Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Vattenmätare

I ett garage, på en grönputsad vägg sitter en digital vattenmätare. Den är ansluten med en röd kran till en kraftig slang för inkommande vatten. Kranen är öppen. En man med ett barn i famnen har blicken vänd mot rörinstallationen. Han håller sin tatuerade hand intill vattenmätaren. Barnet sträcker sin hand mot hans.

Foto: Johan Bävman

Fastigheter med kommunalt vatten har vanligtvis en vattenmätare som visar hur mycket vatten som förbrukas. Vattenförbrukningen ligger till grund för den brukningsavgift som fastighetsägaren betalar. VA-huvudmannen äger och bekostar vattenmätaren och vi sköter service och byte av vattenmätaren enligt fastställda intervaller utan kostnad. Som fastighetsägare måste du upplåta plats för mätare och ge oss tillträde vid behov.

Fastighetsägaren bekostar de anordningar som behövs för att sätta upp mätaren och för att sammankoppla den med övriga installationer samt ansvarar för att vattenmätaren inte skadas. Enligt krav från Swedac ska vattenmätare i bostäder och motsvarande bytas vart tionde år för att kontrollera funktionen och att mätaren visar rätt. Enligt 18, 19 och 20 §§ vattentjänstlagen samt Håbo kommuns föreskrifter om användningen av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) har VA-huvudmannen rätt att ställa rimliga krav på fastighetsägaren om hur mätarplatsen ska vara utformad för att godkännas.

Kraven finns för att de som byter mätare ska kunna göra det på ett säkert sätt och med en god arbetsmiljö, samt för att minska risken för skador på fastigheten. Gamla mätarplatser kan vara utformade efter föråldrade krav, eller vara utformade utan tidigare godkännande. Med hänsyn till nya krav, ny teknik och nya typer av vattenmätare med mera kan mätarplatsen behöva ändras. För att vattenmätarbytet ska kunna genomföras på ett säkert och arbetsmiljömässigt riktigt sätt har Svenskt Vatten tagit fram branschkrav för hur mätarplatsen ska vara utformad.

Utrymmet runt mätaren behöver vara fritt och med fungerande avstängningsventiler på båda sidor om mätaren. När Håbo kommun nu byter till fjärravlästa mätare är det viktigt att det finns en konsol avsedd för vattenmätare eftersom den annars inte kommer att sitta stabilt monterad, med risk för vattenläckor som följd.

Kontrollera mätarplatsen

 • Vattenmätaren ska sitta på en höjd mellan 600–1 000 mm.
 • Det ska finnas en horisontell konsol som håller fast rör och ventiler i väggen. Konsolen ska vara avsedd för vattenmätare.
 • Det ska finnas två fungerande avstängningsventiler, en på varje sida om mätaren, som går lätt att manövrera och stänga helt. Om någon ventil inte går att stänga helt måste den bytas innan vattenmätarbytet.
 • För att skydda anläggningen, samt för att undvika att vatten rinner tillbaka i ledningsnätet ska en backventil vara installerad. Backventilen placeras i vattenmätaren av VA-organisationen i samband med byte.
 • Det ska vara lätt för personal att komma åt vattenmätaren och ventilerna med verktyg.
 • Mätarplatsen får inte blockeras och ska vara väl upplyst.
 • Väggen och golvet intill bör tåla spill och läckage av vatten. Det är bra om det får plats med en hink under mätaren då det alltid rinner ut lite vatten vid mätarbytet.
Bild på utförande av mätarplats

Bild på mätarplats

Kontrollera att ventilerna är täta

Ventilerna på mätarplatsen måste vara täta. Kontrollera dem gärna en eller två gånger varje år så du vet att de fungerar om du skulle råka ut för en vattenläcka. Så här kontrollerar du att ventilerna håller tätt och fungerar som de ska:

 1. Stäng först ventilen närmast före vattenmätaren (avstängningsventil A i figuren).
 2. När den är helt stängd öppna en kallvattenkran någonstans i fastigheten, förslagsvis den närmaste efter mätaren, och låt den vara öppen tills vattnet slutat rinna (släpp bara ut kallvatten för att undvika att varmvattenberedaren töms).
 3. Om vattnet slutar rinna helt så är ventilen tät och fungerar som den ska.
 4. Repetera samma procedur med den andra ventilen (avstängningsventil B, glöm inte att öppna ventilen A igen innan du testar den andra.)

Om vattnet inte slutar rinna så behöver ventilerna åtgärdas. Kontakta en behörig VVS-installatör för att få hjälp med detta.

Bild på mätarkonsol

Har du ventilen LK580?

Det finns en äldre modell av avstängningsventil, LK580, som inte längre är godkänd eftersom den har brister i konstruktionen. De går lätt sönder när de stått orörda ett tag och kan då orsaka omfattande vattenskador. Om ventilen går sönder skjuts den rakt upp i luften av vattentrycket och kallas därför ofta ”champagneventiler”. Ventilen har vanligen en rund svart kork och texten LK580 står på ventilen.

För din egen säkerhet bör du inte röra LK580 ventilerna. Kontakta i stället en behörig VVS-installatör som kan byta ut ventilerna.

Inför byte av avstängningsventil behöver servisventilen till fastigheten stängas av. Kontakta kommunen minst två veckor innan det är aktuellt att stänga eller öppna ventilen. Det gör du via 0171-52500 eller kommun@habo.se.

Gamla venttiler som behöver bytas ut.

Exempel på en ventil som behöver bytas ut

Om din mätarplats inte är godkänd

När du fått information om att vi ska byta din vattenmätare kommer vi först att genomföra en besiktning av din mätarplats. Om du har en godkänd mätarplats och konsol med avstängningsventiler genomförs bytet direkt. Om mätarplatsen inte uppfyller kraven och vi inte kan genomföra bytet bokar vi om till en ny för byte längre fram. Du får information om vad du behöver åtgärda inför bytet.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster