Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Miljöavdelningens inspektioner

En bäck som rinner.

I Håbo kommun finns uppskattningsvis 700 enskilda privata avlopp utan kommunal anslutning. En stor förnyelse är nu på gång bland de enskilda avloppen efter miljöenhetens inspektioner de senaste åren.

Enligt nationella erfarenheter är hälften av de enskilda avloppen på fastigheter myndigheten inte inspekterat tidigare dåliga och bör förnyas omedelbart. Frivilligheten att förnya sitt egna avlopp måste därmed betraktas som lågt. Tvingande åtgärder krävs i de allra flesta fall.

Inspektion av avlopp för villor- enskilt avlopp

Miljöenheten utför löpande inspektioner på villaavlopp äldre än tio år. Tillsynen görs områdesvis. Fastighetsägaren kontaktas via brev inför tillsynsbesöken och får en enklare enkät att besvara. Fastighetsägaren ges möjlighet att närvara under inspektionen. Det viktigaste att ta reda på är hur avloppsanordningen är uppbyggd. Efter inspektionen skickar miljöenheten ett skriftligt utlåtande gällande bedömningen av avloppets status. Inspektionerna är avgiftsbelagda enligt fastställd taxa och fastighetsägaren betalar för 2,5 tillsynstimmar, enligt taxan år 2021.

Förbud och viten

Ett avlopp med toalett(wc) påkopplat och som endast har slamavskiljning (tre-kammar-brunn) uppfyller inte dagens krav på rening och får ett utsläppsförbud. Förbudet börjar inte gälla omedelbart utan fastighetsägaren får minst ett år på sig att åtgärda avloppet. Om avloppet åtgärdas inom angiven tidsram så upphävs utsläppsförbudet. Om inte avloppet åtgärdas inom angiven tidsram kan bygg- och miljönämnden skriva ett beslut med vite. Vitet är meningen att fungera som ett påtryckningsmedel. Om vitesbelopp döms ut så går pengarna alltid till staten och inte till kommunens kassa. En separat domstol prövar ärendet och om vitet ska dömas ut eller inte.

Inspektion av små reningsverk

I Håbo kommun finns det år 2021 minst 67 mindre reningsverk för enstaka hushåll avpassade för fem till tjugofem personer. Fastighetsägare till dessa reningsverk ske de tre första driftåren skicka in uppgifter till miljöavdelningen beträffande mängd förbrukade kemikalier, rapportera sin egenkontroll, ange analyssvar på prov av utgående renat spillvatten och serviceprotokoll från firman som sköter servicen. Inspektioner förekommer där miljöenheten med egna ögon på plats vill se hur reningsverket sköts om och verkar fungera. För granskning och inspektion betalar fastighetsägarna enligt taxa en fast avgift om två tillsynstimmar per år under tre års tid.

Inspektion av större enskilda reningsverk

I kommunen finns fem stycken större enskilda reningsverk som är privata med varierad storlek. Det kan vara en samfällighet för hushållsavlopp eller en camping. De större reningsverken får minst en inspektion årligen men kan få flera besök per år. Verksamhetsutövarna, ägaren till reningsverken, betalar för 4 till 14 tillsynstimmar per år beroende på storlek och bedömd risk med utsläppet.

Sidansvarig: Miljöavdelningen

Klicka för support
Stäng supportfönster