Lyssna

Trygghet och regler

Alla barn och elever har rätt att lära och utvecklas i en trygg miljö och bemötas med respekt. Alla förskolor och skolor är skyldiga att arbeta aktivt för att förebygga och motverka kränkande behandling, diskriminering och trakasserier av barn och elever.

Barn i skolan är försäkrade dygnet runt

Håbo kommun har en olycksfallsförsäkring för alla barn och elever i kommunen. Olycksfallsförsäkringen gäller hela tiden, alltså även när ditt barn inte är i skolan.

Genom olycksfallsförsäkringen kan du till exempel få hjälp med taxi om ditt barn skadar sig och inte kan ta sig till skolan själv.

Skolornas arbete mot kränkande behandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier regleras i skollagen och diskrimineringslagen.

Alla verksamheter som lyder under skollagen måste varje år göra en plan mot kränkande behandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier. Varje skola anpassar planen efter sin verksamhet och beskriver det förebyggande och åtgärdande arbetet.

I planen står det:

 • Hur det förebyggande arbetet ska gå till och följas upp
 • Beskrivning av vad personalen ska göra om det hänt något akut
 • Hur eleverna deltagit i arbetet med att göra, följa upp och utvärdera planen
 • Hur planen ska göras känd bland barn, elever och föräldrar

Gröna Dalenskolans plan mot kränkande behandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier 2023-2024 är under revidering och publiceras inför terminsstart.

Kränkande behandling, mobbning och diskriminering - Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gröna Dalenskolan har ordningsregler som tagits fram i samverkan med eleverna.

Skolans regler är till för att alla ska ha en god arbetsmiljö och en trygg plats att vistas på. Trygghet och studiero är en förutsättning för att utvecklas i sitt lärande.

På Gröna Dalenskolan gäller:

 • Alla mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning lämnas in till klasslärare/mentor vid skoldagens start.
 • Inomhus använder vi inneskor/strumpor.
 • All form av tobak, alkohol och droger är förbjudet.
 • Då skolan och skolgården inte är någon allmän plats har endast de som har behörighet rätt att vistas i och runt skolan.
 • På skolan är det endast tillåtet att äta det som serveras av skolans personal. Om du behöver äta något utöver det som serveras i skolan ska det vara överenskommet med klasslärare/mentor.
 • När skoldagen är slut lämnar man skolan och skolgården.
 • Vi behandlar alla med respekt.

I Håbos kommunala skolor är det nolltolerans mot droger och alkohol. Det pågår ett aktivt arbete för att förebygga, tidigt upptäcka och agera vid oro och misstanke om användning.
Målet är att skolan ska vara en drogfri miljö.

Policy mot alkohol och droger för Gröna Dalenskolan Word, 81.8 kB, öppnas i nytt fönster.

En del elever behöver mer stöd än andra för att uppnå målen i skolarbetet. Det kan vara tillfälligt stöd eller bestå under hela skoltiden. Det är viktigt att varje elev får rätt utmaningar och rätt stöd och hjälp utifrån sina förutsättningar för sin fortsatta utveckling.

På Gröna Dalenskolan finns:

 • Elevhälsoteam team som består av skolledning, skolsköterska, kurator, psykolog, elevsamordnare, studie- och yrkesvägledare och personal med specialpedagogisk kompetens
 • Läxhjälp/studiehjälp
 • På mellanstadiet och högstadiet finns en studio där elever i behov kan få undervisning förlagd
 • Elevstödjare

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram - Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolverket- modell över arbetsgången med stödinsatser Pdf, 517.9 kB, öppnas i nytt fönster.

För oss på Gröna Dalenskolan det viktigt med ett bra samarbete mellan oss i skolan och elevernas vårdnadshavare. Samverkan med hemmet sker på olika sätt under läsåret.

 • Veckobrev skickas ut via elevernas klasslärare/mentor
 • Utvecklingssamtal sker alltid under vecka 40, klasslärare och mentor skickar ut information när det är dags att boka in utvecklingssamtal.
 • Ett föräldramöte hålls på kvällstid en gång per läsår.
 • Föräldrarådet består av föräldrarepresentanter från varie stadium som regelbundet träffar skolans ledning. Gröna Dalenskolans föräldraråd är ett aktivit föräldraråd och har bl.a. ordnat föreläsningar för vårdnadshavare. Om du är intresserad att delta i föräldrarådet, kontakta rektor.

Om du har frågor eller vill ha mer information är du välkommen att kontakta ditt barns lärare eller skolledningen.

Förväntansdokument - för grundskola och vårdnadshavare i Håbo kommun Pdf, 973.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Välkommen till Gröna Dalenskolan 2023/2024 Pdf, 515.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Det bygger upp elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära

 • Varje klass har klassråd där klassen utser vilka elever som ska representera dem i elevrådet.
 • Elevrådet består av elevrådsreperesanter från föreskoleklass till årskurs 9. Elevråden har möten en gång i månaden och frågor till/från elevråden är en stående punkt på skolans ledningsgruppsmöten, där skolledning och lagledare ingår. Exempel på frågor elevrådet arbetar med är studiero, lokaler, trivsel, raster och maten samt övrigt som eleverna tar upp på klassråden.
 • Del av det centrala elevrådets möten är matråd, då även representant från skolans kök medverkar.
Skriv ut