Lyssna

Fritidshem

"Fritids" kompletterar skolan och ger barnen en lärande fritid och stöd i utvecklingen. Det finns fritidshem på alla kommunala grundskolor.

Ansöka och säga upp plats

Du ansöker och säger upp din plats på fritidshem i vår e-tjänst.

Kom ihåg att ansöka om fritidshem

Du kan ansöka om fritidshem i samband med skolvalet eller senare.

Om du byter till en skola utanför kommunen måste du säga upp din fritidshemsplats.

Avgifter och regler

Hur mycket du betalar i avgift för fritidshemmet beror på din och ditt hushålls inkomst. Avgiften för fritidshemsplatsen är densamma oavsett hur många timmar barnet är på fritidshemmet.
Mer information om avgifter och regler

Regler för placering i fritidshem Pdf, 470.3 kB.

Fritidshemmet samverkar med förskolan, förskoleklassen och skolan för elevernas långsiktiga utveckling. Verksamheten styrs utifrån skollagen och läroplanen.

Fritidshemmet ska:

  • stimulera elevernas utveckling
  • fördjupa deras kunskaper och erfarenheter
  • ge en meningsfull fritid
  • ge en social gemenskap

Utbildningen ska ta hänsyn till elevernas behov, intressen och erfarenheter och ska även anpassas efter deras olika förutsättningar. Eleverna ska få möjlighet att träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Lek, rörelse och skapande aktiviteter är viktigt.

Elevgrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek och erbjuda eleverna en bra miljö.

Barn kan gå på fritidshem från förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Du får gå kvar på fritidshemmet till och med 31 juli.

Om du är arbetssökande eller föräldraledig får ditt eller dina barn vara på fritids direkt efter skolans slut och fram till klockan 16.00.

Om ni har behov av fritidshem så ansöker ni via e-tjänst på Håbo kommuns hemsida i samband med att ni gör skolvalet. Eleven placeras då på det fritidshem i den skola där eleven får sin skolplacering.

Vecka 32 börjar inskolning till fritidshemmet för nya elever som ska börja förskoleklass. Omsorg under sommaren finns tillgänglig vid behov men kan vara på en annan plats och/eller med annan personal.

Fritidshemmets öppettider anpassas utifrån vårdnadshavarnas behov av omsorg. Olika fritidshem har olika öppettider. Du hittar öppettider på kontaktsidan.

Öppettiderna gäller även under semesterperioder. På lov och vid planeringsdagar kan fritidshemmet på ditt barns skola vara stängt, då får barnet tillfälligt gå på ett annat fritids.

Om du på grund av ditt arbete behöver omsorg på nätter och helger kan du ansökan om omsorg på obekväm arbetstid.

Omsorg på obekväm arbetstid

Om du har frågor

Mejla till kontaktcenter@habo.se eller ring 0171-525 00.

Skriv ut