Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Förpackningsavfall

Här hittar du som är verksamhetsutövare information om ditt ansvar och miljöavdelningens tillsyn och avgifter när det gäller förpackningsavfall. Mer information om regler och vägledning för förpackningsavfall från verksamheter finns på Naturvårdsverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krav på sortering

Kravet på sortering omfattar alla som har en verksamhet där det uppstår förpackningsavfall.
Alla verksamheter ska sortera ut sina förpackningar separat. En förpackning ska tömmas helt på sitt innehåll för att kunna hanteras som förpackningsavfall. Genom att sortera ut förpackningsavfall bidrar du till en ökad materialåtervinning och hushållning av resurser i samhället.

Tömma förpackningar

Från och med den 1 januari 2024 ska förpackningar som innehåller avfall skiljas från sitt innehåll. Kravet införs för att öka materialåtervinning för både förpackningsavfallet och det avfall som är förpackat.

En förpackning ska tömmas helt på sitt innehåll för att kunna hanteras som förpackningsavfall. Ett innehåll som är svårt att avlägsna kan behöva skrapas ur från förpackningen.

Matavfall i förpackningen

Tänk på att bioavfall, inklusive matavfall, som skiljs åt från förpackningen också ska sorteras ut separat.

Den som har matavfall som behöver kasseras har en skyldighet att tömma förpackningen. Till exempel i en plast- eller pappersförpackning, glasburk eller konservburk.

Detta gäller även förpackningar som innehåller flytande matavfall. Kraven på separat sortering av bioavfall omfattar dock bara ätlig olja eller liknande flytande ätligt fett men inte annat flytande matavfall. Till exempel kaffe, te, mjölk eller juice.

För en del verksamheter, som livsmedelsbutiker, medför kravet stora förändringar jämfört med tidigare hantering. Den som har en förpackning kan antingen själv skilja förpackningen från innehållet på platsen där avfallet producerats eller att se till att förpackningen skiljs från innehållet på en behandlingsanläggning.

Serveringsställen där det säljs mat eller dryck

Om du driver ett serveringsställe som säljer mat eller dryck i förpackningar, där gästen kan äta eller dricka på plats, ska gästen kunna sortera sitt förpackningsavfall.

Förpackningarna ska sorteras ut i separata materialflöden, kartong för sig, plast för sig och så vidare. Även om gästerna sorterar avfallet fel så är det du som driver verksamheten som är ansvarig för att avfallet till slut är rätt sorterat.

Kravet gäller inte ställen med enbart take-away eller ställen utan sittplats, som till exempel food trucks.

Råd för en lyckad sortering

  • Se över hur du använder förpackningar inom din verksamhet. Behövs alla förpackningar? Går det att minska på avfallet genom att ändra inköpen?
  • Ha dialog med din fastighetsägare och se över om ni kan hitta lösningar för avfallshanteringen.
  • Separera material och sortera var för sig. Om en förpackning består av flera material, sortera efter det materialet det är mest av i förpackningen. Färgade och ofärgade glasförpackningar ska alltid sorteras var för sig.
  • Informera all personal (även tillfällig) om att förpackningar ska sorteras. Sätt upp skyltar och skapa tydliga anvisningar för att underlätta att sortera rätt.
  • Töm förpackningar och vik ihop/platta till för att spara utrymme. Har du större mängder förpackningsmaterial av samma typ kan det vara bra att använda balpressar eller komprimatorer.

Olika typer av förpackningsmaterial

Förpackningsavfall är använt emballage från exempelvis varor och varuleveranser. Det finns olika typer av förpackningsmaterial:

  1. Pappersförpackningar - till exempel wellpapplådor eller mat- och dryckeskartonger.
  2. Plastförpackningar - till exempel plastburkar, plasttuber, plastflaskor eller plastlock.
  3. Metallförpackningar - till exempel konservburkar, tömda sprayburkar i metall, metalltuber, kapsyler, metallock.
  4. Ofärgade glasförpackningar - till exempel genomskinliga glasflaskor eller glasburkar.
  5. Färgade glasförpackningar - till exempel glasflaskor eller glasburkar som inte är genomskinliga.

Insamling av förpackningar

Du kan anlita valfri transportör för borttransport av de utsorterade förpackningsmaterialen, förutsatt att transportören har tillstånd att transportera avfall hos länsstyrelsen.

Du som är företagare kan kostnadsfritt lämna förpackningar som uppstår inom verksamheten på en av NPA:s mottagningspunkter. NPA har tagit över ansvaret från FTI som avvecklas som bolag första kvartalet 2024.

Det är inte tillåtet att använda återvinningsstationerna som är till för hushållens förpackningsavfall

Lämna förpackningar, Näringslivets producentansvar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontrollera avfallstransportör, Länsstyrelsernas webbplats Länk till annan webbplats.

Undantag från kravet

Skyldigheten att tömma förpackningen gäller inte bara för matavfall utan även annat avfall. Undantag från skyldigheten gäller i det fall förpackningen innehåller farligt avfall eller läkemedelsavfall. En förpackning där resterande innehåll utgörs av farligt avfall eller läkemedel ska inte skiljas från innehållet. Dessa förpackningar, tillsammans med innehållet, ska istället hanteras som farligt avfall.

Dispens från krav på utsortering av bioavfall eller att skilja förpackningar från sitt innehåll

Miljöavdelningen kan i det enskilda fallet ge dispens från kravet på att förpackningar ska skiljas från sitt innehåll respektive att sortera ut bioavfall. Dispens kan medges om hanteringen inte är genomförbar, eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna. Ansökan görs via blankett under relaterade e-tjänster.

Tillsyn och taxa

Miljöavdelningen kontrollerar att regler kring förpackningsavfall uppfylls. Vid brister kan vi förelägga verksamheter att sortera förpackningar separat. Förelägganden kan förenas med vite. Miljöförvaltningen tar ut en avgift för nedlagd handläggningstid vid tillsyn enligt gällande taxa.

Gällande regelverk

Avfallsförordning, riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster