Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Vattentjänstplan

Den 1 januari 2023 trädde ändringar som riksdagen har beslutat om i lagen om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412) i kraft. En av förändringarna innebär att kommunerna ska ha en aktuell vattentjänstplan som ska tillämpas efter den 31 december 2023.

Utifrån de nya lagkraven har VA-avdelningen i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltnginen arbetat fram en vattentjänstplan som uppfyller lagkraven.

Syftet med en vattentjänstplan är dels att beskriva kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Dels ska den beskriva kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna va- anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

Vattentjänstplanens innehåll

Vattentjänstplanen utgör en viktig del i Håbo kommuns styrdokument för planering av allmänna vattentjänster. Utöver vattentjänstplanen består kommunens VA-planering i sin helhet av kommunens vision - Vårt framtida Håbo 2023, översiktsplanen, kommunens hållbarhetsstrategi ett vattenprogram, en VA-översikt med bakgrundsbeskrivning och nulägesanalys, en VA-policy samt en dagvattenpolicy som tydliggör strategier och riktlinjer.

Vattentjänstplanen består av tre delar:

  1. VA-utbyggnadsplan som beskriver prioritering över de områden som har störst behov av utbyggt VA.
  2. Handlingsplan för allmänna vattentjänster. Här beskriver kommunen hur den allmänna VA-anläggningen som ligger inom det befintliga verksamhetsområdet för allmänt VA ska utvecklas och förbättras de kommande åren. Handlingsplanen innehåller åtgärder som ska säkerställa att den allmänna VA-anläggningen klarar av dagens behov och krav samt har beredskap för framtida krav, förändringar och bebyggelseutveckling. Handlingsplanen ska även säkerställa att kommunikation och ansvarsfördelning inom kommunen är tydlig vad gäller VA-frågor och att det är tydligt för hushåll utanför VA-verksamhetsområdet vilka eventuella planer som finns kring framtida anslutningar. Handlingsplanen ska också redovisa VA-åtgärder som behövs för att bidra till förbättrad vattenstatus och tydliggöra vilka resurser som behöver avsättas för att efterleva planen.
  3. Konsekvenser av åtgärderna i Vattentjänstplanen. Denna del innehåller kommunens miljöbedömning och konsekvensbedömning av åtgärderna i Vattentjänstplanen.

Vattentjänstplanen utgör framför allt ett styrdokument och ramverk för VA-avdelningens verksamhet men berör samtliga verksamheter tillhörande kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning.

Vattentjänstplanen i sin helhet hittar du här. Pdf, 920.7 kB.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster