Lyssna

Trygghet och regler

Alla barn och elever har rätt att lära och utvecklas i en trygg miljö och bemötas med respekt. Alla förskolor och skolor är skyldiga att arbeta aktivt för att förebygga och motverka kränkande behandling, diskriminering och trakasserier av barn och elever.

Vi är en KiVa-skola som arbetar med antimobbningprogrammet KiVa!

Läs mer om KiVa programmet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barn i skolan är försäkrade dygnet runt

Håbo kommun har en olycksfallsförsäkring för alla barn och elever i kommunen. Olycksfallsförsäkringen gäller hela tiden, alltså även när ditt barn inte är i skolan.

Genom olycksfallsförsäkringen kan du till exempel få hjälp med taxi om ditt barn skadar sig och inte kan ta sig till skolan själv.

Skolornas arbete mot kränkande behandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier regleras i skollagen och diskrimineringslagen.

Alla verksamheter som lyder under skollagen måste varje år göra en plan mot kränkande behandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier. Varje skola anpassar planen efter sin verksamhet och beskriver det förebyggande och åtgärdande arbetet.

I planen står det:

 • Hur det förebyggande arbetet ska gå till och följas upp
 • Beskrivning av vad personalen ska göra om det hänt något akut
 • Hur eleverna deltagit i arbetet med att göra, följa upp och utvärdera planen
 • Hur planen ska göras känd bland barn, elever och föräldrar

Futurums plan mot kränkande behandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier (kommer publiceras när uppdatering är klar.)

Kränkande behandling, mobbning och diskriminering - Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Futurum har ordningsregler som tagits fram tillsammans med eleverna.

Syftet med skolans ordningsregler är att skapa en skolmiljö och skoldag där alla kan känna sig trygga och trivas. Ordningsreglerna gäller alla och all tid du vistas i skolan och på fritids.

 • Du visar respekt - för alla och vår miljö.
 • Du tar ansvar - för dig själv och dina saker.
 • Vi är en mobilfri skola och vi tar hand om vår skola tillsammans. Mobilerna lämnas in vid skoldagens början och lämnas åter vid skoldagens slut.
 • Du skapar trygghet - för alla på vår skolan
 • Vi har nolltolerans mot nedsättande jargong, skojbråk och annan kränkande behandling.
 • Samhällets lagar och regler gäller på skolområdet och omfattar alla som går på skolan, arbetar på skolan eller besöker skolan.
 • Skolan är drogfri (cigaretter, snus, alkohol, e-cigaretter och narkotika) för alla som vistas i skolan, på skolans område och under hela skoldagen.
 • Läsk, energidryck, godis, nötter och produkter som innehåller nötter får inte förtäras inne på skolan eller inom skolans område.
 • Förbud mot att spela in, filma eller fotografera varandra på skolans område eller på annan plats under skoldagen.

I Håbos kommunala skolor är det nolltolerans mot droger och alkohol. Det pågår ett aktivt arbete för att förebygga, tidigt upptäcka och agera vid oro och misstanke om användning.
Målet är att skolan ska vara en drogfri miljö.

Policy mot droger för Futurum åk 7-9 Pdf, 554.1 kB, öppnas i nytt fönster.

En del elever behöver mer stöd än andra för att uppnå målen i skolarbetet. Det kan vara tillfälligt stöd eller bestå under hela skoltiden. Det är viktigt att varje elev får rätt utmaningar och rätt stöd och hjälp utifrån sina förutsättningar för sin fortsatta utveckling.

På Futurum finns:

 • Läxhjälp/studiehjälp
 • Specialpedagoger
 • Särskilda undervisningsgrupper på skolan
 • Elevsociala teamet har till uppgift att hjälpa till under skoltid och hålla koll på elevernas närvaro. Här ingår socialpedagog, studiepedagog, skolkurator och andra resurser.

Det är ytterst rektor som ansvarar för att varje barn får det stöd det behöver.

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram - Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolverket- modell över arbetsgången med stödinsatser Pdf, 517.9 kB, öppnas i nytt fönster.

För oss på Futurm är det viktigt med ett bra samarbete mellan oss i skolan och elevernas vårdnadshavare. Om du har frågor eller vill ha mer information är du välkommen att kontakta ditt barns lärare eller skolledningen. Samverkan sker på olika sätt under läsåret. Exempelvis via:

 • rektors brev och veckobrev
 • utvecklingssamtal, bedömningar och betyg
  (Elever får betyg från höstterminen i årskurs 6 som fortsätter varje termin till årskurs 9.
  På våren i årskurs 9 får eleven ett slutbetyg att söka till gymnasiet på.
  Betyggskalan är F-A , där lägst godkända betyg är E.)
  Betyg och betygskriterier, Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • läxor
 • möten med föräldrar, digital eller fysiskt, i grupp, eller individuellt vid behov.

Förväntansdokument - för grundskola och vårdnadshavare i Håbo kommun Pdf, 973.2 kB, öppnas i nytt fönster.

På Futurum har eleverna elevråd och rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Det bygger upp elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära.

Skriv ut