Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Trafikbuller

Trafik är den dominerande bullerkällan i samhället. Med trafikbuller menas buller från vägar och järnvägar.

När är en störning en olägenhet?

Det finns riktvärden framtagna för buller från trafik. De fungerar som stöd för att bedöma om en störning utgör är ett problem och om det i så fall behöver åtgärdas. Sedan 2015 ska bestämmelser om riktvärden för buller i ett bostadsområde regleras i detaljplanen. För äldre bostäder har Trafikverket tagit fram riktvärden för buller utomhus i två olika miljöer den ena är nybyggnation i befintlig miljö och andra är äldre befintlig miljö. Riktvärdena togs fram för statliga vägar och används enligt praxis också för kommunala vägar.

Följande riktvärden tillämpas utomhus för att avgöra när man ska överväga skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått. Observera att den maximala nivån 55 dBA för spårbuller gäller inomhus under natt.

Riktvärden för buller utomhus


~2015 och framöver, ”nya bostads-byggnader” (IV)

1997- ~2015
”nyare befintlig miljö”

-1997
”äldre befintlig miljö”

Vägbuller vid fasad

Se planbeskrivning eller bygglov

55 dBA Leq24h

65 dBA Leq24h

Spårbuller vid fasad

Se planbeskrivning eller bygglov

60 dBA Leq24h

55 dBA(I) Lmax (inne natt)

Väg och spår, vid uteplats

Se planbeskrivning eller bygglov

55 dBA Leq24h(II)

55 dBA Leq24h(II)


(I) Tidsvägning Fast. Värdet inomhus får överskridas max1-5 ggr/årsmedelnatt, kl. 22-06
(II) Nivån 55 dBA vid uteplats gäller i första hand vid spår.
(III) Tidsvägning Fast. Får överskridas max 5 ggr/genomsnittlig maxtimme, kl. 06-22.
(IV) Se 26 kap. 9a § miljöbalken. Begränsningen i tillsynen enligt miljöbalken gäller nya bostadsbyggnader i de fall ärenden om detaljplan eller bygglov
har påbörjats efter den 1 januari 2015.

För bedömning om olägenhet inomhus används riktvärden ur ”Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus”.

Riktvärden för buller inomhus
Maximalt ljud

LAFmax (I)

45 dB

Ekvivalent ljud

LAeq.T (II)

30 dB


(I) Den högsta A-vägda ljudnivån.
(II) Den A-vägda ekvivalenta ljudnivån under en viss tidsperiod (T).

Vem ska du vända dig till vid störning?

Det är den som ansvarar för vägen som är ansvarig för eventuella störningar och som i första hand ska kontaktas.

Vid störning från kommunala vägar i Håbo kommun är det gatu- och parkavdelningen som ska kontaktas, via kommunens kontaktcenter genom mail till kontaktcenter@habo.se eller ring 0171-52500.

Vid störning från statliga vägar är det Trafikverket du ska kontakta. På deras webbplats finns information om deras åtgärdsprogram mot buller och vibrationer. Där kan du också ansöka om bullerutredning, samt läsa om vilka krav som ska uppfyllas för att de ska vidta åtgärder. Ansökan kan göras här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om störningen kvarstår och du inte får hjälp från den som ansvarar för vägen, kan du kontakta miljöavdelningen för att starta ett klagomålsärende.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster