Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Detaljplan 447 för Ekilla 1:15, Enköpingsvägen (vägförrådet)

Planområdet ligger vid Ekillabadet strax norr om Bålsta och inkluderar fastigheten Ekilla 1:15, som ägs av Håbo kommun. Området är drygt 20 000 kvm stort.

Beslutsdatum för planuppdrag 13 november 2018.

Sammanfattning - syfte

Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten att bebygga fastigheten med en småskalig bebyggelse, cirka 30 bostäder.

Fastigheten har sedan tidigare utnyttjas som förråd av Vägverket för vägunderhåll och hyrs i dagsläget ut till ett privat företag. Därmed kan det finnas saneringsbehov av marken.

Platsen ligger nära inpå Lilla (och Stora) Ullfjärden och de intressen och värden som är förknippade med dessa, såväl en landskapsbild av riksintresse som höga naturvärden (Natura 2000 och naturreservat). Ekilla by med kyrkan och omgivande villor bildar en kulturmiljö av vikt att bevara och ta tillvara. Ekillabadet är en av kommunens två kommunala badplatser, och har även ett högt värde för friluftsliv och rekreation. Därutöver finns kända fornlämningar precis öster om området.

Det finns alltså ett stort antal intressen och värden för ny bebyggelse att förhålla sig till. En del kräver restriktioner, medan andra bör uppmärksammas och stärkas.

Nulägesstatus

Förslaget till detaljplan var utställt för granskning mellan den 23 december 2022 och 23 januari 2023. De inkomna synpunkterna har legat till grund för några mindre justeringar. Vilka justeringar som gjorts framgår av granskningsutlåtandet. Eftersom det inte krävts några större förändringar lämnades förslaget till kommunfullmäktige för antagande.

Kommunfullmäktige har enligt beslut den 12 juni 2023 antagit förslaget till detaljplan.

Detaljplanen vann laga kraft den 11 juli 2023.

Processpil för detaljplaneprocessen med planuppdrag markerat

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera synpunkter. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1 e i Dataskyddsförordningen. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är kommunstyrelsen i Håbo kommun.

Bakgrund

Håbohus har under 2017 undersökt möjligheter till förtätning med bostäder i kommunen. Ekilla är ett av fem identifierade områden som Håbohus senare sökte planbesked för. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 30 januari 2018 ett positivt besked, för att den 13 november 2018 följa upp med beslut om uppdrag.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster