Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Avlopp

En arm med grön tröja sträcker sig in mot övre delen på en toalett. Handen trycker på spolknappen. Toaletten står i ett vitkaklat badrum.

Foto: Johan Bävman

Håbo kommun renar avloppsvatten från mer 20 000 personer. Vi renar vattnet enligt högt ställda miljökrav innan det släpps ut i hav eller vattendrag. Den största delen av det avloppsvatten som renas på avloppsreningsverken i Håbo kommun är det använda och smutsiga vattnet från våra hushåll.

I Sverige förbrukas vatten motsvarande ett fullt badkar varje dygn, ca 140 liter. Vattnet som spolas och sköljs ner i avloppsledningarna leds vidare till våra avloppsreningsverk där det renas enligt de reningskrav som finns ställda, för att sen släppas ut i Mälaen igen. Syftet med avlopps- och vattenrening är att skydda naturen, djuren och människorna från skadliga ämnen som finns i avloppsvattnet. Reningsprocessen övervakas kontinuerligt genom att vi exempelvis mäter föroreningshalter och vattenflöden.

Detta renar vi bort i avloppsvattnet

Det är framförallt fyra saker som vi vill rena i avloppsvattnet:

  • Organiskt biologiskt nedbrytbart material, som leder till syrebrist i vattnet och därmed fiskdöd om det inte renas bort.
  • Växtnäringsämnen som fosfor och kväve som leder till övergödning och algblomning i vattnet.
  • Sjukdomsframkallande mikroorganismer som virus, bakterier och parasiter.
  • Partiklar som kaffesump från diskvattnet eller toalettpapper för att inte få syrebrist eller grumliga vatten.

Kraven på verken att också rena bort rester från läkemedel ökar. Det pågår mycket forskning för att ta fram ny teknik som bättre kan rena avloppsvattnet från läkemedel.

Avloppsreningsverken i ständig förbättring

På avloppsreningsverken, precis som samhället i övrigt, jobbar vi med att använda resurserna på bästa sätt. Det innebär bland annat att vi ser över avancerad utrustning, försöker minska energiförbruknignen samt arbetar för att minska kemikalieanvändningen. Restprodukten från renignsverket kallas slam. Slammet innehåller näringsämnen som kan användas på åkermark.

Avloppsvattnet från hushåll kallas spillvatten och består till exempel av förorenat vatten från toaletter, duschar, tvätt- och diskmaskiner. Avloppsvattnet kan också komma från verksamheter och industrier.

Det avloppsvatten som kommer från gator och mark efter regn och snösmältning kallas dagvatten. Dagvatten renas oftast med hjälp av naturen men på vissa platser renas det i dagvattendammar.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster