Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Miljöavdelningens inspektioner

En bäck som rinner.

I Håbo kommun finns uppskattningsvis 900 enskilda privata avlopp utan kommunal anslutning. Miljöavdelningen saknar idag kunskap om många av dessa avlopps status men vet utifrån egen och nationell statistik att cirka hälften av avloppen inte klarar dagens reningskrav. Många av avloppen anlades när husen byggdes och har inte förbättrats eller förnyats på många år.

Enligt nationella erfarenheter är hälften av de enskilda avloppen idag, cirka 450 st i Håbo, dåliga och borde förnyas omedelbart. Miljöavdelningen önskar att fler villaägare frivilligt hör av sig och ansöker om tillstånd till nyanlägganade av sitt äldre enskilda avlopp.

Inspektion av villavlopp

För att miljöavdelningen ska kunna hitta och ställa krav på att äldre enskilda avloppsanläggningar förnyas utför miljöavdelningen löpande inspektioner. Tillsynen görs områdesvis 1). Fastighetsägaren kontaktas via brev inför tillsynsbesöken och får en enklare enkät att besvara. Fastighetsägaren ges möjlighet att närvara under inspektionen. Det viktigaste att ta reda på är hur avloppsanordningen är uppbyggd. Efter inspektionen skickar miljöavdelningen ett skriftligt utlåtande gällande bedömningen av avloppets status. Inspektionerna är avgiftsbelagda enligt fastställd taxa och fastighetsägaren betalar för 2,5 tillsynstimmar 2).

Förbud och viten

Ett avlopp med wc påkopplat och som endast har slamavskiljning (tre-kammar-brunn) uppfyller inte dagens krav på rening och får ett utsläppsförbud på avloppsvatten från befintlig anordning. Utsläppsförbudet börjar inte gälla omedelbart utan fastighetsägaren får minst ett år på sig att åtgärda avloppet. Om avloppet åtgärdas inom angiven tidsram så upphävs utsläppsförbudet. Om inte avloppet åtgärdas inom angiven tidsram kan bygg- och miljönämnden skriva ett beslut med vite. Vitet är meningen att fungera som ett påtryckningsmedel. Om vitesbelopp döms ut så går pengarna alltid till staten och inte till kommunens kassa. 

Tillsyn av minireningsverk

I Håbo kommun finns idag 20-talet minireningsverk för enstaka hushåll 3). Fastighetsägare till minireningsverk behöver årligen skicka in uppgifter till miljöavdelningen beträffande mängd förbrukade kemikalier, rapportering av egenkontroll och serviceprotokoll. Miljöavdelningens tillsyn av minireningsverk består av granskning av dessa uppgifter och det görs inte årliga besök. För tillsynen betalar fastighetsägarna för två tillsynstimmar per år.

Tillsyn av större enskilda reningsverk

I kommunen finns sex stycken större enskilda reningsverk som är privata med varierad storlek. Det kan vara en samfällighet för hushållsavlopp eller en camping. De större reningsverken får minst ett tillsynsbesök årligen men kan få flera besök per år. Verksamhetsutövarna betalar för sex till åtta tillsynstimmar per år beroende på storlek och risk.

1) Vi riktar in oss på avlopp som är äldre än 10 år.

2) För närvarande, hösten 2017, gör vi inspektioner.

3) Upp till 25 personekvivalenter (PE).

Sidansvarig: Jan Eklind

2018-07-18

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster