Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Planavgift

Planavgift är en avgift för de kostnader som kommunen har haft när en detaljplan tagits fram. Detaljplaner ger en rättighet att bygga. Planavgift ska betalas om man utnyttjar den rätt att bygga som  detaljplanen tillåter och om kommunen bekostat planen.

Varför får jag betala planavgift?

Hur det går till när en detaljplan tas fram regleras i plan- och bygglagen. Detaljplaner måste bestå av vissa handlingar. Planerna måste samrådas, annonseras och ställas ut. Hela processen att ta fram en detaljplan medför kostnader för kommunen. För att detaljplaner som ger enskilda byggrätt inte ska finansieras med skattemedel tas en planavgift ut vid bygglovet. Planavgiften är alltså en finansiering (i efterhand) av den detaljplan som gäller för området.

Planavgift får tas ut när bygglov beviljas i enlighet med gällande plan, i de fall där kommunen har finansierat detaljplanen. Avgiften tas ut enligt en fastställd taxa. Taxan är beroende av bygglovets storlek, om man bygger nytt eller bygger till samt en justeringsfaktor som beror på hur mycket kommunen själv har nytta av planen.

Om planen varit finansierad genom planavtal , det vill säga att exploatören har betalat planen, tas ingen planavgift ut.

Håbo kommun har tagit ut planavgift vid bygglov sedan 2009.

Kommunens taxa för bygg-, plan samt mät- och karttavgifter. Pdf, 725.9 kB.

Vad är det som kostar?

 • Kontroll och uppdatering av kommunens kartor. Om verkligheten inte stämmer med kartan måste kommunen gå ut och mäta för att få en aktuell karta.
 • Förteckning över fastighetsägare i planområdet och dess närhet. Enligt plan- och bygglagen måste en aktuell fastighetsförteckning tas fram för att alla som är berörda ska kunna kontaktas.

 • Planhandlingar måste sammanställas. Alla detaljplaner måste ha en plankarta med bestämmelser, planbeskrivning och genomförandebeskrivning. Ibland kan även illustrationer behövas.

 • Särskilda utredningar måste göras. Detta beror på hur planområdet ser ut och var det ligger. Det kan handla om buller, vibrationer, förorenad mark, lukt, riskinventering med mer.

 • Miljöbalken kräver att alla detaljplaner ska behovsbedömas. Det innebär att man gör en avvägning om planen kan medföra betydande miljöpåverkan om den genomförs.

 • Alla som har yttrat sig under samråd och granskning får svar som sammanställs i ett dokument som kallas samrådsredogörelse och utlåtande.

 • Annonsering. När planen ställs ut enligt plan- och bygglagen och när den vinner laga kraft, det vill säga när den börjar gälla, annonserar kommunen om detta i lokaltidningen.
 • Administrativ hantering. Alla handlingar som kommer in och skickas ut ska registreras i diariet. Dessutom uppstår administration i samband med att planen tas upp i nämnd och kommunfullmäktige.

 • Arkivering. Alla handlingar som kommer in och skickas ut sparas och arkiveras i kommunens arkiv.
   

Sidansvarig: Bygg- och miljöförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster