Lyssna

Kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper

Håbo kommun har två särskilda undervisningsgrupper anpassade för elever i behov av anpassad undervisning, Aspen och Språkklasserna.

Alla barn och elever har rätt till ledning och stimulans för att kunna utvecklas så långt som möjligt. En del elever har också rätt till extra anpassningar eller särskilt stöd.

I Håbo finns två kommungemsamma särskilda undervisninsgrupper anpassade utifrån elever med en viss typ av problematik.

Grupperna arbetar efter grundskolans ordinarie läroplan och kursplaner.

Placering på Aspen eller i Språkklass

Du kan inte ansöka direkt till våra särskilda undervisningsgrupper.

Beslut om placering fattas av rektor på din nuvarande skola och den centrala elevhälsan.

Aspengruppen är för elever som har diagnos inom autismspektrat. Här går elever från årskurs 1 -9.

Gruppen finns placerad på Gransäterskolan.

Språkklasserna är till för elever med kraftig, försenad eller avvikande tal och språkutveckling. Här går elever från årskurs 1 till 9.

Gruppen finns placerad på Västerängsskolan.

Placering i kommungemensam undervisningsgrupp

De kommungemmesamma särskilda undervisningsgrupperna Aspen och Språkklass är till för elever som går på en av Håbo kommuns kommunala grundskolor och som bedöms behöva anpassad undervisning.

  1. Rektorn på ditt barns skola fattar ett beslut att ditt barn behöver placeras i en särskild undervisningsgrupp.
  2. Det slutgiltiga beslutet om placering i särskild undervisningsgrupp fattas med stöd av centrala elevhälsoteamet utifrån elevens behov.

Elever på Västerängsskolan eller Gransäterskolan har inte förtur till en plats i de kommungemensamma särskilda grupperna på dessa skolor.

Skriv ut