Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Hemtjänst

Om du behöver hjälp i ditt hem med exempelvis handla mat, städa, få hjälp med att duscha, måltider med mera kan du få hjälp via hemtjänsten. Hemtjänsten utför vid behov service, omvårdnads- och hemsjukvårdsinsatser i ditt hem.

Hemtjänst innefattar både uppgifter av servicekaraktär och tjänster som är mer inriktade mot personlig omvårdnad.

För att kunna erbjuda en verksamhet med god kvalitet så har vår personal inom hemtjänsten den utbildning och kompetens som uppdraget kräver. I Håbo kommun kallas hemtjänsten för Kärnhuset.

Kundval inom hemtjänsten

Håbo kommun har även kundval inom hemtjänsten. Det betyder att du som kund har möjlighet att välja vem som ska utföra tjänsterna. Du kan välja mellan kommunens hemtjänst eller ett privat företag som har blivit godkänt av kommunen.

Från den 1 november 2023 kan du välja att få service inom hemtjänsten utförd av företaget BA Prima Care AB. Om du har frågor om ditt val är du välkommen att kontakta våra biståndshandläggare för mer information.

Med service menas praktisk hjälp med hemmets skötsel:

 • Tvätt
 • Städning
 • Hjälp med inköp
 • Ledsagning till ex post eller bank
 • Måltider

Med personlig omvårdnad menas stöd för att klara fysiska, psykiska och sociala behov, till exempel:

 • Hjälp för att kunna äta och dricka
 • Hjälp med att klä och förflytta sig
 • Hjälp med att sköta sin personliga hygien
 • Hjälp att bryta eventuell isolering
 • Hjälpinsatser för att den enskilde ska känna sig trygg och säker
 • Avlösning av anhörig
 • Hemsjukvård på delegation (såromläggning, medicinutdelning, med mera)

Den högsta sammanlagda avgift du kan få betala är 2 575 kronor per månad för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och eventuellt korttidsboende. Det här beloppet gäller för år 2024.

Hur stor avgiften för hemtjänst blir för dig beror på vilka inkomster och utgifter du har. Du kan ange den här informationen i vår e-tjänst om du önskar att vi gör en beräkning av din vård- och omsorgsavgift. Du hittar e-tjänsten samt mer information om avgifter för hemtjänst genom att klicka på länkarna nedan.

Avgifter för äldreomsorg Öppnas i nytt fönster.

E-tjänst för beräkning av vård- och omsorgsavgift Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att använda e-tjänsten för beräkning av vård- och omsorgsavgift så behöver du ha en e-legitimation. Om du saknar e-legitimation kan du istället fylla i och skicka in inkomstblanketten nedan till oss.

 

För att göra en ansökan om hemtjänst kan du använda vår e-tjänst eller fylla i en ansökningsblankett som du sedan skickar in till oss. Du hittar länkarna här nedan. För att använda e-tjänsten behöver du ha en e-legitimation.

E-tjänst för ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blankett för ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) Pdf, 298.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Handläggningstiden för inkomna ansökningar kan variera men är normalt cirka två till fem veckor. Hur lång tid det tar att få ett beslut beror på hur omfattande dina behov är, vilken grad av hjälp i hemmet du behöver, eller om du är i behov av särskilt boende.

Ärenden som kräver mindre utredning, exempelvis trygghetslarm och ett icke akut hemtjänstärende, kan normalt ta omkring två veckor från det att ansökan gjordes.

Om du inte är nöjd med ett beslut som du har fått av din handläggare har du möjlighet att överklaga det hos Förvaltningsrätten.

Du kan läsa mer om din rätt att överklaga ett beslut här. Öppnas i nytt fönster.

När du har hemtjänst erbjuds du en fast omsorgskontakt i form av en kontaktperson. Det innebär att en av de personer som hjälper dig utses att ha ett särskilt ansvar för dig och lära känna dig lite extra. Omsorgskontakten ser till att du upplever trygghet och kontinuitet och ser till att dina insatser anpassas efter just dig. Den som arbetar som fast omsorgskontakt är undersköterska.

Många som har hemtjänst träffar flera olika medarbetare från både hemtjänst och hälso- och sjukvård. Din fasta omsorgskontakt samordnar den hjälp du får. Rollen gör också att det är lätt för dina anhöriga att veta vem de kan vända sig till som har en helhetsbild över din situation och dina behov.

Alla som har insatser från hemtjänsten erbjuds en fast omsorgskontakt. Endast i enskilda fall där det är uppenbart att det inte behövs kan det frångås.

Det är viktigt att du känner dig trygg med din omsorgskontakt. Om du upplever att relationen av någon anledning inte fungerar så har du möjlighet att byta omsorgskontakt.

I syfte att ha ett begränsat antal personer runt varje brukare använder vi oss av mindre personalgrupper inom vår verksamhet.

Personal inom kommunens vård och omsorg är skyldig att dokumentera enligt socialtjänstlagen. Kortfattat så beskriver den sociala dokumentationen hur vården och omsorgen för en enskild person ska genomföras rent praktiskt. Dokumentationen sker tillsammans med den enskilde som har rätt att läsa det som skrivs om hen. Personal inom hemtjänsten har genomgått utbildning i social dokumentation och det finns även ett dokumentationsombud i verksamheten som löpande stöttar medarbetarna i dokumentationsprocessen.

Genomförandeplanen

En viktig del av den sociala dokumentationen är genomförandeplanen, som syftar till att skapa en tydlig struktur för genomförandet och uppföljningen av de insatser som beslutats av biståndshandläggaren. Genom planen tydliggörs både för den enskilde och för personalen vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur. En aktuell plan upprättad tillsammans med den enskilde ger en bra grund för ett personcentrerat arbetssätt. Att arbeta personcentrerat innebär att stöd och hjälp utgår från vad som är viktigt för den enskilde själv.

Den sociala dokumentationen och genomförandeplanen är också viktiga för att kunna följa upp insatserna, så att man kan säkerställa att den enskilde får den hjälp och det stöd man kommit överens om.

Tillgodoser flera syften

Den sociala dokumentationen tillgodoser flera syften. För den enskilde är det viktigt att kunna följa sitt ärende. För personalen är dokumentationen ett viktigt arbetsinstrument, bland annat för den individuella planeringen, handläggningen av ärenden, genomförandet och uppföljningen. Genom den sociala dokumentationen går det att löpande följa vad som görs och hur situationen ser ut för den enskilde utifrån hens ansökan, behov och genomförandet av beslutade insatser.

Läs mer om satsningar inom social dokumentation i äldreomsorgen Öppnas i nytt fönster.

Klicka nedan för att läsa om några av alla de saker som vår personal inom hemtjänsten i Håbo uppskattar med sitt arbete.

Personal inom hemtjänsten berättar om sitt arbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Håbo kommun har kundval inom hemtjänsten. Det betyder att du som kund har möjlighet att välja vem som ska utföra tjänsterna. Du kan välja mellan kommunens hemtjänst eller ett privat företag som har blivit godkänt av kommunen.

Från den 1 november 2023 kan du välja att få service inom hemtjänsten utförd av företaget BA Prima Care AB. Om du har frågor om ditt val är du välkommen att kontakta våra biståndshandläggare för mer information.

Kundval ger dig som privata företag möjlighet att bli utförare inom hemtjänsten.

Kundval innebär att kommunen erbjuder privata företag möjlighet att godkännas som utförare av hemtjänst. Valfrihetssystemet öppnar dörrarna för både små, stora och nya företag och ger den enskilde individen möjlighet att välja mellan kommunen eller ett privat företag som godkänts av kommunen som utförare av insatserna.

Mer om hur ditt företag kan bli utförare inom hemtjänsten

Fler insatser som du kan välja att ha

Hemtjänsten ansvarar även för trygghetslarm. Trygghetslarmet bär du på dig, vanligtvis som en klocka runt handleden. Larmet är enkelt att sköta och med det kan du tillkalla hjälp alla tider på dygnet. Larmet fungerar med säkerhet när du befinner dig i din bostad och är kopplat till en larmcentral som svarar omedelbart och vidarebefordrar samtalet till personal inom hemtjänsten.

Mer om Trygghetslarm

Du kan också ansöka om att få ökad tillsyn på natten utan att din nattsömn störs av besök från nattpatrullen. Istället kan en nattkamera installeras där larmcentralen kan se att du ligger i din säng. Ansökan om nattkamera söks via biståndsenheten och är valfri.

Nattpatrullen följer den rutin som har ni har kommit överens om vid installation av nattkameran och vidtar de åtgärder som krävs, exempelvis att ringa, besöka dig eller annat som har överenskommits.

Om du får beslut om att få nattkamera som insats kommer kommunens hemtjänst att installera kameran. Nattkameran drivs av samma företag som sköter trygghetslarmen i kommunen.

När nattkameran används sparas inga bilder utan de krypteras. Håbo kommuns hemtjänst kan tydligt följa när, av vem och hur länge som tillsynen har utförts av på larmcentralen.

Informationsfolder om nattkamera Pdf, 176.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan

För att göra en ansökan kan du använda vår e-tjänst eller fylla i en ansökningsblankett som du sedan skickar in till oss. Du hittar länkarna här nedan. För att använda e-tjänsten behöver du ha en e-legitimation.

Kontaktinformation

För mer information om ansökan och hemtjänst generellt, kontakta kommunens biståndshandläggare via kontaktuppgifterna nedan. Behöver du förändra den hjälp (insats) du redan har kan du också kontakta våra biståndshandläggare. Om du vill lämna en synpunkt kan du använda vårt formulär för synpunkter som länkas här ovan.

Kontakta biståndshandläggare:

Telefon: 0171-525 00 (Kontaktcenter)
Telefontid: Måndag, onsdag, torsdag och fredag, klockan 8:30 - 9:30.

E-post: vardochomsorgsnamnden@habo.se

Vid brådskande och akuta situationer
Om du har ett brådskande ärende bör du larma via ditt trygghetslarm. Om situationen är akut bör du ringa 112

Samordnare

Samordnarna går att nå på vardagar (måndag till fredag) klockan 07:00 - 15:00.

Blå grupp
Emelie Andersson
Telefon: 0171-66 21 67 alternativt 072-962 51 34
E-post: emelie.andersson@habo.se

Röd grupp
Emma Sjöblom
Telefon: 0171-66 21 55 alternativt 072-962 56 81
E-post: emma.sjoblom@habo.se

Gul grupp
Fanny Guardado Rask
Telefon: 0171-66 21 97 alternativt 070-822 85 97
E-post: fanny.guardado-rask@habo.se

Grön grupp
Johanna Hellberg
Telefon: 0171-66 21 71 alternativt 072-962 57 54
E-post: johanna.hellberg@habo.se

Trygghetslarm
Anna Wiik
Telefon: 0171-528 11 alternativt 070-213 11 60
E-post: anna.wiik@habo.se

Ytterligare kontaktinformation


Telefonnummer kvällar (klockan 15:00-22:00) och helger (klockan 07:00-22:00):

Blå grupp, larm
Telefon: 073-141 22 52

Grön grupp, larm
Telefon: 070-378 28 32

Gul grupp, larm
Telefon: 070-378 28 31

Röd grupp, larm
Telefon: 070-822 85 76

Vänligen observera att telefonnumren ovan, som gäller kvällar och helger, bara bör användas vid brådskande ärenden och frågor.

Enhetschefer

Klara Gääw Nilsson, blå grupp och larm
E-post: klara.nilsson@habo.se
Telefon: 0171-66 21 39

Camilla Nilsson, grön, röd, gul grupp och nattpatrull
E-post: camilla.nilsson@habo.se
Telefon: 0171-525 01

Sidansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster