Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Tillsyn av fristående förskola och pedagogisk omsorg

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för tillsyn av fristående förskolor, fristående friliggande fritidshem och pedagogisk omsorg. Barn- och utbildningsnämnden fastställer årligen en tillsynsplan och barn- och utbildningsförvaltningen genomför regelbunden tillsyn enligt den planen.

I Håbo kommun finns både kommunala och fristående förskolor samt pedagogisk verksamhet. Skolinspektionen ansvarar för tillsynen av de kommunala förskolorna. Barn- och utbildningsnämnden i Håbo kommun ansvarar för tillsynen av de fristående verksamheterna. Tillsynen genomförs av barn- och utbildningsförvaltningen.

Tillsyn av fristående förskola

Inför tillsyn av en fristående friskola skickar vi ett mail med information om att en tillyn kommer att genomföras. I samma mail finns tre länkar som leder till tre e-tjänster. E-tjänsterna ska användas av verksamheten och huvudmannen för att svara på frågor som är ställda till rektor och huvudman samt frågor kring ägar- och ledningsprövning.

Vid tillsyn av en fristående friskola gör vi verksamhetsbesök som omfattar intervjuer, observationer och granskning av inskickad dokumentation. När vi har genomfört tillsyn i en verksamhet skriver vi ett tillsynsbeslut. Tillsynsbeslutet innefattar ägar- och ledningsprövning samt beskriver hur verksamheten når målen i skollagen, läroplanen för förskolan och annan tillämplig lagstiftning.

I e-tjänsten med frågor till rektorn ska följande dokument laddas upp:

 • Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå
 • Protokoll från senast genomförda barnsäkerhetsrond
 • Rutiner vid brandskyddsarbete och utrymningar
 • Utbildningsbevis för rektor
 • Legitimationer för anställda förskollärare
 • Mallar för utvecklingssamtal (frivilligt)
 • Exempel på dokumentation av den pedagogiska verksamheten
 • Plan mot diskriminering och kränkande behandling (frivilligt)

I e-tjänsten med frågor till huvudmannen ska följande dokument laddas upp:

 • Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete på verksamhetsnivå
 • Rutiner för klagomålshantering

I e-tjänsten med frågor till huvudmannen med anledning av ägar- och ledningsprövning ska följande dokument laddas upp:

 • Beroende på associationsform: Organisationsskiss, registreringsbevis, bolagsordning, aktiebok, stadgar, förteckning över styrelsemedlemmar och suppleanter, stiftelseförordnande
 • Intyg eller förklarande text som styrker insikt
 • F-skattebevis
 • Likviditetsbudget
 • Resultatbudget
 • Årsredovisning
 • Årsbokslut
 • Koncernredovisning (om sådan finns)

Tillsyn av pedagogisk omsorg

Mer information kommer hösten 2022.

Beslut efter tillsyn

När tillräcklig information har samlats in gör vi en bedömning av om verksamheten lever upp till de lagar och regler som är aktuella för verksamheten och fattar ett beslut. Huvudmannen får därefter ett skriftligt beslut. I beslutet framgår det vad vi har sett, skäl för bedömning och om det är något som behöver åtgärdas.

Om det finns brister kommer vi i beslutet att motivera vilka bristerna är, vad som behöver åtgärdas och när det ska åtgärdas. Håbo kommun har ett ansvar att följa upp att huvudmannen rättar till de brister som upptäcks vid en tillsyn. När angiven tid för att rätta till de brister som upptäckts har gått ut gör vi en bedömning om de redovisade åtgärderna är tillräckliga och om tillsynen kan avslutas eller om ytterligare kompletteringar behöver göras.

Ett tillsynsbeslut kan resultera i:

Avstående från ingripande

Den granskande myndigheten kan avstå från ett ingripande och ändå beskriva bristerna i beslutet om:

 • bristerna vid en tillsyn är mindre
 • verksamheten som granskas genomför nödvändig rättelse
 • det i övrigt med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl mot ett ingripande

Anmärkning

Om en verksamhet har mindre allvarliga brister kan den granskande myndigheten fatta beslut om en anmärkning som följs upp, men som inte kan förenas med vite eller tvångsåtgärder.

Föreläggande

Om en verksamhet har brister kan ett beslut om föreläggande fattas där det står vilka åtgärder som måste vidtas. Föreläggandet kan också förenas med ett vite, vilket innebär att den ansvarige för verksamheten måste betala en fastställd summa pengar om inte bristerna åtgärdas inom en viss tid.

Återkallelse

Om en verksamhet har mycket allvarliga brister kan den granskande myndigheten fatta beslut om att stänga verksamheten och återkalla tillståndet för en enskild huvudman tills åtgärderna har rättats till.

Om du har upptäckt brister

Om du har upptäckt fel, missförhållanden eller andra brister i en fristående verksamhet ska du kontakta barn- och utbildningsförvaltningen i Håbo kommun.

E-post barn.utbildning@habo.se

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster