Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Köldmedier

En bild på ett köldmedieaggregat.

Köldmedier är ämnen som bland annat används i kylskåp, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar. Köldmedier bidrar med både att tunna ut ozonskiktet och växthuseffekten. För att minska på användningen av köldmedier har Europeiska Unionen (EU) och Sverige infört bestämmelser med stegvisa utfasningar.

Om du är verksamhetsutövare av en anläggning med köldmedier har du huvudansvaret för att bestämmelserna följs. Du kanske förvaltar bostäder eller bedriver en restaurang, blomsteraffär eller livmedelsaffär. Då är det viktigt att du känner till och följer de regler som gäller för nyinstallation och skötsel av kylaggregat som innehåller köldmedier.

Regler vid läckagekontroll

För att säkerställa att köldmedieaggregat är i bra skick krävs kontroller. Den 1 januari 2015 trädde den nya f-gasförordningen ikraft. Läckagekontrollintervall av köldmediesystem ändrades då från att baseras på antalet kilo i aggregatet till att baseras på CO2e (koldioxidekvivalenter). Koldioxidekvivalenter är ett sätt att ange hur stor växthuseffekt ett utsläpp av en gas har av samma mängd koldioxid (CO2). Köldmedium med stor klimatpåverkan innebär tätare kontroller.

Kontrollerna ska göras enligt följande intervall:

  • 1 gång per 12 månader för system (aggregat) med 5 ton CO2e eller mer.
  • 1 gång per 6 månader för system (aggregat) med 50 ton CO2e eller mer.
  • 1 gång per 3 månader för system (aggregat) med 500 ton CO2e eller mer.

Om anläggningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla. Kontrollerna ska utföras av ett godkänt (ackrediterat) kontrollorgan, som utfärdar en kontrollrapport. Uppgifter om vilka kylföretag som är certifierade finns på INCERT.

Koldioxidekvivalenter

För att räkna fram koldioxidekvivalenten ska mängden köldmediegas multipliceras med gasens GWP-faktor (Global Warming Potential faktor). På Svenska Kyl & Värmepumpsföreningens webbplats ”Allt om fgas” finns ett hjälpverktyg du kan använda för att få fram vilka intervall som gäller för just din anläggning. Du kan även kontakta certifierade kylföretag för mer information.

Rapport till miljöavdelningen

Om den sammanlagda fyllnadsmängden för din anläggning motsvarar 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska alla kontroller som gjorts under ett kalenderår redovisas i en köldmedierapport till miljöavdelningen. Sammanräkningen ska endast göras på de kylaggregat i anläggningen som omfattas av läckagekontroll (5 ton CO2e eller mer). Inrapporteringen ska du göra senast 31 mars för året som har gått.

Viktigt är att du som operatör kontrollerar uppgifterna och undertecknar rapporten innan den lämnas in till miljöavdelningen. Vad rapporten ska innehålla står i 15 § Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. 

Installationsintyg

Miljöavdelningen ska i god tid informeras före installation av enskild kylutrustning på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer. Samma krav gäller vid konvertering av kylutrustning då ett köldmedium ersätter ett annat.

Skrotningsintyg

När en anläggning eller ett aggregat ska skrotas måste en certifierad tekniker anlitas. Det är operatören (ägaren) som ansvarar för att köldmedierna tas om hand på ett kontrollerat sätt. Ett skrotningsintyg ska godkännas och undertecknas av ägaren innan det skickas in till miljöavdelningen. Om ett enskilt aggregat skrotas kan det redovisas i årsrapporten.

Undvik miljösanktionsavgift

Många av ovanstående krav kan leda till miljösanktionsavgift om du inte följer dem. Det innebär att du kan få betala en straffavgift enligt förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster