Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna
Flygfoto med avgränsning av planområdet

Detaljplan för Bålsta 1:124 mfl, Gästis

Detaljplanen berör ett område i Gamla Bålsta en bit väster om Stockholmsvägen. Området inkluderar fastigheterna Bålsta 1:124, 1:126, 1:214, 2:234 samt S:2 och uppgår till drygt 10.000 kvm. Den 9 2019 december fattade kommunfullmäktige beslut att anta detaljplanen. Planen överklagades därefter. Mark- och miljödomstolen meddelade den 16 april 2020 att de avslog överklagandet. Domstolens dom överklagades inte vidare, och detaljplanen vann därför laga kraft den 7 maj.

Beslutsdatum för planuppdrag: 2015-11-23

Syfte

Förslaget till detaljplanen avser en förändrad användning av befintliga byggnader, från hotell- och konferensanläggning, till bostäder. Planen föreslås även möjliggöra för nya bostäder på dagens besöksparkering, samt i norra delen innan sluttningen. Bebyggelsen ska förhålla sig till huvudbyggnaden ”Gästis” i skala och form. Genom en sådan utökad möjlighet till nya byggnader, ges ekonomiska ramar för ett bevarande.

För att särskilt skydda de äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna föreslås ett rivningsförbud införas för huvudbyggnaden Gästis och egnahemsvillan ”Skuggan”.

Nulägesstatus - laga kraft

Detaljplanen var ute för samråd under mars - april 2018 samt för granskning under januari - februari 2019. Synpunkter som kom in under samråd och granskning har legat till grund för justeringar och förtydliganden av detaljplanen.

Kommunfullmäktige har enligt beslut den 9 december 2019 (§182) antagit förslaget till detaljplan. Efter antagandet överklagades detaljplanen till Mark- och miljödomstolen. Domstolen meddelade den 16 april 2020 att de avslog överklagandet. Domstolens dom överklagades inte vidare, och detaljplanen vann därför laga kraft den 7 maj 2020.

Som komplement till detaljplanen har Kommunstyrelsen och fastighetsägaren även tecknat ett avtal som reglerar utformningen på viss bebyggelse inom planområdet utöver detaljplanen:

  • nya flerbostadshus ska utföras med faluröd träpanel och takpannefärgat tak,
  • ny bebyggelse på Gästis nuvarande parkering ska utföras som högst i två våningar samt inredd vind.
Processpil för detaljplan, med laga kraft inringat

Bakgrund

Gästis är från början ett ålderdomshem, Håbos första, uppfört 1929 och spelar en viktig roll i Bålstas historia, som järnvägsort med början i slutet av 1800-talet. Hemmet kom senare att användas som gästgivaregård, varifrån dess benämning i folkmun, Gästis, kommer.

Under 2015 fanns ett stort behov av boendeplatser för ensamkommande barn. Under samma period kom Gästgivaregården att läggas ut till försäljning där den nya ägaren och kommunen såg en lösning för boendesituationen i att kommunen skulle kunna hyra Gästis lokaler. För en förändrad användning krävs i regel en ny detaljplan, men i detta fall har verksamheten kunnat drivas utifrån ett tidsbegränsat bygglov. I slutänden kom inte kommunen att hyra lokalerna, utan platser på boendet hyrs ut separat och till fler kommuner än bara Håbo.

Planarbetet har därmed kommit att ändra fokus, från en skyndsam ändring för att tillgodose platsbehov för ensamkommande barn, till en mer långsiktig omvandling till bostäder för en blandad målgrupp.

Upplysningar om planprojektet lämnas av Anton Karlsson på plan- och exploateringsavdelningen.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster