Tänk på att så utförligt som möjligt beskriva störningen, var ljudet kommer ifrån, när och hur ofta ljudet förekommer, hur länge störningen pågått samt om du kontaktat ansvarig verksamhet eller person som orsakar bullret.

Trafikbuller

Buller från trafik är en vanlig bullerstörning. Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för buller från trafik. Hur högt det får låta beror bland annat på när din bostad byggdes. Generellt anses bullret vara för högt när det överskrider 55 dBA vid fasad. Se riktvärden nedan.

Tabell 3: Riktvärden för buller som kommer från vägtrafik.

Buller från väg

Hus byggt före 1997

Hus byggt 1997-2015

Hus byggt efter 2015

Vid fasad

65 dBA

55 dBA

Bestäms i detaljplan

Utom­hus

-

55 dBA

70 dBA max

 Bestäms i detaljplan


Här kan du läsa mer om trafikbuller Länk till annan webbplats.

Buller från byggarbetsplatser

Natur­vårds­verket har tagit fram rikt­värden för byggbuller som inte bör överskridas. Detta gäller buller som kan komma från själva byggarbetena som till exempel transporter inom byggplatsen. Se nedan.

Tabell 4: Ljudnivå från byggarbetsplatser som inte bör överskridas utomhus.


Måndag-fredag


Lördag-söndag och helgdag


Natt alla dagar

Utomhus vid bostäder

klockan 07‑19

klockan 19‑22

klockan 07‑19

klockan 19‑22

klockan 22‑07

Genomsnitt

60 dBA

50 dBA

50 dBA

45 dBA

45 dBA

Maximal

-

-

-

-

70 dBA


Här kan du läsa mer om buller från byggplatser Länk till annan webbplats.

Sidansvarig: Bygg- och miljöförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster