Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Avfall från yrkesmässig verksamhet

Så gott som alla företag och verksamheter, både privata och offentliga, ger upphov till verksamhetsspecifikt avfall inklusive farligt avfall,  producentansvarsavfall samt hushållsavfall.

Kommunen ansvarar bara för transport och behandling av ditt hushållsavfall, till exempel köksavfallet från pentryt och städsoporna. Företag och verksamheter ska därför ha ett avtal med kommunen om hämtning av hushållsavfall. För övrigt avfall (även det farliga) ansvarar du själv. 

Minimera mängden avfall


Det finns såväl internationella, nationella, regionala som lokala mål för hantering av avfall. EU har som gemensamt mål att minska mängden avfall. Det som ändå uppkommer ska hanteras på ett bra sätt, genom återanvändning och därefter materialåtervinning och energiutvinning. Deponering (lägga på tipp) ska vara en sista utväg för avfall som inte kan hanteras på annat sätt.

Ta hand om farligt avfall


Det allra viktigaste är att ta hand om det farliga avfallet på ett bra sätt. Farligt avfall innehåller ämnen som kan skada hälsa eller miljö om det hanteras felaktigt. Information om vad som är farligt avfall finns längst ner på sidan

Du får inte blanda farligt avfall med annat avfall Det farliga avfallet ska förvaras så att det inte kan läcka till dag- eller spillvattenbrunnar eller till marken. Farligt avfall får bara transporteras av transportörer med tillstånd från länsstyrelsen och mottagaren ska vara godkänd.

 Om det rör sig om mindre mängder får du själv transportera ditt eget farliga avfall till en godkänd mottagare om du anmält till länsstyrelsen att du vill transportera avfallet själv.

Mindre mängder är:

- 2 fat eller 400 liter oljeavfall per år

- 1 fat eller 200 liter lösningsmedelsavfall per år

- 1 fat eller 200 liter färg- och lackavfall per år

- 300 hela lysrör eller andra ljuskällor per transport

- 300 kilo elektriska eller elektroniska produkter per transport

- 100 kilo övrigt avfall per år. 

Avfall som innehåller PCB, kvicksilver (med undantag för hela lysrör eller andra ljuskällor) cyanid och kadmium får inte transporteras utan tillstånd från Länsstyrelsen.  

Transportdokument och anteckningar om farligt avfall
Varje gång du låter någon transportera bort ditt farliga avfall ska ett transportdokument upprättas. De flesta transportörer som har tillstånd att transportera farligt avfall upprättar ett transportdokument vid beställning av hämtning. När avfallet hämtas ska avfallslämnaren skriva under dokumentet. Längst ner på sidan finns exempel på hur ett transportdokument kan se ut.

 Du som alstrar farligt avfall ska göra anteckningar om:

1. hur mycket farligt avfall som uppstår årligen 

2. vilka olika avfallstyper som uppstår (se lista på exempel ovan)

3. vilka anläggningar som de olika avfallsslagen transporteras till, oavsett om du kör själv eller om en transportör med tillstånd hämtar det faliga avfallet

Anteckningarna ska sparas i fem år.

Ta hand om eget avfall på den egna fastigheten
Vissa typer av avfall lämpar sig till att använda vid till exempel markutfyllnad eller annan markberedning. Avfallet ska ha egenskaper som gör att det inte skadar miljö till exempel genom att farliga ämnen kan lakas ur. Innan avfall används för anläggningsändamål ska det anmälas till  miljöavdelningen. Blankett för anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål om risk för förorening är ringa finns längst ner på sidan

 Om du vill ta hand om eget avfall på den egna fastigheten ska det anmälas till miljöavdelningen. (se blankett högst upp till höger)


Sidansvarig: Madelene Krantz-Frid

2019-02-07

Näringsliv och arbete

Klicka för support
Stäng supportfönster