Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Dagvattenpolicy

Utkast med regnvatten.

Håbo kommun har en dagvattenpolicy som ligger till grund för kommunens arbete med dagvattenfrågor vid planering, byggande och driftskede. Dagvatten är vatten från regn och snösmältning som rinner av från gator, tak, gårdar och grönytor med mera. Dagvattenpolicyn vänder sig i första hand till kommunens tjänstemän, politiker, fastighetsägare, verksamhetsutövare och exploatörer.

När marker bebyggs ändras dagvattnets naturliga avrinningsförhållanden och därmed vattnets kretslopp. Att anta en dagvattenpolicy innebär att kommunen har bestämt vissa riktlinjer som ska följas vid byggen, planering och underhåll.

Målet för policyn är att uppfylla nya krav, reglera flöden och begränsa föroreningsmängder. Policyn togs fram och antogs för att möta behov inom Håbo kommun och tillmötesgå de lagkrav som ställs i Europeiska unionens ramdirektiv för vatten.

Bakgrund

Håbo kommuns dagvattenpolicy antogs först 2012. Sedan dess har ny kunskap tillkommit och regler förändrats, policyn skall därför aktualiseras under varje mandatperiod. I februari 2021 antogs en reviderad policy i kommunfullmäktige.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster