Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Tillsyn

Du kan göra en tillsynsanmälan om du till exempel misstänker olovlig byggnation eller ovårdad tomt.

Olovlig byggnation

Om det utförs eller uppförs någon åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov enligt plan- och bygglagen, utan lov, kallas detta för en olovlig byggnation. 

Bygg- och miljönämnden:

  • är skyldig att ta upp frågan om påföljd eller ingripande om det finns anledning att anta att en överträdelse har skett av bestämmelserna i plan- och bygglagen.
  • har även möjlighet att stoppa en byggnation där överträdelsen skett.
  • kan även förelägga byggherren att vid vite rätta till det som utförts olovligt.   

Ovårdade tomter

Du är skyldig att hålla din tomt i ett vårdat skick. Den ska också skötas så att den inte medför olycksrisk för omgivningen, din häck får till exempel inte medföra att sikten i en korsning begränsas.  

Att hålla tomten i vårdat skick innebär till exemepel att du inte kan ha stora mängder med bråte och upplag på din tomt. Det kan också innebära att häckar och träd måste ansas. Förvarar du många fordon eller att fordon är i dåligt skick kan det både bli fråga om att de måste tas bort för att tomten inte ska ge ett ovårdat utseende men också för att undvika risker med läckage av olja, batterisyra, kylarvätska, bromsvätska etcetera på marken. 

Ovårdade tomter är ett mycket vanligt skäl till osämja mellan grannar och genom att ta hand om sin tomt och förvara sina ägodelar på ett ordnat sätt undviker man både olycksrisker och grannosämja. Har du äldre fordon som kan läcka kemikalier gör du miljön en tjänst om du ser till att detta förhindras. Släpper du ut kemikalier i miljön riskerar du dessutom att bli åtalsanmäld och dömd för miljöbrott. 

För ytterligare information om olovlig byggnation eller ovårdade tomter var vänlig kontakta bygglovavdelningen.

Telefon: 0171 525 00 (via kontaktcenter)

E-post: bygglov@habo.se

Sidansvarig: Bygg- och miljöförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster