Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Dagvattendammar

Dagvattendamm vid Tingshusvägen/Råvägen/Granebergsvägen. På grund av liten nederbörd finns inget vatten i dammen.

I Håbo kommun finns dagvattendammar på några platser i Bålsta. Dammarna tar dagvatten från bostadsområden och industriområden. Dammen samlar upp vattnet och föroreningarna hinner sjunka till botten och sedimenteras.

Dagvattendammen vid Lillsjön

Dagvattendammen vid Lillsjön tar emot dagvatten från Lillsjöns företagspark och Dragets industriområde. Det är särskilt viktigt att placera dagvattendammar i anslutning till industriområden eftersom det är högre risker för förorening i anslutning till industriområden än bostadsområden. Till exempel förekommer mer oljespill och hantering av miljöfarliga ämnen. Prover tas varje år på vattnet i Lillsjöns dagvattendamm. Halterna av miljöfarliga ämnen i dagvattnet visar på låga halter av föroreningar och även att en viss rening sker i dammen. Syftet med dammen är att minska påverkan av föroreningar på Lillsjön. Lillsjön är en så kallad åsgropssjö vilket innebär att den inte har något utlopp ovan mark utan avvattnas underjordiskt ner mot Kalmarviken. Detta gör att sjön är extra känslig för föroreningar.

Dagvattendammarna vid Tingshusvägen

Dagvattendammarna vid Tingshusvägen har som främsta uppgift att vara tillfälliga magasin för dagvatten då dagvattennätet i området inte kan ta emot allt vatten i samband med kraftig nederbörd. Vid mindre regn rinner dagvattnet enbart i en kanal i mitten, medan större regn medför att vatten dämms upp längs sidorna av dammen. En av dammarna är helt tom på vatten vid torka, men i två dammar finns det vatten oftare. I den ena har det nämligen tidigare funnits en bäck som nu får rinna som en del av dammen. 

Bilden: Dagvattendamm vid Tingshusvägen/Rågvägen/Granebergsvägen. På grund av liten nederbörd finns inget vatten i dammen.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster