Lyssna

Ledighet under läsåret

Om du vill att ditt barn ska vara ledig från skolan under läsåret behöver du ansöka i förväg. Det är inte säkert att ni får ledigt från skolan.

Elevens vårdnadshavare ansöker om ledighet. Om det finns mer än en vårdnadshavare måste båda godkänna ledigheten.

Du lämnar ansökan om ledighet till ditt barns lärare. Om det är en längre ledighet kan rektor behöva fatta beslutet. Beslut om ledighet går inte att överklaga.

Vi behöver din ansökan minst 4 veckor innan ledigheten ska påbörjas.

Skolplikt och närvaroplikt

Barn i grundskola och anpassad grundskola har skolplikt och närvaroplikt i skolan. Det innebär att barnet måste vara närvarande i den verksamhet som skolan anordnar om det inte finns giltiga skäl att vara borta. Det är vårdnadshavarna som har ansvar att barnet kommer till skolan.

Det här tittar skolan på

  • Frånvarons längd.
  • Elevens studiesituation och möjlighet att nå kunskapsmålen. Skolan beviljar inte ledighet de dagar eller perioder då de nationella proven genomförs eller de första veckorna i samband med byte av skola.
  • Möjligheten att på olika sätt kompensera för den förlorade undervisningen.
  • Hur angelägen ledigheten är för den enskilde eleven.
  • Tidsperioden för ledigheten och elevens möjlighet att själv styra när ledigheten förläggs, till exempel om ledigheten beror på en särskild händelse som inte kan flyttas så som ett bröllop.
  • Om eleven fullgör sin skolplikt eller deltar i utbildningen utan att vara skolpliktig.

Om ledigheten är längre tid än 10 skoldagar måste det finnas synnerliga skäl för att skolan ska bevilja ledighet. Synnerliga skäl innebär att det ska finnas extra starka skäl för att eleven behöver vara borta från undervisningen.

Om ledigheten är längre än 20 skoldagar ansöker du istället om att fullgöra skolplikten på annat sätt.

Läs mer om skolplikt

Riktlinjer för ledighet i kommunal grundskola och anpassad grundskola Pdf, 482.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Skolan kommer överens med elev och vårdnadshavare om vad som kan göras före, under eller efter ledigheten, så att de negativa konsekvenserna av den förlorade undervisningstiden minimeras.

Vårdnadshavaren ansvarar för att förlorad undervisning tas igen i den mån det är möjligt. Det innebär att vårdnadshavaren ansvarar för att eleven gör sina hemuppgifter och lämnar dem till ansvarig pedagog.

En elev som beviljats rätt till ledighet har inte rätt att få extra undervisning på grund av den förlorande undervisningstiden.

Skriv ut