Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Kulturmiljö

Håbo kommuns kulturmiljö, som tidigare enbart funnits på webben, finns nu som tryckt bok! Den finns att köpa på Håbo bibliotek och Klackenbergs bokhandel i Bålsta centrum.

Kulturmiljöprogrammet Håbo - mälarbygd att förvalta berättar om kommunens kulturmiljöer och landskap och om hur de har vuxit fram och ser ut idag. Allt ifrån stora historiska tidsperspektiv till enskilda byggnader. Tanken med kulturmiljöprogrammet är att så många som möjligt ska kunna ha användning av den. Inom kommunen kan den komma väl till hands som kunskapsunderlag vid bygglov, för boende som vill modernisera, renovera eller återställa sitt hus och för eleverna i skolan som vill lära sig mer om sin hembygd. Det är Upplandsmuseet som på uppdrag av kommunen tagit fram kulturmiljöprogrammet, som är en revidering av skriften Hembygd Håbo – historia i genomfartsland från 1987.

Kulturmiljöprogrammet hittar du under relaterad information.

Kulturmiljön – värden att slå vakt om

Skydd för värdefull bebyggelse

I dagligt tal används ofta begreppen K-märkt eller kulturminnesmärkt om skydd av värdefullbebyggelse. I början av 1900-talet kunde hus K-märkas med hjälp av stadsplanelagen. Dettaskyddsinstrument togs efter några år bort, men begreppet har levt kvar hos allmänheten. Detfinns flera olika sätt att skydda kulturhistoriskt intressant bebyggelse. Nedan följer en genomgångav de lagar som används till detta.

Enligt Plan- och bygglagen, PBL, ska all bebyggelse behandlas med varsamhet. Finns kulturhistoriskavärden ska dessa tas till vara. Ansvaret för skydd och vård av kulturhistoriskt värdefullabyggnader och byggnadsmiljöer är fördelat på stat, kommun och enskilda. Som instrumenthar samhället inrättat olika typer av bestämmelser i lagstiftningen. Det bästa skyddet och denbästa vården får dock bebyggelsen av alla de intresserade ägare som vårdar merparten av desvenska kulturmiljöerna.

Kulturminneslagen, KML

Kulturminneslagen inleds med "Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö.Ansvaret för detta delas av alla." Lagen om kulturminnen trädde i kraft den 1 januari1989. I KML finns grundläggande bestämmelser till skydd för viktiga delar av kulturarvet. Lageninnehåller bland annat bestämmelser för skydd av värdefulla byggnader, fornlämningar, fornfynd,kyrkliga kulturminnen och vissa kulturföremål. Riksantikvarieämbetet har överinseendeöver kulturminnesvården i landet och länsstyrelsen har tillsyn över kulturminnesvården i länet.

Enskilda byggnadsminnen

Enligt Kulturminneslagen kan en synnerligen märklig byggnad, park eller trädgård förklaras sombyggnadsminne. Det är det unika och inte det representativa som skyddas genom att bli byggnadsminne.Länsstyrelsen är beslutande instans. De utfärdar även skyddsföreskrifter som angerpå vilket sätt byggnadsminnet ska vårdas och underhållas samt i vilka avseenden det inte får ändras.Håbo kommun har i nuläget inga byggnadsminnen.

Statliga byggnadsminnen

En synnerligen märklig byggnad som ägsav staten kan förklaras som statligt byggnadsminne.Riksantikvarieämbetet är härbeslutande instans. De utfärdar ävenskyddsföreskrifter som anger på vilket sättbyggnadsminnet ska vårdas och underhållassamt i vilka avseenden det inte får ändras.I Håbo kommun finns två statligabyggnadsminnen – Skoklosters slott medtillhörande slottspark och det före dettaöverstebostället Biskops-Arnö.

"Biskops-Arnö är ett av Håbos två statliga byggnadsminnen."

Fornlämningar

Alla fasta fornlämningar är skyddade enligt Kulturminneslagen. Upptäcks en ny fornlämning ärden automatiskt skyddad. Man får inte förändra, ta bort, skada eller täcka över en fornlämningutan tillstånd från Länsstyrelsen. Fasta fornlämningar är lämningar efter människors verksamhetunder forna tider som är varaktigt övergivna. Exempel på fornlämningar är gravfält, runstenar,  lämningar av boplatser, ruiner och skeppsvrak som har förlist för mer än 100 år sedan. Håbo kommun är rik på fornminnen, exempelvis kan storhögarna vid Överhassla och Rölunda i Häggeby socken nämnas. Ett annat exempel är bronsåldersboplatsen utanför Apalle i Övergrans socken, där man har hittat spår efter minst 79 hus.

Kyrkliga kulturminnen

Kyrkor, kyrkliga inventarier och begravningsplatser som ägs av Svenska kyrkan skyddas av Kulturminneslagen, KML. Enligt lagen ska de vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskas. För att få göra större ändringar av kyrkor byggda före 1940 krävs tillstånd av riksantikvarieämbetet. För mindre ändringar behöver kyrkan tillstånd av länsstyrelsen. Håbo kommun har fem kyrkor som skyddas av KML – Skoklosters, Häggeby, Yttergrans, Övergrans och Kalmars kyrkor.

Häggeby kyrka skyddas av Kulturminneslagen.

Miljöbalken

Miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999 och utgör en samordnad och skärpt miljölagstiftning för en hållbar utveckling. I miljöbalken ingår regler från femton tidigare miljölagar, däribland naturvårdslagen. Miljöbalken bildar en övergripande lagstiftning som rör all miljöpåverkan. Två av målen i miljöbalken är att värdefulla natur- och kulturmiljöer ska skyddas och vårdas och att den biologiska mångfalden ska bevaras. Skydd av naturen kan ske genom flera olika områdesskydd. De som främst är intressanta ur en kulturmiljöaspekt är riksintresse, naturreservat och kulturreservat.

Riksintresse

Ett område av riksintresse för kulturmiljövården är en kulturmiljö som är unik eller speciell i en region, i riket eller internationellt sett. Riksintressena ska representera hela landets historia från förhistorisk tid fram till nutid. Bland Sveriges ca 1 700 riksintresseområden finns exempelvis förhistoriska gravfält, jordbruksbyar, fiskelägen, medeltida stadsmiljöer, herrgårdar, gruvor och sågverk, 1900-talsförorter samt moderna kyrkogårdar. Ett riksintresse har inte automatiskt ett juridiskt bindande skydd. För att skydda miljön krävs ytterligare åtgärder. Ett riksintresseområde kan anses vara så pass värdefullt att kulturmiljön har företräde vid en avvägning med motstående intressen, förutsatt att de motstående intressena inte också är av riksintresse. I ett riksintresseområde kan staten via länsstyrelsen gå in och upphäva kommunala beslut, om man inte finner kulturvärdena tillräckligt beaktade. Riksintressen finns förutom för kulturmiljövården även för naturvård och friluftsliv. I Håbo kommun finns två riksintressen för kulturmiljövården. Den ena omfattar hela Skoklosters socken, som är en miljö helt dominerad av Skoklosters slott med underliggande gårdar och torp. Det andra riksintresset omfattar delar av Övergrans och Yttergrans socknar, där det finns omfattande fornlämningsmiljöer och välbevarade by- och herrgårdsmiljöer. 

Naturreservat

Naturreservat är det vanligaste skyddet för naturen. Områden med hög biologisk mångfald, värdefulla naturmiljöer eller friluftsvärden kan skyddas som naturreservat. Marken kan ägas av vem som helst och markägaren får en ersättning för det intrång som uppkommer på grund av olika bestämmelser. Av Sveriges ca 3 100 naturreservat finns åtta i Håbo kommun: 

  • Arnöhuvud
  • Ekillaåsen
  • Granåsen
  • Hjälstaviken
  • Kalmarnäslandet
  • Sandhagen
  • Sandviksåsen
  • Skokloster.

Granåsen är ett kommunalt naturreservat medan övriga är statliga.

Sandviksåsen är ett av Håbo kommuns åtta naturreservat.

Kulturreservat

Sedan 1999 finns möjligheten att bilda kulturreservat. Avsikten är att möjliggöra vård och bevarande av värdefulla kulturpräglade landskap. I ett kulturreservat kan hela områdets natur- och kulturmiljövärden skyddas och vårdas. Därmed omfattas utöver marken även byggnader, anläggningar och lämningar. Även sådana värden som består av verksamheter, kunskaper och traditioner kan hanteras inom ramen för kulturreservatets förvaltning. Håbo har för närvarande inga kulturreservat.

Plan- och bygglagen, PBL

Plan- och bygglagen trädde i kraft 1 juli 1987. Efter flera revideringar av denna kommer en ny plan- och bygglag att träda i kraft den 2 maj 2011. Kommunerna har planmonopol, det vill säga de är ensamt ansvariga för stadsplaneringen i den enskilda kommunen. De planinstrument som kommunerna kan använda sig av är översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser.

Översiktsplan

Enligt PBL ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan. Planen är inte bindande utan endast vägledande. I översiktsplanen tas frågor om mark- och vattenanvändning samt byggande i hela kommunen upp. Översiktsplanen kan ses som en utgångspunkt för detaljplaneläggningen i kommunen och fungerar tillsammans med Länsstyrelsens granskningsyttrande som en överenskommelse mellan stat och kommun om den framtida markanvändningen. I översiktsplanen finns ofta ett speciellt avsnitt om kulturmiljön där värdefulla kulturmiljöer pekas ut. Kommunen kan även upprätta en fördjupad översiktsplan över ett avgränsat område. Håbo kommuns översiktsplan antogs 2006 och en fördjupad översiktsplan antogs för Bålsta sommaren 2010.

Detaljplan

En detaljplan är ett juridiskt dokument som bestämmer hur mark och bebyggelse får användas. Detaljplanen ersätter vad som före 1987 kallades stads- och byggnadsplaner. Detaljplanen reglerar såväl enskildas som kommunens rättigheter och skyldigheter. I planen fastslås hur marken får bebyggas, till exempel byggnaders höjd och placering. En detaljplan kan täcka en hel stadsdel, en del av ett kvarter eller en enskild fastighet. Planen utgör underlag för bygglov, rivningslov och marklov. När detaljplaner upprättas har framför allt berörda parter, men även andra medborgare, insyn och möjlighet att framföra synpunkter under det i lagen föreskrivna samråds- och utställningsförfarandet. Ändringar av befintlig bebyggelse kan också regleras. För att skydda värdefull bebyggelse kan hus q- eller k-märkas. I Håbo kommun finns för närvarade ca 300 detaljplaner.

Brunnsta by omfattas av områdesbestämmelser.

Q-märkning

Med stöd av plan- och bygglagen kan kommunerna ge kulturhistoriskt värdefulla byggnader och byggnadsmiljöer ett skydd mot rivning eller förvanskning genom att meddela skyddsbestämmelser, så kallad q-märking i detaljplanen. Q-märkning sker med stöd i plan- och bygglagens 3 kap 12§: Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte förvanskas.

K-märkning

K-märkning är ett relativt nytt begrepp i PBL som har lagts till eftersom begreppet används i dagligt tal. Byggnader och byggnadsmiljöer som har ett kulturhistoriskt värde fast av mindre dignitet kan tillskrivas ett varsamhetskrav i detaljplanen genom k-märkning. Denna tar stöd i plan- och bygglagens 3 kap 10§: Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas tillvara. Lagtexten innebär inte ett förbud mot ändring av byggnader utan syftar till att styra ändringarna så att de utförs varsamt.

Områdesbestämmelser

För områden som inte omfattas av en detaljplan kan områdesbestämmelser antas. Områdesbestämmelser är en enklare form av detaljplan som endast reglerar ett fåtal frågor såsom markanvändning, bebyggelsens egenskaper och administrativa frågor. Områdesbestämmelser används för att säkerställa översiktplanens intentioner eller tillgodose riksintressen. De kan exempelvis antas för att skydda en kulturmiljö eller landskapsbild mot störande förändringar. Med hjälp av områdesbestämmelser kan kommunen även utvidga lovplikten i en värdefull miljö så att även fasadåtgärder och rivning omfattas. När områdesbestämmelser upprättas har framför allt berörda parter, men även andra medborgare, insyn och möjlighet att framföra synpunkter under det i lagen föreskrivna samråds- och utställningsförfarandet. I Håbo kommun finns det i nuläget områdesbestämmelser för tre områden: Brunnsta by, Häggeby och Övergrans by.

Sidansvarig: Sara Hallström

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster