Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Tillstånd och anmälan - avgifter och ärendets gång

En bäck som rinner.

För egna avlopp på landsbygden utan kommunal anslutning krävs att fastighetsägare själv ordnar fullgod rening på hushållets spillvatten. Det krävs alltid en anmälan eller tillstånd innan ett sådant utsläpp får påbörjas. Bästa tillgängliga reningsteknik ska användas för att hindra skada på människors hälsa eller miljön. I största möjliga mån ska kretslopp och återvinning vara möjligt.

Exempel på saker som kräver anmälan eller tillstånd:

 • Komplettera befintlig slamavskiljare med ett efterföljande reningssteg, så som en luftad markbädd med spridningsrör, grus och dränering. (Tillstånd krävs)

 • Ersätta torrtoalett med vattentoalett. (Tillstånd krävs även för att installera en septiktank/sluten tank för toalettvatten.)

 • Inrättande av förmultningstoalett, eltoalett eller torrtoalett med latrinkompostering. (Anmälan krävs)

 • Ökad belastning på befintligt avlopp. (Anmälas krävs om exempelvis fler hushålls avlopp kopplas på nuvarande anordning.)

En ansökan om tillstånd eller anmälan om förändring av befintlig anordning anmäls på särskild blankett till miljöenheten. Till ansökan ska du bifoga en situationsplan och produktbeskrivningar på vald anläggning. Noggranna instruktioner finns i ansökningshandlingarna. Miljöavdelningen har handläggare som arbetar med hantering av ärenden gällande enskilda avlopp. Ni får gärna ringa oss för frågor inför projekteringen av avloppet. Ett tillstånd för nyanläggning av toalettvatten (wc) och bad, disk och tvätt (bdt) avlopp för ett hushåll har en fastställd fast avgift enligt gällande taxa. År 2021 är kostnaden i exemplet ovan 8 141 kr för ett lämnat tillstånd. Räkna med en handläggningstid om cirka 6 veckor, i normalfallet och om allt underlag finns på plats från start.

Vid ansökan eller anmälan för wc- och bdt-utsläpp sker detta

 1. Gör allra först en marknadsöversikt och en kunskapsinhämtning. Välj en lösning som du tror passar dig och din familj bäst vad gäller ekonomi och krav på skötsel. Du bör få tag i en entreprenör redan nu som du kan bolla idéer med. Webbplatsen Avloppsguiden.se Länk till annan webbplats. har bra, opartisk information och rådgivningsmaterial till husägare som står i begrepp att förbättra sitt avlopp.

 2. Ladda ner våra ansökningshandlingar, läs instruktionerna noga och följd dem. En komplett ansökan från början driver ärendet snabbare framåt. Ni är välkomna att kontakta oss handläggare i ett tidigt skede, men vi kan inte och får inte styra er till att välja någon specifik teknisk lösning.

 3. Handläggaren granskar ansökan. Du som sökande får en återkoppling på att ansökan kommit in och om något behöver kompletteras. Vi kommer överens om ett besök på plats för att kunna granska om vald lösning är lämplig. Tänkt lösning kan justeras under resans gång. Infiltrationer och markbäddar kräver vi provgropar för, minst två meter djup grop.

 4. Miljöenheten meddelar planerna på den tänkta avloppsanordningen till berörda grannar och andra berörda parter, exempelvis en samfällighet för väg. Berörda ges möjlighet att komma in med synpunkter.

 5. Miljöenhetens handläggare väger ihop inkomna synpunkter i sin bedömning samt övriga aspekter gällande teknik, placering, utsläppspunkt m.m. Varken sökande eller berörda grannar har vetorätt. Beslut om tillstånd formuleras med villkorspunkter som ska följas. I ett fåtal fall kan det bli aktuellt med ett avslag på ansökan. Beslutet kan överklagas. Länsstyrelsen bedömer överklagan, kostnadsfritt.

 6. Man betalar inte någon avgift i förväg. Faktura skickas ut efter det att beslut om tillstånd har skickats. Avgiftens storlek beror på vilken avloppslösning det blir.

 7. Anläggningsarbetet får påbörjas tidigast efter att beslut om tillstånd vinner laga kraft. Det tar tre veckor från dess att det nått de berörda parterna. Om beslutet överklagas, det måste göras inom tre veckor, då kan tillståndet inte användas. Alla parter måste nu invänta överprövande myndigheter.

 8. Färdigställd avloppsanordning ska meddelas till miljöavdelningen med en ifylld entreprenörsrapport och bifogade foton som styrker utförandet. Villkoren i tillståndet kontrolleras av handläggaren. Om anläggandet har utförts rätt utfärdas ett slutintyg till sökande, oftast fastighetsägaren själv, och en kopia till entreprenören. Har ni tidigare fått ett förbud för en bristfällig avloppsanordning får ni nu ett särskilt beslut om att förbudet är upphävt.

Nationella riktlinjer, rättsordning och sanktionsavgifter

Prövning inför tillstånd sker enligt nationella riktlinjer och eventuella lokala policydokument för enskilda avlopp i kommunen. Till grund för detta ligger alltid aktuell lagstiftning och gällande rättspraxis. Bygg- och miljönämndens beslut går att överklaga och kan komma att prövas ända upp till högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen. De nationella råden till hur kommunerna ska arbeta med avloppsfrågor samordnas av statliga Havs- och vattenmyndigheten, HAV. Länk till annan webbplats. De har även gett ut en författningstext som heter Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten, beteckning HVMFS 2016:17. Ett anlagt avlopp utan tillstånd beläggs med en miljösanktionsavgift, om det upptäcks tidigare än fem år från anläggandet.

Sidansvarig: Miljöavdelningen

Klicka för support
Stäng supportfönster