Lyssna

Trygghet och regler

Alla barn och elever har rätt att lära och utvecklas i en trygg miljö och bemötas med respekt. Alla förskolor och skolor är skyldiga att arbeta aktivt för att förebygga och motverka kränkande behandling, diskriminering och trakasserier av barn och elever.

Barn i skolan är försäkrade dygnet runt

Håbo kommun har en olycksfallsförsäkring för alla barn och elever i kommunen. Olycksfallsförsäkringen gäller hela tiden, alltså även när ditt barn inte är i skolan.

Genom olycksfallsförsäkringen kan du till exempel få hjälp med taxi om ditt barn skadar sig och inte kan ta sig till skolan själv.

Skolornas arbete mot kränkande behandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier regleras i skollagen och diskrimineringslagen.

Alla verksamheter som lyder under skollagen måste varje år göra en plan mot kränkande behandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier. Varje förskola och skola anpassar planen efter sin verksamhet och beskriver det förebyggande och åtgärdande arbetet.

I planen står det:

 • Hur det förebyggande arbetet ska gå till och följas upp
 • Beskrivning av vad personalen ska göra om det hänt något akut
 • Hur eleverna deltagit i arbetet med att göra, följa upp och utvärdera planen
 • Hur planen ska göras känd bland barn, elever och föräldrar

Kränkande behandling, mobbning och diskriminering - Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2023-2024 Pdf, 263.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Vi vill skapa en trygg skolmiljö för våra elever så att de ska kunna lita på att vi vuxna tar hand om alla problem som uppstår. Med vuxna menar vi alla som jobbar på skolan. Vår erfarenhet har visat att följande regler ger bästa resultat.

Ordningsregler ska finnas på varje skola. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp kontinuerligt. Rektorn beslutar om ordningsregler
(Skollagen 5:5).

Slottsskolans ordningsregler läsåret 23-24

 • Jag bemöter andra med hänsyn och respekt.
 • Jag tar ansvar för vår lärmiljö och bidrar till arbetsro.
 • Jag tar hand om skolans utrustning, lokaler och skolgård.
 • Jag kommer i tid och har med mig rätt material.
 • Jag lämnar ytterkläder och skor på anvisad plats.
 • Jag lämnar in min telefon och mobilklocka.
 • Jag tar hand om och använder min iPad till skolarbete.
 • Jag sitter på min bestämda plats.
 • Jag lämnar mina personliga saker hemma, som till exempel leksaker, pennskrin och spelkort.

Om jag bryter mot någon av dessa ordningsregler är jag medveten om att jag kan bli utvisad från lektionen, få kvarsittning, få en skriftlig varning, bli omplacerad eller bli avstängd (Skollagen 5:7-23).

I Håbos kommunala skolor är det nolltolerans mot droger och alkohol. Det pågår ett aktivt arbete för att förebygga, tidigt upptäcka och agera vid oro och misstanke om användning.
Målet är att skolan ska vara en drogfri miljö.

Slottsskolan vill erbjuda alla elever och medarbetare en trygg, säker och drogfri arbetsmiljö. Skolan är en arbetsplats med samma krav och skyldigheter som andra arbetsplatser. Användning av droger innebär en risk, inte enbart för den enskilde eleven utan också för andra elever och personal. Användning av droger kan påverka och vara avgörande för elevens motivation, studieresultat, möjligheter till fortsatta studier och framtida yrkesval och kan ha en negativ påverkan på individens hela livssituation.

För att nå dessa mål har Slottsskolan upprättat en handlingsplan med både främjande åtgärder samt en arbetsgång vid misstanke.

Slottsskolans handlingsplan mot droger Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

En del elever behöver mer stöd än andra för att uppnå målen i skolarbetet. Det kan vara tillfälligt stöd eller bestå under hela skoltiden. Det är viktigt att varje elev får rätt utmaningar och rätt stöd och hjälp utifrån sina förutsättningar för sin fortsatta utveckling.

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram - Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolverket- modell över arbetsgången med stödinsatser Pdf, 517.9 kB.

För oss på Slottsskolan är det viktigt med ett bra samarbete mellan oss i skolan och elevernas vårdnadshavare.

Om ni har frågor och synpunkter på verksamheten kom och prata med oss.

 • Som vårdnadshavare sjukanmäler du ditt barn på telefon 0171-528 00 eller via Håbos e-tjänst för frånvaro. Under loven vill vi att du som har barn på fritids anmäler även dit.
 • På Slottsskolan informerar vi er främst via veckobrev. Vad som sker i skolan kan du se på vår sida på Instagram.
 • Planeringen av skolarbetet sker i IST Lärande. Här kan du följa ditt barns lärande och boka utvecklingssamtal.
 • I de årskurser där betyg inte sätts ska lärare göra skriftliga individuella utvecklingsplaner (IUP). Detta görs en gång per år i anslutning till ett av elevens utvecklingssamtal. Som vårdnadshavare till elev hos oss hittar du ditt/dina barns IUP samt betyg i skolportalen. Du loggar in med e-legitimation.
 • Rektor skickar ut informationsbrev under läsåret som du får via ditt barns kontaktlärare.
 • Ett föräldramöte hålls på kvällstid en gång per läsår.
 • Rektor bjuder även in till föräldraråd några gånger per termin.

Om du har frågor eller vill ha mer information är du välkommen att kontakta ditt barns lärare eller skolledningen.

Förväntansdokument - för grundskola och vårdnadshavare i Håbo kommun Pdf, 973.2 kB.

Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Det bygger upp elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära

På Slottsskolan vill vi att alla elever får möjlighet att ta ansvar och att uttrycka sina åsikter vad gäller deras utbildning och hur deras arbetsplats - skolan - ska vara utformad.

Skolan har ett elevråd där varje klass har elevrådsrepresentanter som representerar klassen. Det är vid elevrådet synpunkter kring skolmaten förs fram.

Eleverna får träna på demokratins principer och utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former. Elevrådet planerar även gemensamma aktiviteter och projekt.

Skriv ut