Lyssna

Barn- och elevhälsan

För att barn och elever ska kunna lära sig och utvecklas är det viktigt att de mår bra, är trygga och trivs. Skolan arbetar både förebyggande och med aktiva åtgärder för att skapa trygghet, studiero och elevinflytande. På varje skola finns ett elevhälsoteam.

Tystnadsplikt

Skolsköterska och kurator har tystnadsplikt och får inte lämna vidare uppgifter om dig eller ditt barn om du inte godkänt det.

Anmälningsplikt

Alla som arbetar inom skola- polis, hälso och sjukvård är skyldiga enligt lag att anmäla om det finns misstanke om att ett barn uppt ill 18 år far illa eller riskerar att fara illa. Anmälningsplikten gäller även all personal inom elevhälsan.

Elevhälsans uppdrag är först och främst att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att skapa miljöer som främjar barn och elevers lärande, utveckling och hälsa. I elevhälsan ingår professionerna:

 • Skolsköterska och skolläkare
 • Skolkurator
 • Skolpsykolog
 • Specialpedagog eller speciallärare

Varje profession har ett särskilt ansvar att bidra med sin kompetens och att samverka med övriga professioner inom elevhälsan, skolan och utanför skolan, exempelvis socialtjänsten och vården.

Barn- och elevhälsoenheten är centralt organiserad i professions- eller verksamhetsinriktade team. Enheten omfattar alla skolformer, från förskola till gymnasiet.

Det finns ett förskoleteam som består av specialpedagoger, IKT-pedagog och förskolecoacher, ett skolteam som består av specialpedagoger, IKT-pedagog och lärarcoach. Förutom dessa team finns kuratorer, psykologer och skolsköterskor inklusive skolläkare organiserade i professionsteam. Skolkurator och skolsköterska har sina arbetsplatser på skolorna.

Skolsköterskan är den professionen inom elevhälsan som ansvarar för de medicinska och -omvårdande insatserna (EMI). Skolsköterskan ska följa elevernas utveckling samt deras fysiska och psykiska hälsa samt verka för sunda levnadsvanor.

Skolsköterskan ansvarar för:

 • hälsobesök utifrån ett fastställt bas-program
 • vaccinationer enligt svenska barnvaccinationsprogrammet
 • mottagningsarbete med enklare sjukvårdsinsatser
 • hälsoundervisning

Skolsköterskan har tystnadsplikt.

Information om vaccinationsprogrammet för barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolkuratorn arbetar med elevers psykosociala och sociala hälsa. Utgångspunkten är alltid att ha elevernas bästa i fokus.

Arbetet är framförallt hälsofrämjande och förebyggande. Uppdragen är skolrelaterade problem. Skolkuratorn finns för alla elever från grundskola till gymnasium.

Skolkurators uppdrag:

 • Skolkuratorn kan vid behov göra en skolsocial kartläggning av en elev vid utredningar av den psykosociala hälsan. Det görs på uppdrag av rektor.
 • Insatser görs både på individ-, grupp- och organisationsnivå.
 • Kuratorn finns tillgänglig för elever, vårdnadshavare och skolpersonal vid frågor och för stöd.
 • Skolkurator samverka med andra myndigheter, exempelvis socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin utifrån behov.

Skolkuratorn arbetar på elevernas, vårdnadshavares och rektorns uppdrag. Att inleda kontakt med skolkuratorn är frivilligt. Vid samtalskontakt med yngre elever krävs samtycke från vårdnadshavare.

Skolkuratorerna är anställda av Barn- och elevhälsoenheten (BEHE) men har rum på skolorna. Skolkuratorn ingår i skolans EHT – elevhälsoteam. 

Håbos skolkuratorer är HBTQI-certifierade
Våra skolkuratorer har fått ökad kunskap om hbtqi, diskriminering, arbetsmiljö och bemötande. Från och med 1 juni 2023 är de HBTQI-certifierade.

Skolläkaren ger medicinskt stöd till skolsköterskan och gör medicinska bedömningar.

Skolläkaren har rätt att diagnosticera och förskriva läkemedel.

Du får kontakt med skolläkaren genom skolsköterskan på din skola.

Skolpsykologen har till uppgift att bidra med kunskap i att utveckla den sociala, fysiska och pedagogiska miljön. Arbetet kan ske på organisation, grupp eller individnivå och omfattar främst hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Skolpsykologerna i Håbo kommun är centralt placerade och tillhör en mindre grupp av som gemensamt bemannar kommunens skolor. Varje psykolog har flera ansvarsskolor och ingår därmed i flera olika elevhälsoteam. Skolpsykologen får sina uppdrag av rektor via elevhälsoteamsmötena.

Du kan komma i kontakt med skolpsykologen via rektor på skolan.

Skolpsykologen bistår med sin psykologiska kompetens till ledning, pedagoger och arbetslag i deras arbete med elever, i syfte att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. I arbetet ingår det att identifiera och hjälpa till att undanröja hinder för lärande, och arbetet kan därför innefatta individuell utredning eller bedömning. 

Skriv ut