Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Trafikbuller

Trafik är den dominerande bullerkällan i samhället. Med trafikbuller menas buller från vägar och järnvägar.

Vilka riktvärden gäller?

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning med riktvärden för buller från trafik. Riktvärdena fungerar som stöd för att bedöma om en störning innebär en olägenhet och om det i så fall behöver åtgärdas. Vid nybyggnation gäller förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.

Sedan 2015 ska bestämmelser om riktvärden för buller i ett bostadsområde regleras i detaljplanen. Detta innebär en begränsning av vilka krav miljöenheten kan ställa gällande bullernivåer vid nybyggda bostäder, se 26 kap. 9a § miljöbalken. Begränsningen i tillsynen enligt miljöbalken gäller nya bostadsbyggnader i de fall ärenden om detaljplan eller bygglov har påbörjats efter den 1 januari 2015.

För äldre bostäder har Trafikverket tagit fram riktvärden för buller utomhus i två olika miljöer den ena är nybyggnation i nyare befintlig miljö och andra är äldre befintlig miljö. Med äldre befintlig miljö avses bullerstörning vid bostäder byggda före våren år 1997 samt att den störande vägen eller spåret inte heller byggts eller inte väsentligt byggts om efter våren år 1997. Riktvärdena togs fram för statliga vägar och används enligt praxis också för kommunala vägar.

Kontroll av bullernivåer bör i första hand ske genom beräkningar. I vissa fall kan man behöva göra mätningar.

Följande riktvärden tillämpas för att avgöra när man ska överväga skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått.

Riktvärden för buller


~2015 och senare, ”nya bostads-byggnader” (IV)

1997- 2015
”nyare befintlig miljö”

-1997
”äldre befintlig miljö”

Vägbuller vid fasad

Se planbeskrivning eller bygglov

55 dBA Leq24h

65 dBA Leq24h

Spårbuller vid fasad

Se planbeskrivning eller bygglov

60 dBA Leq24h

55 dBA(I) Lmax (inne natt)

Väg och spår, vid uteplats

Se planbeskrivning eller bygglov

55 dBA Leq24h(II)

70 dBA Lmax (III)(I) Tidsvägning Fast. Värdet inomhus får överskridas max1-5 ggr/årsmedelnatt, kl. 22-06
(II) Nivån 55 dBA vid uteplats gäller i första hand vid spår.
(III) Tidsvägning Fast. Får överskridas max 5 ggr/genomsnittlig maxtimme, kl. 06-22.
(IV) Se 26 kap. 9a § miljöbalken. Begränsningen i tillsynen enligt miljöbalken gäller nya bostadsbyggnader i de fall ärenden om detaljplan eller bygglov
har påbörjats efter den 1 januari 2015.

Läs mer om buller från väg- och spårtrafik vid bostäder. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem ska du vända dig till vid störning?

Det är den som ansvarar för vägen som är ansvarig för eventuella störningar och som i första hand ska kontaktas.

Vid störning från kommunala vägar i Håbo kommun är avdelningen för projekt, mark och offentlig miljö som du ska vända dig till. Kontakt sker via mail till kontaktcenter till kontaktcenter@habo.se eller ring 0171-52500.

Vid störning från statliga vägar är det Trafikverket du ska kontakta. På deras webbplats finns information om deras åtgärdsprogram mot buller och vibrationer. Där kan du också ansöka om bullerutredning, samt läsa om vilka krav som ska uppfyllas för att de ska vidta åtgärder. Ansökan kan göras här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om störningen kvarstår och du inte får hjälp från den som ansvarar för vägen, kan du kontakta miljöenheten på miljoavdelningen@habo.se.

Sidansvarig: Bygg- och miljöförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster