Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Detaljplan för Väppeby 7:18 m fl., Tvåhus

Illustration över planområdet

Illustrationsplan över Väppeby 7:18 m fl.

Detaljplanen vann laga kraft den 8 mars 2019. Planområdet omfattar cirka 6 ha och är beläget strax sydöst om Bålsta centrum, mellan järnvägen och Stockholmsvägen.

Sammanfattning - Syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse samt viss icke störande verksamheter i bottenvåningarna såsom handel och kontor. Befintlig service kan finnas kvar. Huvudgatan som föreslås gå genom planområdet följer terrängens övre ”platåkant”. Gränder, ibland med trappor i den branta sluttningen, förbinder huvudgatan med Stockholmsvägen.

Den eftersträvande karaktären för området är småstad med varierande kvarter, hustyper, hushöjder, lägenhetsstorlekar och färgsättning. Totalt kan detaljplanen möjliggöra uppförandet av omkring 500 lägenheter.

Nulägesstatus – laga kraft

Detaljplan för Väppeby 7:18 m.fl, Tvåhus, antogs av kommunfullmäktige den 26 februari 2018.

Under prövotiden överklagades planen. Kommunen skickade överklagandena vidare till Mark- och miljödomstolen som beslutar i frågan. Domstolen beslutade den 20 november 2018 att avisa respektive avslå inkomna överklaganden. En av de klagande valde därefter att ansöka om prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen.

Mark- och miljööverdomstolen beslutade den 8 mars 2019 att inte bevilja prövning av mark- och miljödomstolens beslut. Det innebär att detaljplanen vann laga kraft omedelbart.

Planprocessen - granskning

Planprocess

Detaljplan för Väppeby 7:18 m.fl, Tvåhus, var ute på granskning mellan den 28 april och den 29 maj 2017. De synpunkter som kom in under granskningstiden sammanställdes och besvarades i ett granskningsutlåtande. Därefter har planhandlingarna justerats inför antagandet.

Förslag till detaljplan för Väppeby 7:18 m.fl. var ute på samråd mellan den 13 november 2013 och den 11 december 2013. Under den tiden inkom 26 yttrande varav 23 med synpunkter. I en samrådsredogörelse redovisas synpunkter som inkommit samt kommunens kommentarer med anledning av synpunkterna (för att ta del av denna vänligen kontakta Plan- och utvecklingsavdelningen).

Planhandlingarna justerades som konsekvens av bland annat de inkomna synpunkterna och ställdes ut för granskning innan detaljplanen lämnades över till kommunfullmäktige för antagande. Mellan antagande och laga kraft fanns tre veckors prövotid då planen kunde överklagas.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har vid två tillfällen under 2011 fattat beslut om planuppdrag för planområdet. Kommunstyrelsen beslutade 17 oktober 2011 om planuppdrag för fastigheterna Väppeby 7:20 och Bista 11:1 och nytt planuppdrag för Väppeby 7:1, 7:18 och 7:19. Beslut om att utöka planområdet till att omfatta hela det icke planlagda området mellan Håtunavägen, Stockholmsvägen, Kapellvägen och Mälarbanan, togs av Kommunstyrelsen 28 november 2011. Eftersom beslut om planuppdrag togs efter den 2 maj 2011 så handläggs detaljplanen enligt nya Plan- och bygglagen (2010:900).

Detaljplanens förslag till markanvändning överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort som antogs 2010.

En behovsbedömning har gjorts av kommunen för detaljplan utifrån gällande lagstiftning. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Kommunstyrelsen beslutade den 5 mars 2013 att ett genomförande av detaljplanen inte skulle medföra en betydande miljöpåverkan enligt Miljöbalken 6 kap 11 §.

Länsstyrelsen har granskat översända handlingar och i likhet med kommunen funnit att detaljplanens genomförande utifrån en sammanvägd bedömning av kriterierna i aktuella bilagor till MKB-förordningen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Upplysningar lämnas av Plan- och utvecklingsavdelningen.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster