Lyssna

Skolplikt

I Sverige har barn skolplikt från höstterminen det år barnet fyller sex år. Skolplikt innebär både att ditt barn har rätt till utbildning och att du som vårdnadshavare är skyldig att se till att ditt barn kommer till skolan. Skolplikten påverkar också möjligheten att vara ledig från skolan.

Du som är under 18 år och folkbokförd i Sverige har skolplikt.

Det innebär att:

 • Du har rätt till kostnadsfri undervisning i grundskolan.
 • Du måste vara närvarande på alla lektioner som är schemalagda
 • Skolplikten börjar från höstterminen det år du fyller sex år. Förskoleklass är obligatoriskt.
 • Skolplikten tar slut när du har avslutat årskurs 9.

Skolplikt och närvaroplikt

Barn i grundskolan har skolplikt och närvaroplikt i skolan. Det innebär att barnet måste vara närvarande i den verksamhet som skolan anordnar om det inte finns giltiga skäl att vara borta. Det är vårdnadshavarna som har ansvar för att barnet kommer till skolan.

Det är viktigt att du som vårdnadshavare tidigt berättar för skolan om ditt barn inte trivs eller inte vill gå till skolan. Om du som vårdnadshavare sjukanmäler ditt barn vid dessa tillfällen blir det svårare för skolan att upptäcka orsaken till frånvaron och sätta in insatser.

 • Om en elev är borta från skolan ofta eller under en längre tid ska skolan ta reda på varför eleven inte kommer till skolan.
 • När skolan utreder frånvaron ska skolan göra det i samråd med eleven, elevens vårdnadshavare och elevhälsan.
 • När skolan utrett orsaken ska skolan sätta in åtgärder för att öka närvaron.

För en elev med frånvaro är det viktigt att tidigt sätta in stöd och åtgärder för att förebygga ytterligare frånvaro. Dialog och samverkan mellan skola och hem är en viktig faktor för att främja en elevs närvaro.

Prata med ditt barns mentor eller klasslärare om du har funderingar rörande ditt barns frånvaro.

Om vårdnadshavaren inte tar sitt ansvar

Om du som vårdnadshavare inte gör allt du kan för att se till att ditt skolpliktiga barn kommer till skolan kan kommunen kräva att du vidtar åtgärder. Det kallas föreläggande, och ett sådant får förenas med vite, vilket innebär att du kan bli skyldig att betala böter.

Vissa barn omfattas inte av skolplikten i Sverige:

 • Barn som stadigvarande vistas utomlands.
 • Barn vars förhållanden är sådana att de uppenbarligen inte kan gå i skolan.
 • Barn som bor i Sverige men inte är folkbokförda.

Ej folkbokförda barn kan ha rätt till utbildning på samma sätt som folkbokförda barn. Om barnen väljer att gå i skolan är de skyldiga att närvara i undervisningen.

Det är barnets hemkommun som beslutar om ett barn omfattas av skolplikt eller inte.

Du kan få genomföra din skolgång på ett annat sätt än att gå i en skola i Sverige om det finns synnerliga skäl för det. Med synnerliga skäl menas mycket starka skäl för att barnet inte kan stanna i Sverige för att gå i grundskolan.

Med synnerliga skäl menas:

 • Filminspelning om det finns mycket starka skäl
 • Om du vill gå kvar i skolan i annat land som du nyss flytta från under återstoden av terminen
 • Om du vill gå i en skola i ett land som det är bestämt att du ska flytta till
 • Resor som det finns mycket starka skäl för, som till exempel intyg från läkare om behov av resan i hälsosyfte

Vanliga skäl som inte anses som synnerliga:

 • Miljöombyte för eleven, vårdnadshavare eller familjen i stort
 • Kulturellt utbyte till exempel att ta del av kultur och språk i vårdnadshavarnas ursprungsland
 • Att prova att gå i skolan i ett land som du funderar på att flytta till
 • Att gå i skolan i det land som en vårdnadshavare frivilligt har valt att studera eller arbetar i
 • Semesterresa

Din vårdnadshavare kan ansöka om rätten att fullgöra skolplikten på annat sätt hos din hemkommun. Det gäller även om du går på en annan skola än kommunens egen.

Vi behöver få er ansökan minst fyra månader innan ni åker. Håbo kommun beviljar fullgörande av skolplikten på annat sätt som mest sex månader.

Ansökan om att fullgöra skolplikt på annat sätt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för att fullgöra skolplikten på annat sätt och varaktig vistelse utomlands för grundskola och anpassad grundskola Pdf, 193.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Om ni flyttar från Sverige ska anmälan om utvandring göras till Skatteverket och Försäkringskassan. När Skatteverket registrerat barnet som utvandrad upphör skolplikten.

Om ni ska bo utomlands i minst sex månader och fortfarande vara folkbokförda i Sverige ska ni anmäla varaktig vistelse utomlands. I samband med anmälan ska handlingar skickas in som visar att barnet är utomlands, tex. flygbiljetter samt ett intyg som visar att barnet är inskrivet i en skola i utlandet.

Hemkommunen prövar om ditt barns skolplikt ska upphöra. Kommunen gör en individuell prövning i varje ärende. Om Håbo kommun beslutar att skolplikten ska upphöra innebär det att ditt barn förlorar sin skolplacering på aktuell skola. Om ni kommer tillbaka till Håbo kommun ansöker ni om skolplacering på nytt.

Anmäl varaktig vistelse utomlands Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för att fullgöra skolplikten på annat sätt och varaktig vistelse utomlands för grundskola och anpassad grundskola Pdf, 193.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Skollagen ger vårdnadshavare möjlighet att önska att barn som är yngre än sex år ska få börja förskoleklass, med det är ingen lagstadgad rättighet.

Du som vårdnadshavare behöver motivera varför barnet bör få börja förskoleklass tidigare.

Håbo kommun är restriktiva med att låta barn yngre än sex år börja förskoleklass. Kommunen inhämtar yttranden från barnets förskolerektor och gör en samlad bedömning utifrån vad som är bästa för barnet.

Ansökan om att börja förskoleklass höstterminen det år barnet fyller fem år Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barn som redan går i förskoleklass kan ansöka om att börja i årskurs 1 på den skolan där barnet redan går. Rektor för skolan fattar beslutet.

Ansökan om att börja i grundskola höstterminen det år då barnet fyller sex år Pdf, 131.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Barn i Sverige har skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år. Från och med 2018 har barn i Sverige en tioårig skolplikt och förskoleklassen är obligatorisk.

Om det finns särskilda skäl kan du som är barnets vårdnadshavare ansöka om att skjuta upp skolplikten till höstterminen det år som barnet fyller sju år.

Det är bara hemkommunen som kan fatta beslut om att börja skolan senare. Det gäller även om barnet ska gå i en annan skola än kommunens egen.

Ansökan om att skjuta upp skolplikten tills höstterminen det år då barnet fyller sju år Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det vanliga är att skolplikten tar slut vid vårterminens slut när du slutar i årskurs 9. Om du har gått om en eller flera årskurser så tar skolplikten senast slut när du fyller 18 år. Men du har alltid rätt att gå klart årskurs 9.

Om du har uppnått alla kunskapsmål i grundskolan innan årskurs 9 kan din vårdnadshavare ansöka om att skolplikten ska upphöra tidigare.

Beslut om skolpliktens upphörande prövas av din hemkommun. Det gäller även om du går i en annan skola än kommunens egen.

Ansökan om tidigare upphörande av skolplikt Pdf, 97.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Det vanliga är att skolplikten tar slut vid vårterminens slut när du slutar i årskurs 9. Du har rätt att gå kvar i grundskolan i två år till om du inte nått upp till grundskolans kunskapskrav.

Din vårdnadshavare kan ansöka om att du ska gå kvar i grundskolan efter årskurs 9. Beslut om att gå kvar i grundskolan prövas av din hemkommun. Det gäller även om du går i en annan skola än kommunens egen.

Ansökan om rätt att slutföra skolan efter skolpliktens upphörande Pdf, 99 kB, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut