Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Planprogram för Bista

Förslag till planprogram för Bista Verksamhetsområde

Beslutsdatum för planuppdrag 2022-05-30.

Syfte

Planprogrammets syfte är att utreda möjligheterna för den framtida utvecklingen av områdena kring Aronsborg i norr och St:Eriksområdet i söder med förutsättningen att Gyprocs verksamhet inte begränsas. För att uppnå detta kommer förvaltningen i programarbetet särskilt titta på risk- och störningspåverkan av befintliga verksamheter på tilltänkt bebyggelse. Programmet ska också utreda och klarlägga möjligheterna att öka allmänhetens tillgång till Kalmarvikens västra strand för att stärka Kommunens identitet som ett mälarnära samhälle.

Bakgrund

Kommunen har tidigare haft tre planuppdrag för olika områden vid Kalmarvikens västra strand. Att istället ta fram ett planprogram ger bättre förutsättningar för en effektiv och samordnad process där man tittar på förutsättningarna att utveckla området i linje med visionen om det framtida Håbo.

Området från Aronsborg till S:t Eriks är utpekat som ett utredningsområde i kommunens förslag till ny översiktsplan. Det betyder att den framtida användningen av området ska prövas utifrån områdets förutsättningar. Planprogrammet utgör den första delen av den prövningen. När ett planprogram är antaget kan man ta fram detaljplaner för området. Flera markägare inom planområdet har intresse av och ambitioner att utveckla området med attraktiva och mälarnära bostäder. Dessutom finns flera mindre och större företag som har önskemål att utveckla eller starta nya typer av verksamheter. Kommunens ambition är att i planprogrammet utreda förutsättningarna för bästa möjliga användning av området för Håbos bästa.

Upplysningar lämnas av handläggare Ella Kindervall, Andreas Lagerström och Mattias Hamilton.

Nulägesstatus

Förslaget till nytt planprogram har ställts ut på samråd, mellan 1:a februari 2024 - 29:a februari. Förslaget arbetas nu om efter inkomna synpunkter och förbereds för beslut om godkännande i KS vilket är det sista steget i programprocessen. I samband med beslut om godkännande av planprogrammet kan det vara aktuellt att ta beslut om att starta upp detaljplanearbete för delar av programområdet.

 

Planprocessens olika delmoment samt vilken politisk instans som tagit och tar beslut. KS = Kommunstyrelsen, KF= Kommunfullmäktige. Förslaget till planprogram befinner sig nu vid samråd.

Längre ner på sidan finns fullständig programhandling, relevanta utredningar samt en kortversion av förslaget.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster