Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Buller från byggarbetsplats

Buller från byggarbetsplats av traktor och kross

Byggplatser är begränsade i tiden och bullerstörningar från dessa anses normalt som tillfälliga. Av det skälet är det vanligt att högre ljudnivåer får accepteras och möjligheten att ställa krav på åtgärder är lägre än vid mer stadigvarande verksamheter, exempelvis industrier och trafikbuller.

För buller från byggplatser gäller riktvärdena i Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2004:15). Det är byggherren som ansvarar för att bullret från arbetsplatsen inte överskrider dessa. Normalt ska störande buller från byggarbetsplatser inte förekomma före kl. 07.00 vardagar och 09.00 lördagar, söndagar och helgdagar.

Riktvärdena är en utgångspunkt och vägledning för den bedömning som görs i varje enskilt fall. Särskilda skäl kan motivera avsteg från riktvärdena, såväl uppåt som nedåt. Mer information finns i Naturvårdsverkets vägledning om buller från byggplatser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tabell 1. Riktvärdena i tabellen avser ekvivalent ljudnivå (genomsnittlig ljudnivå) med udantag av kolumnen längst till höger som avser maximal ljudnivå.
NFS 2004:15 Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggarbetsplatser.

Område

Helgfri mån-

dag till

fredag

Lördag, sön-

dag och

helgdag

Samtliga

dagarDag

07-19

Kväll

19-22

Dag

07-19

Kväll

19-22

Natt

22-07

Natt

max

Bostäder för permanent

boende och fritidshus

utomhus (vid fasad)

60 dBA

50 dBA

50 dBA

45dBA

45 dBA

70 dBA

Inomhus (bostadsrum)

45 dBA

35 dBA

35 dBA

30 dBA

30 dBA

45 dBA

Vårdlokaler utomhus

(vid fasad)

60 dBA

50 dBA

50 dBA

45 dBA

45 dBA

-

Inomhus

45 dBA

35 dBA

35 dBA

30 dBA

30 dBA

45 dBA

Undervisningslokaler

utomhus (vid fasad)

60 dBA

-

-

-

-

-

Inomhus

40 dBA

-

-

-

-

-

Arbetslokaler för tyst

verksamhet utomhus

(vid fasad)

70 dBA

-

-

-

-

-

Inomhus

45 dBA

-

-

-

-

-


Om du har problem med byggbuller i din bostad är det i första hand byggherren eller ägaren till den fastighet där byggnationen sker du ska kontakta och framföra dina synpunkter. Hjälper inte det eller om du inte kan nå rätt person kan du lämna in ett klagomål till miljöenheten. Vanligtvis uppmanas då byggentreprenören att följa arbetstiderna och upplysa vart närboende kan vända sig vid frågor samt hur länge bygget kommer att pågå. Tillfälliga störningar från byggplatser kan miljöenheten inte hjälpa till med då de normalt inte innebär en olägenhet enligt miljöbalken.

Sidansvarig: Bygg- och miljöförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster