Lyssna

Trygghet och regler

Alla barn och elever har rätt att lära och utvecklas i en trygg miljö och bemötas med respekt. Alla förskolor och skolor är skyldiga att arbeta aktivt för att förebygga och motverka kränkande behandling, diskriminering och trakasserier av barn och elever.

Barn i skolan är försäkrade dygnet runt

Håbo kommun har en olycksfallsförsäkring för alla barn och elever i kommunen. Olycksfallsförsäkringen gäller hela tiden, alltså även när ditt barn inte är i skolan.

Genom olycksfallsförsäkringen kan du till exempel få hjälp med taxi om ditt barn skadar sig och inte kan ta sig till skolan själv.

Skolornas arbete mot kränkande behandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier regleras i skollagen och diskrimineringslagen.

Alla verksamheter som lyder under skollagen måste varje år göra en plan mot kränkande behandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier. Varje skola anpassar planen efter sin verksamhet och beskriver det förebyggande och åtgärdande arbetet.

I planen står det:

 • Hur det förebyggande arbetet ska gå till och följas upp
 • Beskrivning av vad personalen ska göra om det hänt något akut
 • Hur eleverna deltagit i arbetet med att göra, följa upp och utvärdera planen
 • Hur planen ska göras känd bland barn, elever och föräldrar

Västerängskolans plan mot kränkande behandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier Pdf, 327.5 kB.

Kränkande behandling, mobbning och diskriminering - Skolverket Länk till annan webbplats.

Västerängsskolan har ordningsregler som tagits fram i samverkan med eleverna.

Syftet med våra trivselregler och förhållningsregler är att skapa
trivsel och trygghet för alla våra elever och för vår personal samt skapa arbetsro och en god lärandemiljö för eleverna.

Västerängsskolans ordningsregler

 • Jag bemöter andra med hänsyn och respekt
 • Jag är rädd om min hälsa och vår lärmiljö
 • Jag är rädd om skolans utrustning och lokaler
 • Jag kommer i tid och har med mig rätt material
 • Jag lämnar ytterkläder och skor på anvisad plats
 • Jag lämnar in min telefon
 • Jag använder min iPad ändamålsenligt
 • Jag sitter på min bestämda plats
 • Om jag bryter mot någon av dessa ordningsregler är jag medveten om att jag kan bli utvisad från lektionen, få kvarsittning, få en skriftlig varning, bli omplacerad eller bli avstängd (Skollagen 5:7-23).

I Håbos kommunala skolor är det nolltolerans mot droger och alkohol. Det pågår ett aktivt arbete för att förebygga, tidigt upptäcka och agera vid oro och misstanke om användning.
Målet är att skolan ska vara en drogfri miljö.

Västerängsskolan- handlingsplan mot droger Pdf, 467.3 kB, öppnas i nytt fönster.

En del elever behöver mer stöd än andra för att uppnå målen i skolarbetet. Det kan vara tillfälligt stöd eller bestå under hela skoltiden. Det är viktigt att varje elev får rätt utmaningar och rätt stöd och hjälp utifrån sina förutsättningar för sin fortsatta utveckling.

Det är ytterst rektor som ansvarar för att varje barn får det stöd det behöver. Kontakta ditt barns lärare om du har frågor eller vill ha kontakt.

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram - Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolverket- modell över arbetsgången med stödinsatser Pdf, 517.9 kB, öppnas i nytt fönster.

För oss på Västerängsskolan är det viktigt med ett bra samarbete mellan oss i skolan och elevernas vårdnadshavare. Samverkan med hemmet sker på olika sätt under läsåret.

 • Ditt barns lärare bjuder in utvecklingssamtal två gånger per läsår för att prata om ditt barns trivsel, utveckling och lärande.
 • Ett föräldramöte hålls två gånger per läsår.
 • Föräldrarådet träffar rektor och biträdande rektor ungefär två gånger per termin. I föräldrarådet finns representanter för alla klasser. Om du är intresserad att delta i föräldrarådet, kontakta rektor.

Om du har frågor eller vill ha mer information är du välkommen att kontakta ditt barns lärare eller skolledningen.

Förväntansdokument - för grundskola och vårdnadshavare i Håbo kommun Pdf, 973.2 kB.

Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Det bygger upp elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära.

Skriv ut