Lyssna

Trygghet och regler

Alla barn och elever har rätt att lära och utvecklas i en trygg miljö och bemötas med respekt. Alla förskolor och skolor är skyldiga att arbeta aktivt för att förebygga och motverka kränkande behandling, diskriminering och trakasserier av barn och elever.

Barn i skolan är försäkrade dygnet runt

Håbo kommun har en olycksfallsförsäkring för alla barn och elever i kommunen. Olycksfallsförsäkringen gäller hela tiden, alltså även när ditt barn inte är i skolan.

Genom olycksfallsförsäkringen kan du till exempel få hjälp med taxi om ditt barn skadar sig och inte kan ta sig till skolan själv.

Skolornas arbete mot kränkande behandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier regleras i skollagen och diskrimineringslagen.

Alla verksamheter som lyder under skollagen måste varje år göra en plan mot kränkande behandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier. Varje skola anpassar planen efter sin verksamhet och beskriver det förebyggande och åtgärdande arbetet.

I planen står det:

 • Hur det förebyggande arbetet ska gå till och följas upp
 • Beskrivning av vad personalen ska göra om det hänt något akut
 • Hur eleverna deltagit i arbetet med att göra, följa upp och utvärdera planen
 • Hur planen ska göras känd bland barn, elever och föräldrar

Gransäterskolans skolans plan mot kränkande behandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier

Kränkande behandling, mobbning och diskriminering - Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gransäterskolans plan mot kränkande behandling 2023-2024:

 

 

Gransäterskolan har ordningsregler som tagits fram i samverkan med eleverna.

Syftet med våra trivselregler och förhållningsregler är att skapa
trivsel och trygghet för alla våra elever och för vår personal samt skapa arbetsro och en god lärandemiljö för eleverna.

Det är viktigt att alla ansvarar för att följa reglerna. Därför arbetar vi alltid särskilt mycket med Gransäterredan i början av varje läsår.

På Gransäterskolan gäller följande:

 • Du ska vara rädd om dig själv, dina kamrater, dina och andras saker samt skolans miljö och material.
 • Du ska respektera allas rätt till en trygg och lugn skolmiljö. Du ska ta hänsyn till andras lektioner.
 • Du ska komma i tid till lektioner och möten, ha med dig rätt material och vara förberedd för lektion.
 • Du får inte ha ytterskor på dig i Du får gärna använda inneskor. Inga ytterkläder i klassrummen.
 • Du som går i förskoleklass till och med årskurs sex ska vistas utomhus på rasterna och du får inte lämna skolans område.
 • Du får inte cykla, köra moped eller liknande inom skolans område. Detta gäller dock inte på den plats på skolgården där det är tillåtet.
 • Du ska alltid följa de regler som gäller för den lokal du är i.
 • I vår skolrestaurang Fasanen får du inte ha ytterkläder på dig. Du ska torka av din plats när du är klar.
 • Du får inte äta godis/snacks och inte dricka läsk/energidryck inom skolans område.
 • Du får heller inte förtära hämtmat av någon sort inom skolans område.
 • Du får inte ta med nötter till skolan då det finns elever och vuxna som kan få allergiska reaktioner.
 • Du får inte använda starka dofter/parfymer då det finns elever och vuxna som kan få allergiska rekationer.
 • Att medvetet förstöra saker på skolan är inte acceptabelt och innebär att du blir betalningsskyldig.

Regler för mobiltelefoner:

 • Gransäterskolan är en mobilfri skola. Om du tar med dig mobiltelefon till skolan så lämnar du in den på morgonen och hämtar ut den när du går hem.

Vårdnadshavare som behöver få tag på sina barn är välkomna att ringa till enhetens personalrum eller till expeditionen på telefonnummer 0171-529 02 eller 0171-529 03.

I cafeterian gäller följande:

 • Cafeterian är öppen för elever i årskurs 7-9.
 • Du ska plocka ihop och lämna tillbaka spel som du lånat.

Att medvetet förstöra saker på skolan är inte acceptabelt och innebär att du blir betalningsskyldig.

Gransäterskolans konsekvenstrappa Pdf, 374.7 kB, öppnas i nytt fönster.

I Håbos kommunala skolor är det nolltolerans mot droger och alkohol. Det pågår ett aktivt arbete för att förebygga, tidigt upptäcka och agera vid oro och misstanke om användning.
Målet är att skolan ska vara en drogfri miljö.

Gransäterskolan vill erbjuda alla elever och medarbetare en trygg, säker och drogfri arbetsmiljö. Skolan är en arbetsplats med samma krav och skyldigheter som andra arbetsplatser. Användning av droger innebär en risk, inte enbart för den enskilde eleven utan också för andra elever och personal. Användning av droger kan påverka och vara avgörande för elevens motivation, studieresultat, möjligheter till fortsatta studier och framtida yrkesval och kan ha en negativ påverkan på individens hela livssituation.

För att nå dessa mål har Gransäterskolan upprättat en handlingsplan med både främjande åtgärder samt en arbetsgång vid misstanke.

Gransäterskolans handlingsplan mot droger 2023-2024 Pdf, 215.4 kB, öppnas i nytt fönster.

En del elever behöver mer stöd än andra för att uppnå målen i skolarbetet. Det kan vara tillfälligt stöd eller bestå under hela skoltiden. Det är viktigt att varje elev får rätt utmaningar och rätt stöd och hjälp utifrån sina förutsättningar för sin fortsatta utveckling.

På Gransäterskolan finns

 • Elevhälsoteam som består av skolledning, skolsköterska, kurator, psykolog, speciallärare, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare.
 • På mellan- och högstadiet erbjuds studio och läxhjälp.
 • På Gransäterskolan finns även den kommungemensamma gruppen Aspen, som är en undervisningsgrupp med elever som har diagnos inom autismspektrat.

Det är ytterst rektor som ansvarar för att varje barn får det stöd det behöver.

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram - Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolverket- modell över arbetsgången med stödinsatser Pdf, 517.9 kB, öppnas i nytt fönster.

För oss på Gransäterskolan är det viktigt med ett bra samarbete mellan oss i skolan och elevernas vårdnadshavare.

Vi tillsammans måste dra åt samma håll, även om vi delvis har olika uppdrag och utgångspunkter. Vi vill alla att eleverna/barnen ska lyckas. Samverkan på Gransäterskolan sker framförallt genom att personalen kommunicerar med vårdnadshavare.

Om ni har frågor och synpunkter på verksamheten kom och prata med oss. Rör det en specifik lärare prata då först med läraren. Om det gäller övergripande frågor på skolan kan ni vända er till skolledningen. Det är oftast lättast att få kontakt med oss genom att skicka ett mail. Vi kanske inte svarar på en gång men ett svar kommer ni alltid att få. Vi arbetar inte på kvällar och helger.

 • Vårdnadshavaren sjukanmäler barnet på telefon 0171-528 00 eller via e-tjänst. Under loven vill vi att du som har barn på fritids anmäler även dit.
 • På Gransäterskolan informerar vi er främst via Dexter. Här läser du veckobreven och kvitterar att du läst viktig information.
 • Planeringen av skolarbetet sker i IST Lärande. Här kan du följa ditt barns lärande och boka utvecklingssamtal.
 • I de årskurser där betyg inte sätts ska lärare göra skriftliga individuella utvecklingsplaner (IUP). Detta görs en gång per år i anslutning till ett av elevens utvecklingssamtal. Som vårdnadshavare till elev hos oss hittar du ditt/dina barns IUP samt betyg i skolportalen. Du loggar in med e-legitimation.
 • Rektor skickar ut informationsbrev under läsåret som du får via ditt barns kontaktlärare.
 • Ett föräldramöte hålls på kvällstid en gång per läsår.

Om du har frågor eller vill ha mer information är du välkommen att kontakta ditt barns lärare eller skolledningen.

Förväntansdokument - för grundskola och vårdnadshavare i Håbo kommun Pdf, 973.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Det bygger upp elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära

På Gransäterskolan vill vi att alla elever får möjlighet att ta ansvar och att uttrycka sina åsikter vad gäller deras utbildning och hur deras arbetsplats - skolan - ska vara utformad.

Skolan har tre elevråd, ett för lågstadiet, årskurs F-3, ett för mellanstadiet, årskurs 4-6 och ett för högstadiet, årskurs 7-9. Varje klass har elevrådsrepresentanter som representerar klassen i elevrådet. Det är vid elevrådet synpunkter kring skolmaten förs fram.

Eleverna får träna på demokratins principer och utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former. Elevrådet planerar även gemensamma aktiviteter och projekt.

Från och med årskurs sju kan eleverna utse elevskyddsombud. Gransäterskolan har sex elevskyddsombud som utbildats under vårterminen 2023. De är representanter för elever och ska säga vad eleverna tycker om arbetsmiljön till skolans ledning och personal.

Skriv ut