Skolplikt

I Sverige har barn skolplikt från höstterminen det år barnet fyller sex år. Skolplikt innebär både att ditt barn har rätt till utbildning och att du som vårdnadshavare är skyldig att se till att ditt barn kommer till skolan. Skolplikten påverkar också möjligheten att vara ledig från skolan.

Du som är under 18 år och folkbokförd i Sverige har skolplikt.

Det innebär att:

 • Du har rätt till kostnadsfri undervisning i grundskolan.
 • Du måste vara närvarande på alla lektioner som är schemalagda
 • Skolplikten börjar från höstterminen det år du fyller 6 år. Förskoleklass är obligatoriskt.
 • Skolplikten upphör när du har avslutat årskurs 9.

Skolplikt och närvaroplikt

Barn i grundskolan har skolplikt och närvaroplikt i skolan. Det innebär att barnet måste vara närvarande i den verksamhet som skolan anordnar om det inte finns giltiga skäl att vara borta. Det är vårdnadshavarna som har ansvar att barnet kommer till skolan.

Vissa barn omfattas inte av skolplikten i Sverige:

 • Barn som stadigvarande vistas utomlands.
 • Barn vars förhållanden är sådana att de uppenbarligen inte kan gå i skolan.
 • Barn som bor i Sverige men inte är folkbokförda.

Ej folkbokförda barn kan ha rätt till utbildning på samma sätt som folkbokförda barn. Om barnen väljer att gå i skolan är de skyldiga att närvara i undervisningen.

Det är barnets hemkommun som beslutar om ett barn omfattas av skolplikt eller inte.

Du kan få genomföra din skolgång på ett annat sätt än att gå i en skola i Sverige om det finns synnerliga skäl för det. Med synnerliga skäl menas mycket starka skäl för att barnet inte kan stanna i Sverige för att gå i grundskolan.

Med synnerliga skäl menas:

 • Filminspelning om det finns mycket starka skäl
 • Om du vill gå kvar i skolan i annat land som du nyss flytta från under återstoden av terminen
 • Om du vill gå i en skola i ett land som det är bestämt att du ska flytta till
 • Resor som det finns mycket starka skäl för, som till exempel intyg från läkare om behov av resan i hälsosyfte

Vanliga skäl som inte anses som synnerliga:

 • Miljöombyte för eleven, vårdnadshavare eller familjen i stort
 • Kulturellt utbyte till exempel att ta del av kultur och språk i vårdnadshavarnas ursprungsland
 • Att prova att gå i skolan i ett land som du funderar på att flytta till
 • Att gå i skolan i det land som en vårdnadshavare frivilligt har valt att studera eller arbetar i
 • Semesterresa

Din vårdnadshavare kan ansöka om rätten att fullgöra skolplikten på annat sätt hos din hemkommun. Det gäller även om du går på en annan skola än kommunens egen.

Vi behöver få er ansökan minst 4 månader innan ni åker. Beslut att fullgöra skolplikt på annat sätt gäller ett år i taget.

Ansökan om att fullgöra skolplikt på annat sätt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ibland vill vårdnadshavare att ett barn ska börja i förskoleklass redan höstterminen det år då barnet fyller fem år.

Skollagen ger vårdnadshavare möjlighet att önska att barn som är yngre än 6 år ska få börja förskoleklass, med det är ingen lagstadgad rättighet.

Håbo kommun godkänner inte att barn börjar i förskoleklass tidigare än det år de fyller 6 år på grund av att kommunen inte kan säkerställa att skolplikten efterföljs. Barn under 6 år omfattas inte av skolplikt.

Barn som redan går i förskoleklass kan ansöka om att börja i årskurs 1 på den skolan där barnet redan går. Rektor för skolan fattar beslutet.

Ansökan om att börja i grundskola höstterminen det år då barnet fyller 6 år Pdf, 131.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Barn i Sverige har skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år. Från och med 2018 har barn i Sverige en tioårig skolplikt och förskoleklassen är obligatorisk.

Om det finns särskilda skäl kan du som är barnets vårdnadshavare ansöka om att skjuta upp skolplikten till höstterminen det år som barnet fyller sju år.

Det är bara hemkommunen som kan fatta beslut om att börja skolan senare. Det gäller även om barnet ska gå i en annan skola än kommunens egen.

Ansökan om att skjuta upp skolplikten tills höstterminen det år då barnet fyller 7 år Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det vanliga är att skolplikten tar slut vid vårterminens slut när du slutar i årskurs 9. Om du har gått om en eller flera årskurser så tar skolplikten senast slut när du fyller 18 år. Men du har alltid rätt att gå klart årskurs 9.

Om du har uppnått alla kunskapsmål i grundskolan innan årskurs 9 kan din vårdnadshavare ansöka om att skolplikten ska upphöra tidigare.

Beslut om skolpliktens upphörande prövas av din hemkommun. Det gäller även om du går i en annan skola än kommunens egen.

Ansökan om tidigare upphörande av skolplikt Pdf, 97.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Det vanliga är att skolplikten tar slut vid vårterminens slut när du slutar i årskurs 9. Du har rätt att gå kvar i grundskolan i två år till om du inte nått upp till grundskolans kunskapskrav.

Din vårdnadshavare kan ansöka om att gå kvar i grundskolan efter årskurs 9. Beslut om att gå kvar i grundskolan prövas av din hemkommun. Det gäller även om du går i en annan skola än kommunens egen.

Ansökan om rätt att slutföra skolan efter skolpliktens upphörande Pdf, 99 kB, öppnas i nytt fönster.

Om en elev inte uppfyller sin skolplikt ska skolan anmäla det till elevens hemkommun

Uppföljning av frånvaro och skolplikt

Skriv ut