Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Vattenförluster och tillskottsvatten

Det är kostsamt att producera dricksvatten och rena avloppsvatten. Därför är det viktigt att vi ser över vårt ledningsnät så att det dricksvatten vi producerar inte läcker ut och att vi bara renar avloppsvatten i vårt reningsverk.

Historiskt sett har vi haft en god tillgång till dricksvatten i Sverige vilket har gjort att frågor som rör dricksvattenförluster och läckage inte har prioriterats. I genomsnitt är vattenförlusten i Sverige 20 %. Förutom att vi har haft god tillgång till vatten så har det dessutom varit relativt sett billigt att bereda och transportera dricksvatten. Ett föräldrat ledningsnät och större varaitioner mellan torra och blöta perioder sommartid har förändrat vattensituationen. 2018 blev stora delar av Sverige påverkade av torkan och vattenverken hade på många håll svårt att leverera vilket innebar uppmaningar att spara på vatten och förbud för bevattning.

För att säkerställa att kommunens vattenverk och reningsverk fyller sina huvudfunktioner är det viktigt att kommunen arbetar proaktivt med att spåra och åtgärda vattenutläckage och tillskottsvatten. För större vattenverk är det ett krav enligt dricksvattendirektivet att kartlägga läckagenivåer på ledningsnätet.

Kommunen letar efter vattenläckor

De enkla vattenläckorna upptäcks med en gång; det flödar vatten på någon gata och någon slår larm direkt. Men de svåra kan vi få leta efter en tid. Vattnet från ledningsnätet kan till exempel söka sig ner i en bäck, ett dike eller ner i en dagvattenledning. Ett av de första tecknen på en större läcka kan vara att vattenverket producerar mer vatten vilket vi framförallt uppmärksammar på nattförbrukningen.

Med hjälp av de nya digitala vattenmätarna kan kommunen få information om områden där det finns en misstänkt vattenläcka. Mätarna observerar om ljudnivåerna på ledningsnätet förändras. När det händer åker vi ut och använder en speciall utrustning för att försöka gränsa av vilket område vi misstänker har en läcka. Vi avgränsar den läckande vattenledningen genom att stänga ventiler så nära den trasiga ledningen som möjligt. Det kan innebära att fastighetsägare blir utan vatten under tiden reparationsarbetet pågår. Därefter friläggs den trasiga ledningen för att kunna lagas. Vattnet släpps på när läckan är lagad.

Arbetsmetoden för läcksökning är ny och under 2023 hittades flera stora läckor med hjälp av denna metod.

Genom att jämföra produktionen på vattenverken med avläst vatten från vattenmätarna kan vi också göra en uppskatting av hur stort läckaget är på lednignsnätet mellan vattenverket och användarna. 2023 uppskattas läckaget till ca 14 %. Resultatet från 2023 års vattenbalans finns här. Pdf, 118.5 kB. Ju fler digitala mätare och avläsningsstationer vi installerar desto mer kan vi förfina vår teknik i detta arbete och hitta ännu fler läckor.

Tillskottsvatten

Det orenade vattnet från hushåll och verksamheter kallas för spillvatten. Det transporteras i milslånga ledningar för att renas i våra avloppsrenignsverk. Men längs vägen tar sig oönskat vatten in i ledningarna och ökar belastningen på reningsverken. På kommunen har VA-avdelningen inlett ett arbete för att minska mängden av detta så kallade tillskottsvattnet.

Tillskottsvatten beror bland annat på otäta ledningar som gör att dagvatten (regnvatten och smältvatten), samt olika typer av grund- och dräneringsvatten läcker in i spillvattenledningarna. Felkopplingar på allmänna och privata ledningar kan också bidra med tillskottsvatten. En hög andel tillskottsvatten belastar reningsverk, pumpstationer och ledningsnät vilket kostar både tid och resurser att ta hand om. För att hitta tillskottsvatten gör vi utredningar på ledningsnätet med olika metoder. Bland annat flödesmätning, filmning och kontroller av anslutningar. Problemet åtgärdas genom att laga avloppsledningarna på den plats där tillskottsvatten är ett problem.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster