Lyssna

Trygghet och regler

Alla barn och elever har rätt att lära och utvecklas i en trygg miljö och bemötas med respekt. Alla förskolor och skolor är skyldiga att arbeta aktivt för att förebygga och motverka kränkande behandling, diskriminering och trakasserier av barn och elever.

Barn i skolan är försäkrade dygnet runt

Håbo kommun har en olycksfallsförsäkring för alla barn och elever i kommunen. Olycksfallsförsäkringen gäller hela tiden, alltså även när ditt barn inte är i skolan.

Genom olycksfallsförsäkringen kan du till exempel få hjälp med taxi om ditt barn skadar sig och inte kan ta sig till skolan själv.

Skolornas arbete mot kränkande behandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier regleras i skollagen och diskrimineringslagen.

Alla verksamheter som lyder under skollagen måste varje år göra en plan mot kränkande behandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier. Varje skola anpassar planen efter sin verksamhet och beskriver det förebyggande och åtgärdande arbetet.

I planen står det:

 • Hur det förebyggande arbetet ska gå till och följas upp
 • Beskrivning av vad personalen ska göra om det hänt något akut
 • Hur eleverna deltagit i arbetet med att göra, följa upp och utvärdera planen
 • Hur planen ska göras känd bland barn, elever och föräldrar

Vibyskolans plan mot kränkande behandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier.

Kränkande behandling, mobbning och diskriminering - Skolverket Länk till annan webbplats.

Vibyskolan har ordningsregler som tagits fram i samverkan med eleverna.

Syftet med våra trivselregler och förhållningsregler är att skapa trivsel och trygghet för alla våra elever och för vår personal samt skapa arbetsro och en god lärandemiljö för eleverna.

Vibyskolans ordningsregler

 • Var och en ansvarar för sina handlingar och sina personliga ägodelar
 • Vi är rädda om vår arbetsmiljö och våra lokaler.
 • Vi tar av oss ytterskorna när vi går in i skolan.
 • Ytterkläder, mössor, kepsar och väskor förvaras i skåpen, på hyllor eller krokar.
 • Elever får bära keps och mössa under raster i våra rastutrymmen men inte under lektioner och i matsalen.
 • Vi passar tider och har med oss det materiel som behövs.
 • Mobiltelefoner används inte under lektionstid, i matsalen och i biblioteket. Den får användas i undervisningssyfte efter tillåtelse från din lärare. Det är inte tillåtet att fotografera eller filma varandra på skolan.
 • I matsalen torkar vi borden och lyfter upp stolarna efter måltiden.
 • Caféet är endast öppet för äldre elever (6-9). Det vi köper i caféet äter vi och dricker där.
 • Godis och läsk är inte tillåtet på skolan.
 • Rökning och snusning är inte tillåtet inom skolans område.
 • Snöbollar kan skada och därför kastar vi inte snöbollar.
 • Hjälm är obligatoriskt vid all åkning i backar och iskanor.
 • Under skoltid och fritidstid skall eleverna i åk F – 6 vistas inom skolans område om ej undervisningen kräver en förflyttning.
 • Samhällets lagar och regler gäller på skolområdet och omfattar alla som går påskolan, arbetar på skolan eller besöker skola.

Så här arbetar vi med ordningsreglerna

 • Vårdnadshavare och elever får skriftligt godkänna att de tagit del av skolans värdegrund och ordningsregler.
 • All personal i skolan arbetar med att upprätthålla ordningsreglerna. Vi säger till elever som bryter mot dem samt rapporterar till kontaktläraren.
 • Kontaktläraren informerar i sin tur elevens vårdnadshavare så att de kan ha ett samtal med sitt barn.
 • Om en elev bryter mot ordningsreglerna upprepade gånger, kallas vårdnadshavare tillsammans med eleven till ett möte under dagtid av arbetslaget.
 • Mobiltelefoner kan beslagtas om användandet missbrukas.
 • Vid behov tar personalen kontakt med skolledningen. Vid fortsatta överträdelser av ordningsregler kan rektor utfärda en varning.
 • Vid eventuell skadegörelse kan skolan begära skadeståndsersättning.

I Håbos kommunala skolor är det nolltolerans mot droger och alkohol. Det pågår ett aktivt arbete för att förebygga, tidigt upptäcka och agera vid oro och misstanke om användning.
Målet är att skolan ska vara en drogfri miljö.

Policy mot droger på Vibyskolan- kommer inom kort

En del elever behöver mer stöd än andra för att uppnå målen i skolarbetet. Det kan vara tillfälligt stöd eller bestå under hela skoltiden. Det är viktigt att varje elev får rätt utmaningar och rätt stöd och hjälp utifrån sina förutsättningar för sin fortsatta utveckling.

Det är ytterst rektor som ansvarar för att varje barn får det stöd det behöver.

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram - Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolverket- modell över arbetsgången med stödinsatser Pdf, 517.9 kB, öppnas i nytt fönster.

För oss på Vibyskolan det viktigt med ett bra samarbete mellan oss i skolan och elevernas vårdnadshavare. Samverkan med hemmet sker på olika sätt under läsåret. Genom exempelvis:

 • Vårdnadshavare får veckobrev och annan viktig information som brev från skolan och rektor
 • Samtal om bedömning och betyg
 • Utvecklingssamtal
 • Läxor
 • Föräldramöte hålls på kvällstid en gång per läsår
 • Föräldrarådet består av resentanter från varie årskurs som träffar biträdande rektor och andra representanter från skolan. Om du är intresserad att delta i föräldrarådet så är du välkommen att kontakta biträdande rektor.
 • Som vårdnadshavare sjukanmäler du ditt barn på telefon 0171-528 00 eller via Håbos e-tjänst för frånvaro. Under loven vill vi att du som har barn på fritids anmäler även dit.

Vi tar gärna emot förslag, tips och idéer. Du kan lämna dem i förslagslådan utanför biträdande rektors dörr i skolan eller skicka till: vibyskolans@edu.habo.se.

Om du har frågor eller vill ha mer information är du välkommen att kontakta ditt barns lärare eller skolledningen.

Förväntansdokument - för grundskola och vårdnadshavare i Håbo kommun Pdf, 973.2 kB.

Eleverna har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Det bygger upp elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära.

 • Varje klass har klassråd där klassen utser vilka elever som ska representera dem i elevrådet.
 • Elevrådet består av elevrådsrepresentanter från årskurs 2-6. Elevråden har möten en gång i månaden. Exempel på frågor ....elevrådet arbetar med är arbetsmiljö, lokaler, trivsel, raster och maten samt övrigt som eleverna tar upp på klassråden.
 • Vi har även elevskyddsombud och matråd
Skriv ut